2020. MÁRCIUS


Szentmisék bemutatása

Engedélyezem, hogy minden pap rendezzen be egy kápolnát a plébánia épületében a járvány idejére, és ott misézzen a megadott órák szerint. Ez fontos ott, ahol a szentmisét este ünneplik, és a pap nem mehet át a templomba.

Ez vonatkozik a nagyheti szertartásokra is.


Általános feloldozás, tökéletes bánat, teljes búcsúk

Az egyetlen rendes módja annak, hogy a súlyos bűnéről tudó hívő Istennel és az egyházzal kiengesztelődjön, az egyéni teljes bűnmegvallás (a bűnök egyenkénti felsorolása) és az ezt követő feloldozás. Az ilyen gyónás alól csak a fizikai vagy erkölcsi lehetetlenség ment fel, ilyen esetben a kiengesztelődést rendkívüli módon is el lehet nyerni (vö. 960. k.): az általános feloldozás vagy a tökéletes bánat által. Az Apostoli Penitenciária 2020. március 19-én kelt közleményében az általános feloldozás és a tökéletes bánat lehetőségeire emlékeztet, a 2020. március 20-án kiadott dekrétumban pedig a teljes búcsú elnyerésének RENDKÍVÜLI lehetőségeire utal a koronavírus-járvány idején.

I. Az ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS a bűnbocsánat rendkívüli formája, amely során a hívő (vagy hívők csoportja egyszerre) egyéni és teljes bűnmegvallás nélkül – súlyos szükség esetén, a megyéspüspök engedélyével – feloldozásban részesül. Az említett közlemény külön kitér az általános feloldozás feltételeire:

1. Súlyos szükség: az Apostoli Penitenciária szerint a járvány veszélye miatt ilyen helyzet áll fenn, ezért a megyéspüspök dönthet az általános szentségi feloldozásról. Ez természetesen nem zárja ki a személyes gyóntatás lehetőségét, de: a járvány idején ne használjuk a gyóntatószéket, hanem nyílt területen gyóntassunk, betartva az állami és egészségügyi előírásokat. Mindamellett vigyázni kell a gyónási titok megtartására, arra, hogy más lehetőleg ne hallja a gyónás tartalmát, de legyen kommunikáció. Ezért fontos az általános feloldozás.

2. Ahhoz, hogy a krisztushívők az egyszerre többeknek adott szentségi feloldozásban érvényesen részesüljenek, elengedhetetlenül szükséges, hogy kellően fel legyenek készülve, valamint az is, hogy egyénenként elhatározzák, hogy azokat a súlyos bűnöket, amelyeket jelenleg nem tudnak meggyónni, amint erre lehetőség adódik, megteszik.

Az általános feloldozás liturgiája
(MKPK 637/2020. sz., 2020. március 17-én kelt rendelkezése alapján)

ÁLTALÁNOS BŰNVALLOMÁS
A pap felszólítja a feloldozásra várókat, hogy azt valamilyen külső jellel kérjék.

Például:
Akik most szentségi feloldozásban akarnak részesülni, térdeljenek le, és mondják el a közgyónást, ahogyan a szentmisében szoktuk!

Vagy:
Akik most szentségi feloldozásban akarnak részesülni, meghajolva mondják el a közgyónást, ahogyan a szentmisében szoktuk!

A megtérők ezután elmondják az általános bűnvallást (Gyónom a mindenható Istennek…), majd az Úr imájának közös elimádkozásával folytatják. Ezt követően a pap megadja az általános feloldozást.

ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS
A pap, kezét a megtérő fölé (felé) kiterjesztve feloldozást ad:

A Mennyei Atya, aki nem kívánja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen: aki előbb szeretett minket, és elküldte szent Fiát a világba, hogy általa a világ üdvözüljön, legyen hozzátok irgalmas, és adjon nektek békességet!
Felelet: Ámen.

A mi Urunk, Jézus Krisztus, aki vétkeinkért a bűnösök kezére adta magát, de feltámadt, hogy nekünk üdvösséget szerezzen: aki az apostolokra kiárasztotta a Szentlelket, hogy hatalmuk legyen a bűnök megbocsátására, szolgálatunk által szabadítson meg titeket bűneitektől, és töltsön el Szentlelkével!
Felelet: Ámen.

