NAGYBECSKEREK

nagybecskerek1

Nepomuki Szent János
Római Katolikus Plébánia
23000 ZRENJANIN, Trg Slobode 4. Pf. 202. (023) 561-317, fax:(023) 515-496

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1753-tól megvannak.
Igehirdetés nyelve: magyar és horvát

Plébános: Ft. Tapolcsányi Emánuel
Székesegyházi diakónus: t. Sándor Zoltán

Történeti adatok:

Az 1333. évi tizedjegyzék szerint Becskereknek (több hasonló névváltozata is volt napjainkig), saját plébániája és János nevű papja volt. A befizetett összeg nagysága arról tanúskodik, hogy a tekintélyesebb plébániák közé tartozott. Újbóli alapítása a török hódoltság után 1722-ben volt és javadalommal a kincstár látta el. Az első kápolnát 1723. december 31-én rendezte be a katonai parancsnokság. A templom építését még Mária Terézia császárnő 1758-ban elrendelte, de csak 1762-63-ban épült fel. A tornyot tűzvész pusztította és használhatatlanná vált. Lebontására 1863-ban került sor. A 4 harang haranglábakon állt. A jelenlegi plébániatemplom, majd székesegyház a régi templom helyén a kincstár és Bonnaz Sándor csanádi püspök költségén, részben a hívek önkéntes munkájával 1863 és 1868 között Nepomuki Szent János vértanú tiszteletére épült fel. A Nepomuki Szent János főoltárképet és a jobb mellékoltárképet – Szűz Mária a Gyermek Jézussal – Székely Bertalan festette. A bal mellékoltár képét – Szent Jakab apostol – August Mantler festette 1868-ban. A templomnak 5 harangja van. A jelenlegi orgona 1907-ban készült Temesváron.

Kápolnák:

piaristak

A piarista vagy gimnáziumtemplom Szent István Király tiszteletére épült 1845-ben.

noverekkapolna

A Miasszonyunk nővérek zárdakápolnája Borromeo Szent Károly tiszteletére épült 1880 körül.

A Temetőkápolnát Szent Kereszt tiszteletére 1893-ban a Stagelschmidt család építtette, és az egyházközségnek ajándékozta.

idosotthonzr

Az Idősek Otthonának kápolnája Szent József tiszteletére épült.

A helység érdemes szülöttei:

Fiedler István (1871-1957) Szatmár és Nagyvárad püspöke; ő szentelte pappá 1934. június 29-én Boldog Bogdánffy Szilárdot.
Lázár Vilmos, ezredes, aradi vértanú (1817-1849).


Leányegyházak (filiák)

elemer

Elemér
Szent Ágoston, püspök és egyháztanító
23208 ELEMIR, Maršala Tita 10.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1805-től megvannak.
Igehirdetés nyelve: horvát és magyar

Történeti adatok:

A templomot Ittebői és Eleméri Kiss Ernő kegyúr költségén 1845-ben kezdték építeni és 1847. október 24-én Szent Ágoston tiszteletére szentelték. Az 1902-ben vásárolt orgona, csakúgy a templom teljes bútorzata a második világháború végen megsemmisült, a templomot meggyalázták. 1951-től, a legszükségesebb javítások és újraszentelés után, amit Jung Tamás akkori nagybecskereki esperesplébános végzett, kezdték ismét használni. Kiss Ernő aradi vértanú a templom kriptájában nyugszik. Minden évben október 6-án szentmisével kezdődő megemlékezés, koszorúzás van Kiss Ernőre és az aradi vértanúkra való emlékezéssel. Ezen egyházi, határon túli, határon inneni, politikai, társadalmi szervezetek képviseltetik magukat, számos hívő és polgár jelenlétével, elsősorban vidékről.


melence

Melence
Szent Péter és Szent Pál Apostolok
23270 MELENCI, Maršala Tita 71.

Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Az eleméri és a nagybecskereki könyvekben vannak.
Igehirdetés nyelve: horvát és magyar

Történeti adatok:

Az első imatermet 1839-ben iskolaépületben alakították ki. A későbbiekben lakóház szolgált imateremként, amely összeomlott. A jelenlegi 1967-71 között épült.

A helység érdemes szülöttei:

Bogner Mária Margit, vizitációs nővér 1905. december 15-én született. Érden helyezték nyugalomra, boldoggá avatása folyamatban van.
Ft. Györgypál Albert, nagyváradi egyházmegyés pap 1914. június 28-án született, boldoggá avatását egyházmegyéje szorgalmazza.


A plébániához tartozó, egykoron jelentős, napjainkra azonban már szervezett egyházközség nélküli települések:

 Begafő
Szűz Mária Látogatása Erzsébetnél – Sarlós Boldogasszony
(az egykori plébániatemplomot lerombolták)
KLEK

 Hivatali adatok:
Anyakönyvek: Ker.: 1917-től, Esk. – Tem.: 1896-tól megvannak, a korábbiak megsemmisültek.

Történeti adatok:

A templom 1846 – 47 épült, de megáldására csak 1850-ben került sor, amikor a plébánia is megalakult. 1948 után a templomot lerombolták. A híveket gyűjtőtáborokba vitték, a túlélők pedig elmenekültek.

A helység érdemes szülötte:

Msgr. P. Lischerong Gáspár SJ, (1889. január. 1.-Potzu, Tajvan, 1972. január. 17.) A Tamingi Egyházmegye apostoli kormányzója, misszionárius.


Lázárföld
Szent Ágoston püspök egyháztanító
(az egykori plébániatemplomot lerombolták)
LAZAREVO

 Hivatali adatok:
Anyakönyvek: 1918-tól megvannak, a korábbiak megsemmisültek.

Történeti adatok:

A plébániát 1803-ban Étskai Lázár János kérésére alapították. A már meglévő kápolna helyébe a kegyúr templomot építetett, melyet 1809. november 12-én áldottak meg. 1948 után, az akkori hatalom, először csak a templomtornyot, majd az 1975-ig raktárnak használt templomot is lerombolták.

Temetőkápolna létezett: Fájdalmas Szűzanya tiszteletére.