2020. ÁPRILIS


Húsvéti üzenet

Kedves paptestvérek és diakónusok! Kedves keresztény testvéreim!

Ebben az emlékezetes 2020-as esztendőben kivételes körülmények között ünnepeljük Urunk Jézus Krisztus halálát és feltámadását, a húsvéti triduumot, amely az egész egyházi év csúcspontja. Az állami hatóságok utasításai szerint ebben az évben nem tudunk szokásos formában, plébániáinkon vagy fíliáinkon nagyobb közösségekként gyülekezni és megünnepelni a húsvétot. Katolikus keresztényekként lelkiismeretesen és felelősségteljesen akarjuk ezt betartani. Sajnos, mint azt az elmúlt napok fejleményei mutatják, nem számíthatunk arra, hogy a helyzet hamarosan jobbra fordul. Türelemre, megfontoltságra és kitartásra van szükség!

Ezenkívül Szentatyánk, Ferenc pápa az egy ideje betegszabadságon lévő László püspök mellé, az ő munkájának megkönnyítésére az egyházmegyébe apostoli kormányzót nevezett ki, aki – az egyházmegye püspökével együtt – felelős az egyházmegyéért, és László püspök helyett látja el a főpásztori teendőket. A nagycsütörtöki olajszentelési misét a nagybecskereki székesegyházban, amikor az új olajokat szentelik meg a lelkipásztorok jelenlétében, akik megújítják a papi fogadalmaikat, elhalasztjuk mindaddig, amíg a körülmények azt lehetővé teszik.

Nem szeretnénk, ha azok a rendkívüli körülmények, amelyek jelenleg foglalkoztatnak minket és ami miatt aggódunk, elvennék a szent napok belső örömét. Használjuk ki a szentmiséken való részvétel azon lehetőségeit, amelyeket a média kínál nekünk. A sajtó, a rádió, a televízió és az internet több lehetőséget kínál számunkra, hogy lélekben kövessük a húsvéti szent háromnap gondolatvilágát, és helyettesítsük ezáltal mindazt, amit a fertőzés kockázata tőlünk elvett. Urunk halálának és feltámadásának üzenete ily módon eljuthat mindannyiunkhoz: betegekhez és egészségesekhez, fiatalokhoz és idősekhez. Kövessük figyelemmel a szentmise közvetítéseket, és ünnepeljünk együtt a képernyők és a rádiók előtt.

A szentsír felkeresésének vidékünkön nagyon népszerű szokása, valamint a nagypénteki és a nagyszombati kétnapos szentségimádás további jó lehetőséget kínál az egyének számára a szentsír meglátogatására a templomainkban, ahol külön-külön tudnak imádkozni, és ezáltal új táplálékot és új lendületet tudnak adni a hitüknek. Ezt követően mindannyian lélekben együtt ünnepeljük majd a feltámadást a húsvéti vigíliai liturgiában – az Úr kínszenvedésének és halálának megünneplése után –, és ismét boldogsággal tölt el hitünk és hivatásunk megújulása Krisztus Egyházában. Ezekkel a gondolatokkal üdvözlök mindenkit, mindenek előtt egyházmegyénk főpásztorát, László püspököt, akinek minden jót kívánunk, paptestvéreimet és nővéreimet a lelkipásztori és karitatív szolgálatban, az egyházmegye területén élő minden hívőt, és kívánok mindenkinek – egy héttel később ortodox keresztény testvéreinknek is – kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket és a Feltámadott Krisztus szellemében való lelki megújulást.

+ M á r t o n
ny. temesvári püspök, a Nagybecskereki Egyházmegye apostoli kormányzója

Dragi svećenici i đakoni, draga kršćanska braćo i sestre!

Ove 2020. godine, koja će ostati zapamćena po epidemiji koja je zahvatila ceo svet, slavit ćemo u iznimnim okolnostima smrt i uskrsnuće našeg Gospodina Isusa Krista, Uskrsni triduum, vrhunac cele liturgijske godine. Prema specijalnim uputstvima državnih organa u vreme pandemije, koje kao katolički kršćani želimo savesno i odgovorno ispoštovati radi dobra svih, ove godine nećemo se moći okupiti da uobičajeno slavimo Uskrs kao brojna zajednica u našim župama ili filijalama. Nažalost, na osnovu onoga što pokazuju događaji od poslednjih dana, ne možemo očekivati da će se stanje uskoro poboljšati. Potrebni su nam strpljenje, opreznost i ustrajnost!