A vigasztaló Szentlélek, kit a bűnök bocsánatára kaptunk, és aki az Atyához vezet minket: tisztítsa meg szíveteket, járjon át benneteket erejével, hogy annak jóságát tanúsítsátok az életben, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott titeket!
Felelet: Ámen.

ÉS ÉN FELOLDOZLAK TITEKET BŰNEITEKTŐL
AZ ATYA ÉS A FIÚ ✠ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.
Felelet: Ámen.

Vagy:
Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki szent Fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot és kiárasztotta a Szentlelket a bűnök bocsánatára, az Egyház szolgálata által bocsásson meg nektek és adja meg a békét!
Felelet: Ámen.

ÉS ÉN FELOLDOZLAK TITEKET BŰNEITEKTŐL
AZ ATYA ÉS A FIÚ ✠ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.
Felelet: Ámen.

II. A Katolikus Egyház Katekizmusának 1452. pontja alapján: „Amikor a bánat a mindennél jobban szeretett Isten iránti szeretetből fakad, tökéletes bánatnak (a szeretet bánatának) nevezzük. Súlyos helyzetekben, amikor a gyónási alkalomra nincs lehetőség, a TÖKÉLETES BÁNAT felindítására is lehet biztatni híveinket, elnyerve ezáltal Isten bocsánatát. Ez a bánat eltörli a bocsánatos bűnöket; sőt elnyeri a halálos bűnök bocsánatát is, ha együtt jár azzal a szilárd elhatározással, hogy a bűnbánó, mihelyt alkalma nyílik, szentségi gyónáshoz járul.

Amennyiben az általános feloldozás elnyerésére sincs lehetőség, abban az esetben a hívő azzal az elhatározással, hogy amint alkalma lesz rá, meg is gyónja bűneit, indítsa fel magában a tökéletes bánatot, a 2. sz. mellékletben közölt vagy ehhez hasonló imával.

Ima a tökéletes bánat felindításához

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem,
hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak,
mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre,
kedvedből kiestem és mind ideig-,
mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem.
Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet,
mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat
és legnagyobb jótevőmet megbántottalak.

Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban a szándékot,
hogy a Te kegyelmeddel Téged,
szerető jóságos Istenemet
többé semmi bűnnel, de legfőképp …-al/-el
(itt gondolj arra a bűnre, amely ellen különös törekvéssel küzdesz)
meg nem bántalak
és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed,
és add, hogy a holnapi napot a mainál jobban használjam.
Boldogságos Szűzanyám, Szent Őrzőangyalok, legyetek velem!  Ámen

III. A jelenlegi vészhelyzetben az Egyház felkínálja a lehetőséget a TELJES BÚCSÚ elnyerésére a koronavírusban szenvedő beteg híveknek, az egészségügyi dolgozóknak, a családtagoknak és mindenkinek, aki bármilyen formában, tehát akár imával is, gondjukat viseli, vagy a járvány megszűnéséért imádkozik.

Teljes búcsút nyernek a karanténban lévő, koronavírusos betegek, illetve a fertőzés veszélyének kitett egészségügyi dolgozók és családtagok, ha elimádkozzák a Hiszekegyet, a Miatyánkot és egy Mária-imát. A többi hívő választhat az alábbi lehetőségek közül: a legszentebb Oltáriszentség elé járul, vagy szentségimádást végez, vagy legalább fél óráig olvassa a Szentírást, vagy elmondja a rózsafüzért, vagy elvégzi a keresztúti ájtatosságot, vagy elimádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, azt kérve Istentől, hogy vessen véget a járványnak, illetve adjon enyhülést a betegeknek és örök üdvösséget azoknak, akiket magához hívott.

A teljes búcsút elnyerhetik azok a betegek is, akiknek a halál pillanatában nincs lehetőségük megkapni a betegek szentségét.

