Püspöki dekrétum

EGYHÁZMEGYEI ZSINATOT MEGNYITÓ DEKRÉTUM

Egyházmegyénk elmúlt öt év pasztorális tervének gyümölcseiért hálát adva és az első Bánátból származó apostoli kormányzónk kinevezésének 50 éves jubileumára készülve (1971. december 22.), a papi szenátus meghallgatása után és az Egyházi Törvénykönyv ide vonatkozó kánonjait (kán. 460-463) figyelembe véve ma, 2017. december 3-án, Advent első vasárnapján, megnyitom a nagybecskereki egyházmegye első zsinatát, melyet a zsinati napokkal zárunk 2020. szeptember 20 – 23. között.

Egyházmegyei zsinatunk elsődleges feladata mindannyiunk hitbeli megújulása, az Isten szeretetében való elmerülés és az embertársi szeretetben való megerősödése. Zsinatunk célja, hogy egyházmegyénkben egyre többen az evangélium örömhíréből forrásozó tettrekész lelkülettel, Péter apostol szavaival megvallják: „Jó nekünk itt!“ (Lk 9,33). Ezt a reményteli törekvésünket fejezi ki zsinatunk mottója is.

Egyházmegyei zsinatunk egy három éves kegyelmi idő, egy intenzív munkafolyamat, mely akkor igazán eredményes, ha mindannyian bekapcsolódunk. Az együtt imádkozás, az együtt gondolkodás, a beszélgetések szent ideje ez. A közös útkeresés ideje, egy szebb és egyre inkább krisztusibb jövő érdekében, egy nyitott, befogadó és szerető Egyház felé. A „Jó nekünk itt” zsinati mottó valósuljon meg életünkben is!

Szeretettel hívok és bátorítok minden kedves testvéremet, a legkisebbektől a legidősebbekig, kedves pap- és szerzetestestvéreimet, kapcsolódjunk be a zsinati munkálatokba!

Az egyházmegyei zsinat koordináló bizottságát 2017. április 7-én neveztem ki és bíztam meg a zsinati folyamatok lebonyolításával. A velük való egyeztetés értelmében kilenc zsinati tematikus bizottságot hoztam létre. A bizottságtagokat a 2017. októberében megjelent hivatalos egyházmegyei Közleményekben neveztem ki és tettem közzé. Az Egyházi Törvénykönyv 463-as kán. 1§ 2. 4. és 5. pontjainak értelmében ma zsinati tagokká nevezem ki egyházmegyénk általános helynökét, püspöki helynökét és bírósági helynökét, a papi szenátus tagjait valamint a zsinati tematikus bizottságok világi tagjait és szerzeteseit.

Az egyházmegyei zsinat kísérésére és támogatására egy teológiai tanácsadót, egy lelki kísérőt és egy liturgikus felelőst kérek meg, akiket kompetenciájuknak megfelelően a feladatok szakszerű elvégzésével bízok meg.

Egyházmegyei zsinatunk lefolyásával kapcsolatban elrendelem, hogy a zsinati tematikus bizottságok a koordináló bizottság által meghatározott időpontra állítsák össze a plébániákon és más csoportokban megbeszélésre kiküldendő tematikus munkadokumentumokat; ezeket a munkadokumentumokat a plébánosok és az általuk kiválasztott zsinati animátorok dolgozzák fel a hívek körében, a megbeszélésekről készítsenek jegyzőkönyvet, amelyeket meghatározott időre küldjenek vissza a zsinati irodába. A beérkezett jegyzőkönyvek alapján a zsinati tematikus bizottságok meghatározott időre készítsék el azt a zsinati dokumentumot, melyet a záró zsinati napok előtt minden zsinati tag áttanulmányoz és véleményez felkészülve ezzel a zsinati napok keretében, tartandó zsinati szessziókra. A zsinati szessziókon megbeszélt és a zsinat tagjai által elfogadott lelkipásztori irányt örömmel veszem majd. Az 50 éves jubileum alkalmából erre a zsinati konszenzusra alapozva teszem majd kötelező érvényűvé azt lelkipásztori tervet, mely zsinatunk céljának értelmében krisztusibb jövőt hivatott alakítani itt a mi egyházmegyénkben.

Egyházmegyei zsinatunkat kísérjük imánkkal. Az egyházmegye egész területén a zsinat lezárásáig, minden szentmisében az áldás előtt imádkozzuk el közösen a zsinati imát.

Kérjük a mai naptól kezdődően a zsinat befejezéséig Isten kegyelmét, a Szentlélek tegyen mindannyiunkat a teremtő és gyógyító isteni szeretet eszközévé úgy ahogyan azt Krisztusban nap mint nap megtapasztalhatjuk.

Isten áldása kísérje egyházmegyei zsinatunkat!

Nagybecskerek, Advent első vasárnapján, 2017. december 3.
Prot. Nr. 500/2017

+ László püspök