Iznimna je okolnost i što me je ove godine naš Sveti Otac, papa Franjo, imenovao za apostolskog upravitelja radi pomoći biskupu Ladislavu, koji je već neko vreme na bolovanju, tako da sam – u zajedništvu s biskupom ordinarijem – odgovoran za Biskupiju i umesto biskupa Ladislava obavljam dužnosti ordinarija. Svetu Misu posvete ulja na Veliki četvrtak – kada se u Zrenjaninskoj katedrali posvećuju nova ulja u prisutnosti pastira Biskupije koji tada obnavljaju svoje svećeničke zavete – odgađamo dok to okolnosti drugačije ne dopuste.

Ne bi želeli da nam izvanredne okolnosti, koje nas trenutno zaokupljaju i zbog kojih smo zabrinuti, oduzmu nutarnju radost ovih Svetih dana. Iskoristimo mogućnosti prisustvovanja Svetim Misama koje nam nude mediji. Štampa, radio, televizija i internet omogućuju nam da u duhu pratimo sve što nam sveto trodnevlje Uskrsa pruža, kako bismo na taj način nadomestili ono što nam rizik od zaraze uskraćuje. Poruka o Gospodinovoj smrti i uskrsnuću, zahvaljujući medijima, može dopreti do svih nas: bolesnih i zdravih, mladih i starih. Pratimo pažljivo prenose Svetih Misa i slavimo zajedno pred ekranima i radio prijemnicima! U našim krajevima je vrlo popularan običaj posećivanja Svetog groba, kao i dvodnevno klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom na Veliki petak i Veliku subotu. To je dobra prilika da pojedinačno posetimo Sveti grob u našim crkvama i pojedinačno se pomolimo, kako bismo na taj način pružili sebi novu hranu a veri koju ispovedamo novi zamah. Pošto smo tako pojedinačno proslavili Gospodinovu patnju i smrt, moći ćemo – obnovljene vere i obnovljenih naših krsnih obećanja u Kristovoj Crkvi – svi zajedno u duhu pratiti putem medija uskrsnu liturgiju i slaviti Uskrsnuće Kristovo ispunjeni radošću. S ovim mislima pozdravljam sve, posebno Biskupa naše Biskupije biskupa Ladislava, kojem želimo sve najbolje, braću svećenike i sestre u pastoralnoj i karitativnoj službi, sve vernike koji žive na teritoriji Biskupije, kao i sve Vas – a za nedelju dana isto i svu našu pravoslavnu braću – želeći Sretan Uskrs i obilje duhovnih blagoslova u duhu Uskrslog Krista.

+ Martin
umirovljeni biskup temišvarski i apostolski upravitelj zrenjaninski


Egyházmegyei programok

A bérmálások és elsőáldozások, valamint a tervezett egyházmegyei programok az állami rendelkezésekkel összhangban újabb rendelkezésekig elmaradnak.


Papok lelkigyakorlata

Az Egyházi Törvénykönyv háromévente kötelező lelkigyakorlatot ír elő minden pap számára. Az idei évben, tekintettel a rendkívüli helyzetre egyelőre nem tervezünk papi lelkigyakorlatot. Aki szeretne magán lelkigyakorlatot végezni, annak ajánlom, használja ki ezt az időszakot személyes lelkigyakorlatra.


Esperesek kinevezése

Espereseink kinevezése 2020. június 1-én lejár, a jelenlegi helyzetre való tekintettel kinevezésüket további rendelkezésig meghosszabbítom.