Az apostoli kormányzóra tartozik annak megítélése, hogy fennállnak-e a szükséges feltételek az általános feloldozás alkalmazásához. Arra kérem paptestvéreimet, az adott helyzetek megítélésénél járjanak el körültekintően és óvatosan, tudván azt, hogy ezen rendkívüli kegyelmi eszközök alkalmazásával csakis a lelkek üdvösségét szolgálhatjuk. Amennyiben lehetséges, híveinket helyesen tájékoztassuk ezen lehetőségekről és azon feltételekről, amelyeken keresztül általános feloldozást, illetve teljes búcsút nyerhetnek. Kérem paptestvéreimet, hogy a körlevélben foglaltakkal kapcsolatban bármilyen kérdésük van, telefonon keresztül forduljanak az általános helynökhöz. Arra is kérem őket, ezen rendkívüli lehetőségek alkalmazásáról is értesítsék őt!

Szerbia katolikus püspökei már előbb jóváhagytak egy rendeletet 2020. március 19-én magyar – http://www.catholic-zr.org.rs/kozlemeny-szerbia-katolikus-puspokeinek-rendelete/ és horvát nyelven, lásd: http://kc.org.rs/odredbe-katolickih-biskupa-u-republici-srbiji-za-liturgijska-slavlja-i-posjet-crkvama/

A mi honlapunkon fönt van a forrásszöveg, ennek alapján írták meg a közös dokumentumot a püspökök (lásd: http://www.catholic-zr.org.rs/kozlemeny-5/ oldalon).


Húsvéti szertartások

A nagycsütörtöki olajszentelési mise későbbi időpontban lesz megtartva. Erről időben mindenkit értesítünk.

• Nagycsütörtökön este a jelenlegi előírások szigorú betartása mellett – feltéve, ha addig nem változnak – lehet szentmisét ünnepelni, amennyiben lehetséges, közvetítsék Interneten (a lábmosás szertartása magától értetődően elmarad). A szentmise végén nincs körmenet, az Oltáriszentséget visszatesszük a tabernákulumba.

• A nagypénteki Urunk szenvedésére és halálára való emlékezést ugyanígy kell megtartani. A keresztcsókolás helyett fejhajtással hódoljunk Urunk előtt.

• Az idén nem kell Szentsírt készíteni.

• Az általános könyörgésekhez (a „nagy könyörgésekhez”) hozzá kell adni legalább egy könyörgést a korona járvánnyal kapcsolatban, lásd a https://katolikus.hu/cikk/dekretum-es-konyorges-a-covid-19-jarvany-idejere

• A nagyszombati húsvéti vigíliát korábbra kell tenni, hogy a pap átmehessen a templomba és vissza is érjen a rendőrségi óra előtt (ha ez a templomban lesz, lehetőleg interneten közvetítsük).

• Elmarad a tűzszentelés, a szertartás a húsvéti gyertya meggyújtásával kezdődik és folytatódik a húsvéti öröménekkel.

• A liturgia III. részében csak a keresztségi fogadalmak megújítása történjék.

• Vigyázzunk, hogy a szertartás ne legyen hosszadalmas.

• Csak a materben (mater: az a település, ahol a pap lakik), legyen húsvéti vigília, ugyanis több helyre fizikailag képtelenség eljutni a kijárási tilalom miatt. Minden körmenet elmarad.

• A fentiekkel kapcsolatban amennyiben szükséges, bővebb tájékoztatást küldünk az esetleges további egyházi és állami rendelkezésekkel összhangban.


Szentmisék közvetítése

A heti szentmisék közvetítésének ideje egyházmegyénk területén megtalálható a honlapunkon (Pancsova és Versec).

A nagyheti szertartások közvetítéséről későbbi időben lesznek értesítve a kedves hívek (meg kell még szervezni).

Az Interneten keresztül való részvétel komolyságát tudatosítsuk a híveinkben! Készüljenek fel a szentmisére külsőleg és belsőleg. Lehetőleg az élő közvetítésen kell részt venni, nem utólagos felvételről.

A nehéz körülmények között is mindenkinek áldott és boldog húsvéti napokat kívánok!

Nagybecskerek/Temesvár, 2020. március 25.

✠ Márton, püspök,
temesvári nyugalmazott püspök,
nagybecskereki apostoli kormányzó