PÜSPÖK

MSGR. ŠTEFKOVIĆ MIRKO,
NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK

Štefković Mirko, 1977. szeptember 24-én született, Szabadkán (Tavankút), Štefković Ivan és Dominika (szül. Ivanković) második fiaként. Bátyja Josip, a Szabadkai Egyházmegye papja, jelenleg a zombori espereskerület esperese és a zombori Szent Kereszt Felmagasztalása és Tavelić Szent Miklós plébániák plébánosa. Öccse Nikola, nős, három gyermek apja. Édesapjuk 1994-ben hunyt el, édesanyjuk pedig egyedül nevelte három fiát, szerény körülmények között.

Az általános iskolát Tavankúton, Nagyfényen majd Szabadkán, a Paulinum Püspöki Klasszikus Gimnáziumot pedig Szabadkán fejezte be. Katonai szolgálatát Nišben töltötte, majd visszatérte után, msgr. dr. Pénzes János, szabadkai megyéspüspök, Rómába küldte papnövendékként, ahol az első két évet a Casa Balthasar Intézetben, majd a többi hatot a Pápai Germanicum et Hungaricum Kollégiumban töltötte. Filozófiai tanulmányait a Pápai Urbaniana Egyetemen végezte, 1998. és 2000. között, majd teológiát tanult a Pápai Gergely Egyetemen, ahol 2006-ban fundamentális teológiából licenciátusi fokozatot szerzett.

Pénzes püspök Rómában, 2003. május 3-án diakónussá szentelte. Ezt követően egy évet a horgosi Havas Boldogasszony plébánián töltött, pasztorális gyakorlaton. Pappá szentelésére Szabadkán, 2004. június 29-én került sor, az Avilai Szent Teréz Székesegyházban.

Posztgraduális tanulmányai elvégeztével, hazaérkezése után, a megyéspüspök személyi titkárává, valamint a Püspöki Hatóság jegyzőjévé nevezték ki, amely szolgálatokat 2020-ig végezte, majd 2021-ben a Szabadkai Egyházmegye vagyonkezelőjévé és a Josephinum Papi Otthon igazgatójának feladatkörével bízták meg. Az egyházmegye ceremóniamestere és szóvivője volt 2011-től 2023-ig.

Időközben a Szent Ciril és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia segédtitkára volt 2010-től, majd 2016. és 2021. között, a konferencia titkári tisztségét töltötte be.

A fentiek mellet 2007. májusától 2011. júniusáig a „Zvonik” katolikus havilap fő- és felelős szerkesztője, több mandátumban az Egyházmegyei Tanácsosak Testülete, a Papi Szenátus és az Egyházmegyei Gazdasági Bizottság tagja is, valamint Szabadka Város Kegyeleti Bizottságának tagja. A Szabadkai Egyházmegye Teológiai-katekétikai Intézetében fundamentális teológiát tanít, valamint a szerbiai Mária Rádió állandó lelki munkatársa is. Szabad idejében kedveli a gyors gyaloglást és a kerékpározást, valamint a papi futsalválogatott tagja is. Anyanyelve, a horvát nyelv mellett, felsőfokon beszél szerbül, magyarul, olaszul és németül, középfokon pedig angolul.

PÜSPÖKI CÍMER
msgr. Mirko Štefković, nagybecskereki megyéspüspök

 A címer magyarázata

A két részre osztott pajzs alakú címert a püspöki szolgálat jelképe, a zöld színű püspöki kalap és annak két oldalt lelógó díszei ölelik körül.

A felső, kék színű mező az eget, a lelkieket, a természetfelettit, valamint Krisztus istenségét, azaz isteni természetét hivatott megjeleníteni. Az eget az arany színű nap uralja, amelynek formája emlékeztet a Jézus Társasága (jezsuiták) címerére, hiszen Mirko püspök filozófiai és teológiai képzését, valamint papi neveltetését – pappá szentelése előtt és után is – ebben a szerzetesközösségben kapta. A nap ragyogó fényében helyezkedik el a piros színű P-X Krisztus monogramm, amely Krisztus emberségét, emberi természetét szimbolizálja. A fénysugarak, amelyek előtörnek a magasságból felkelő napból, jelképesen utalnak a püspök jelmondatára, amelyet Izajás próféta könyvéből választott: „Járjunk az Úr világosságában“, amellyel szeretné hansúlyozni az egész Egyház – a pásztor és a rábízott hívek – Krisztus felé haladó közös zarándoklását. A kék szín egyben a víz szimbóluma is, a két folyóé, a Tiszáé és a Dunáé, amelyek körülölelik mindkét egyházmegyét, a Szabadkait, amelynek szülötte és a Nagybecskerekit, amelynek új püspöke, illetve a keresztség vizéé, amely által „Krisztus megvilágosított“ minket és ezáltal a világosság gyermekeivé váltunk.

Az Isten világossága kegyelmével beragyogja és felmelengeti az Isten Igéjének magvait, amelyek jó földbe, a hívek szívébe hullottak, és megadja, hogy azok felnövekedve bőséges termést hozzanak. Ezt jelképezik a búzakalászok, amelyek egyben utalnak Mirko püspök származására is, a bácskai rónaságra, ahol a gabona évszázadok óta az ezen a vidéken élők éltető ereje. Az egyik búzaszálból három kalász is előtör, mintegy jelképezve a Szentháromságot és Isten kegyelmének túláradó bőségét. A búza ugyanakkor az Eucharisztia (Oltáriszentség) szimbóluma is, azé a kenyéré, amely Krisztus testévé változik át. Ezért a búzakalász, amely egyesíti a címer felső kék mezejét az alsó zölddel, emlékeztet arra, hogy az Ég az Isten Igéjének megtestesülése által leszállt a földre (a grafika úgy ábrázolja, mint a kék mező „belépése“ a zöldbe), a Testté lett Ige bőséges gabona termése által egyesíti az Eget a földdel, az embert az Istennel.

Az alsó zöld mező a földet jelképezi, különösen is a termékeny vajdasági síkságot, és habár egyetlen mezőről van szó, ez vizuálisan mégis két zöld mező – két rónaság – egyesülésének hatását kelti; a püspök szülőhazája Bácska (Szabadkai Egyházmegye) és Bánát (Nagybecskereki Egyházmegye), amelynek most püspöke lett, egyetlen mezőt, egy egységes egészet alkotnak.

Mindennek az alapja, amely úgy a címerből, mind a püspök eddigi papi életéből is kitűnik, maga a Szentírás, amelyet a címerben a nyitott könyv jelképez. Szimbóluma ez a Bibliának, Isten Szavának (Igéjének), amelyet Isten „jó földbe vet“, az emberi szívekbe, ahol kihajt, felnő és bőséges termést hoz, ezzel közelebb segítve az embert Istenhez (mint fentebb a világosság), így egyesítve őt Vele az Eucharisztia (Oltáriszentség) és Isten Szava (Igéje) által.

A pajzs és a címer fölött helyezkedik el a kereszt mint a püspöki szolgálat jól felismerhető heraldikai (címertani) szimbóluma, alul pedig arany szalagban a püspök jelmondata latin nyelven.

Ily módon a címer a hitvallásnak és a püspök eddigi életútjának egy sajátos heraldikai (címertani) összefoglalása, ugyanakkor az új püspöknek a rábízott lelkekkel való közös zarándoklásért és hitbéli növekedésért mondott fohásza (imája).

Tomislav Lasić
Fordította: Dr. Kara Nándor