Végrendeletek

Továbbra is aktuális a 2019 decemberi Közleményekben 39/2019-e számmal közzétett felhívás a végrendeletekkel kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a továbbiakig nincs lehetőségünk papi találkozó szervezésére, kérem, hogy akiknek új végrendeletet kell készíteni (mindazok, akik előző végrendeletüket nem sajátkezűleg, hanem számítógépen vagy írógéppel írták, és a géppel írott végrendeleteket nem íratták alá két tanúval), postán küldjék be dupla borítékban a Püspöki Hivatalba legkésőbb 2020. április 20-ig minta megtalálható a korábbi Közleményekben (61/2017). A végrendeletet tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a nevet és a dátumot.


Szabadságok

Kérem a pap- és szerzetestestvéreket, hogy a szabadságokkal kapcsolatos kérvényeiket legkésőbb a szabadság megkezdése előtt egy hónappal küldjék be a Püspöki Hivatalba. Az írásos kérvényben szerepelnie kell a szabadság pontos idejének, a helyettesítő pap nevének és aláírásának is, hogy a kért időszak alatt kész a szabadságon levőt helyettesíteni.

Tisztelettel kérem a pap- és szerzetestársakat, hogy egészségükre való tekintettel használják ki szabadságukat. Ajánlom ez idő alatt a lelki felfrissülést is!


Statisztikák
A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE STATISZTIKAI ADATAI 2019.
(A zárójeles adatok a 2018-es évhez viszonyított változásokat jelzik.)

KERESZTELTEK ANYAKÖNYVE
a) Első életévük betöltése előtt kereszteltek száma 154 (+17)
b) Első és hetedik életévük közt kereszteltek száma 115 (-37)
c) Hetedik életévük után kereszteltek száma 49 (-9)
d) Összesen keresztségben részesültek 318 (-29)
e) Közülük katolikus apa és katolikus anya gyermeke 211 (+10)
f) Katolikus és nem katolikus szülők gyermeke 107 (-39)
g) Közülük fiúgyermek (illetve felnőtt férfi) 177 (+5)
h) Közülük leánygyermek (illetve felnőtt nő) 141 (-34)
HÁZASULTAK ANYAKÖNYVE
a) Két katolikus között kötött házasság 64 (-10)
b) Katolikus és nem katolikus között kötött házasság 32 (+9)
c) Összesen házasságot kötöttek 96 (-1)
d) Gyökerében orvosolt házasságok száma 2 (+1)
ELHALÁLOZOTTAK ANYAKÖNYVE
a) Szentségekkel ellátva temetésben részesültek 275 (+2)
b) Szentségek nélkül temetésben részesültek 646 (-60)
c) Összesen elhaláloztak híveink közül 921 (-58)
d) Közülük hány férfi 439 (-28)
e) Közülük hány nő 482 (-30)
BÉRMÁLKOZÓK ANYAKÖNYVE
a) Megbérmált fiúgyermekek illetve férfiak száma 164 (+56)
b) Megbérmált leánygyermekek illetve nők száma 137 (+20)
c) Összesen megbérmálkoztak 301 (+76)
ELSŐÁLDOZTAK 2018-BAN 184 (-13)
TEMPLOMI KATEKÉZISBEN RÉSZESÜLTEK A 2018/2019-ES TANÉVBEN
a) Óvodások és még fiatalabbak 19 (-64)
b) Alsósok (1-4. osztály) 446 (-49)
c) Felsősök (5-8. osztály) 377 (-152)
d) Középiskolások és idősebbek 43 (-19)
e) Plébániai hittanosok összesen 885 (-284)
ISKOLAI HITOKTATÁSBAN RÉSZESÜLTEK A 2018/2019-ES TANÉVBEN
a) Óvodások 25 (+5)
b) Alsósok (1-4. osztály) 688 (-9)
c) Felsősök (5-8. osztály) 748 (-35)
d) Középiskolások és idősebbek 347 (-178)
e) Iskolai hittanosok összesen 1808 (-217)
SZENTMISÉN RÉSZTVEVŐK ÁTLAGOS SZÁMA VASÁRNAPONKÉNT: 55 (-4)
HÚSVÉTI GYÓNÁSUKAT ÉS SZENTÁLDOZÁSUKAT ELVÉGEZTÉK: 2887 (-726)

✠ Márton, püspök,
temesvári nyugalmazott püspök,
nagybecskereki apostoli kormányzó