2017. JÚNIUS


Kinevezések

P. Golob Feliks SDB muzslyai plébánost elöljárói javaslatára 2017. augusztus 1-től felmentem a muzslyai plébánia és a hozzá tartozó fíliák plébánosi feladatai alól. Egyúttal megköszönöm lelkiismeretes szolgálatát egyházmegyénkben. Isten áldása kísérje munkáját új szolgálati helyén, Szlovéniában!

P. Kalapiš Stojan SDB elöljáróival egyeztetve 2017. augusztus 1-től kinevezem a muzslyai plébánia és a hozzá tartozó leányegyházak plébánosává, ugyanezzel a dátummal megszűnik minden kápláni feladata.

Ft. Pastyik Róbert pancsovai plébánost 2017. augusztus 1-től felmentem a torontálvásárhelyi plébánia plébánosi feladatai alól, egyúttal kinevezem Hertelendyfalva plébánosává.

Ft. Csipak Csaba székelykevei plébániai kormányzót 2017. augusztus 1-től felmentem Hertelendyfalva lelkipásztori teendői alól.

Ft. Masa Tamás nagybecskereki segédlelkészt az eddigi feladatai megtartásával, 2017. augusztus 1-től kinevezem a torontálvásárhelyi plébánia plébániai kormányzójává.

P. Elias Ohoiledwarin SVD atyát, eddigi pasztorális feladatainak megtartásával, 2017. augusztus 1-től kinevezem a magyarszentmihályi plébánia kormányzójává. Kinevezése három évre szól.

Mészáros Attila padéi és csókai hitoktatót 2017. május 25-én állandó diakónussá szenteltem. 2017. augusztus 1-től az általános helynök úr irányítása alatt vesz részt az egyházmegye pasztorális munkájában.


Zsinati koordináló bizottság ülése

A Nagybecskereki Egyházmegyei Zsinat koordináló bizottsága 2017. május 3-án megtartotta alakuló ülését. A programot a Zsinat pasztorális-teológiai kísérői, ft. Danku Balázs és dr. Csiszár Klára vezették.

A koordináló bizottság következő ülése 2017. szeptember 13-án (szerdán) 10 órakor lesz a püspöki lakban.


Pasztorális Tanács ülése

A Pasztorális Tanács 2017. április 19-re tervezett ülése elmaradt. A Pasztorális Tanács ülését 2017. június 16-án tartottuk meg a püspöki lakban. A tervezett programokról a Közlemények következő számában értesítünk mindenkit.


Liturgiában segédkezők találkozója

A liturgiában segédkezők találkozója 2017. június 17-én elmaradt. Lehetőség szerint az ősz folyamán megszervezzük ezt az összejövetelt.


Gazdasági és Konzultori Tanács döntései

Jogi személy igazolás kérése pályázathoz

Kérem a pap- és szerzetestestvéreket, hogy ha pályázathoz kérnek jogi személyiség igazolást, a kérésben tüntessék fel:

• a pályázatot kiíró szervezet nevét
• a pályázat nevét, kódszámát (lehetőség szerint)
• azt, hogy konkrétan mire kívánják fordítani a pályázaton elnyert összeget
• a megpályázott összeg nagyságát

Szociális Alap

A Gazdasági Bizottságban a tanácsosokkal folytatott megbeszélések alapján úgy döntöttem, hogy Egyházmegyei Szociális Alapot (ESzA) hozok létre. Ennek megalapítása egy hosszabb konzultációs folyamat része. Szabályzatát, a hozzá kapcsolódó anyagiak megteremtését, kezelését és szétosztását az elmúlt évek tapasztalatára hagyatkozva kívánjuk folytatni. A már eddig létező és működő elemek mellé (egzisztenciális segély, kistelepülési támogatás, Klerushilfe) új forrásokat találtunk és a jövőben is keresni fogunk.

2016. január 1-től egyházmegyénk területén a következő plébániák kaptak vissza termőföldet: Begaszentgyörgy („passzív plébánia”), Kisorosz és Beodra.

Ha „passzív plébánia” kap vissza földet, a visszaszármaztatott vagyon teljes összege az Egyházmegyei Szociális Alapot illeti.

Az így visszakapott földek jövedelme a rendelet életbe lépésével az egyházmegye és a területileg illetékes plébánia (vagy fília) között oszlik meg. Amíg a vagyon-visszaszármaztatásból származó épületeknél az elosztási arány 80% az egyházmegyét illette, és 20% az érintett plébániát; addig a földeknél az elosztási arány pont fordítva lesz: egyházmegye 20%, plébánia (vagy fília) 80%.

Az ilyen módon befolyt összeg az ESzA-t gyarapítja. Ebből fedezzük az ügyvédi költségeket. Az ESzA támogatására lehet pályázni nagyobb személyes kiadások esetén (amit az elején említett támogatásokból nem tud fedezni). Az ESzA eszközei autók vásárlására nem használhatók. Egészségügyi dolgok, fűtési gondok megoldásánál, ha valaki pályázik, és az illetékes esperes támogatja, segélyben részesülhet.

Az ESzA fejlesztése folyamatos.


Jelentős jubileum

A beodrai templom felszentelésének 175 éves jubileuma alkalmából 2017. július 22-én msgr. Martin Roos temesvári püspök vezeti a hálaadó szentmisét.


Töröktopolyai búcsú

Mária évében egyházmegyénk Mária-kegyhelyén az ünnepi szentmisét 2017. augusztus 14-én este 19 órakor msgr. Martin Roos temesvári püspök mutatja be.

Buzdítom a lelkipásztorokat, hogy motiválják híveiket a jeles eseményen való részvételre!


Hitoktatók találkozója

A hitoktatók találkozójának időpontja változott: 2017. augusztus 26-án (szombat) 10 órakor lesz a püspöki lakban. Ismételten felhívom a figyelmet, hogy a találkozón való részvétel kötelező mindazok számára, akik a 2017/18-as tanévben iskolai hitoktatóként kívánnak tevékenykedni.


Szent Gellért-ünnepe

A Közleményekben 43/2016 szám alatt közzétettük egyházmegyénk védőszentje ünnepének, egyúttal az egyháztanácstagok találkozójának a helyszíneit.

2017. szeptember 23. (szombat) – magyar ajkúak számára a székesegyházban, a szláv nyelvűek számára 2017. október 7. (szombat) Pancsován. Mindkét találkozó 10 órakor kezdődik.


Ft. Koncz Tibor ezüstmiséje

Gratulálok ft. Koncz Tibor kikindai plébánosnak, az Északi esperesi kerület esperese pappá szentelésének 25 éves évfordulójára. Isten éltesse sokáig!


Püspöki Hivatal szabadsága

A Püspöki Iroda 2017. július 17-től augusztus 8-ig nem dolgozik. Sürgős és halaszthatatlan ügyekben a püspök a szokott módon elérhető.

+László SVD
püspök