2016. DECEMBER


Elhunyt Huzsvár László nyugalmazott püspök

Egyházmegyénk első főpásztora msgr. Huzsvár László 2016. december 10-én életének 86., papságának 59., püspökségének 28. évében hosszú betegség után, szentségekkel ellátva elhunyt.

Elhunyt püspökünk földi maradványait 2016. december 14-én 10 órakor ravataloztuk fel a nagybecskereki székesegyházban, majd a 12 órakor kezdődő engesztelő gyászmisét követően a nagybecskereki székesegyház kriptájában helyeztük örök nyugalomra.

Nyugodjék békében!


Egyházmegyei vagyonkezelés átszervezése

Az egyházmegye gazdasági életének hatékonyabb működése érdekében a következő rendelkezések lépnek életbe 2017. január 1-től:

  1. Ft. Bővíz László egyházmegyei vagyonkezelő kinevezését meghosszabbítottam további öt (5) évre. Magyarországi pályázatok rendezése, tanácsok kérése a vagyonkezelő munkaköréhez tartozik.
  2. A Gazdasági Hivatal mindennapi feladatait Lébhaft Mária vette át a további rendelkezésekig. Közvetlen munkáltatója a megyéspüspök. Munkaköre: Államkincstár (Trezor-papírok); beszolgáltatások intézése; az egyházmegyei autókkal kapcsolatos ügyek intézése; banki átutalások intézése és a betegbiztosítással kapcsolatos ügyek. Elérhető az egh.zrenjanin@gmail.com villámposta címen.
  3. Szerződések és földbérletek hitelesítése ft. Bővíz Lászlónál vagy a Püspöki Hivatalban (ha a püspök aláírása kell) intézendő.
  4. Lébhaft Máriát 2017. január 1-től kinevezem a Gazdasági Bizottságba és az adott időponttal felmentem a Pasztorális Bizottságban betöltött tisztségétől.
  5. A konzultori tanács véleményét kikérve 2017. április 16-tól új szociális alapot hozok létre. A részletek a húsvéti körlevélben jelennek meg.

Központi esperesi kerület esperesének kinevezése

Megkérem a Központi kerület papságát, hogy a legközelebbi esperesi koronán tárgyalják meg, kit ajánlanak a kerület esperesének. Miután beérkezik hivatalomba a gyűlés jegyzőkönyve, döntök az esperes személyéről és kinevezem. Minderre azért van szükség, mert ft. Mellár József esperes úr ötéves megbízatása lejárt.


Egyházmegyei bíróság

2017. január 1-től további öt (5) évre meghosszabbítom ft. Hajdu Sándor bírósági helynöki kinevezését.

Egyúttal a fenti dátummal a bíróság többi tagjának kinevezését is meghosszabbítom a már említett időszakra.

Bíróságunk tagjai

Bírák: ft. Bővíz László, ft. Erős Mihály, msgr. Gyuris László

Kötelékvédő: ft. Csipak Csaba

Jegyző: ft. Masa Tamás

Köszönöm a bíróság eddigi munkáját. Ft. Fehér Rolandnak megköszönöm, hogy helyettesítette ft. Masa Tamás jegyzőt.


Új kisegítő lelkipásztorok egyházmegyénkben

Elöljárói hozzájárulásával a Nagybecskereki Egyházmegye területén fog kisegítő lelkipásztori munkát végezni Ohoiledwarin Ellias SVD. A székesegyházi plébánián mint kisegítő lelkész működik és a szerb nyelvet tanulja.

Elöljárója hozzájárulásával ft. Goran Avramov a Belgrádi Érsekség papja végzi a lelkipásztori teendőket Óborcsán. Az adminisztratív feladatokat továbbra is ft. Pastyik Róbert látja el.

Szeretettel üdvözlöm körünkben mindkettejüket, Isten áldása kísérje munkájukat!


Állandó diakónus szentelése

Mészáros Attila csókai hitoktató kérte állandó diakónussá szentelését. Miután kikértem a konzultorok véleményét, akik egyhangúlag támogatták a kérelmet, úgy döntöttem, hogy 2017. május 25-én, Urunk mennybemenetelének napján a székesegyházban állandó diakónussá szentelem.


Bizottságok

A Bizottságok (Liturgikus, Pasztorális és Kateketikai) tagjainak megbízatását 2020. december 31-ig meghosszabbítom.

Változások: Lébhaft Mária helyét a Pasztorális Bizottságban ft. Tapolcsányi Emánuel veszi át.


Pasztorális programok Mária évében

2016. november 27-én egyházmegyénkben megkezdődött Mária éve. Ebben az évben a Pasztorális Tanács döntése alapján a következő programokat tervezzük:

Missziók:
Utógondozás Padé 2017. március 8.
Utógondozás Torontálvásárhely március 9.
Udvarszállás 2017. március 10-11.
Utógondozás Észak-Bánát 2017. május 14.

Caritas-önkéntesek találkozója: 2017. március 25. (szombat)
Betegek miséje püspökségi szinten: 2017. április 2. nagyböjt 5. vasárnapja
Hittanverseny: 2017.május 6. (szombat)
TŰZ találkozó: 2017. május 13. (szombat) Csóka
Sajátos nevelési igényű gyermekek találkozója: 2017. május 13. (szombat)
Mária-tisztelők találkozója, egyúttal a töröktopolyai búcsú: 2017. augusztus 14.
Hitoktatók találkozója: 2017. szeptember 2. (szombat)
Verseci búcsú: 2017. szeptember 14.

Szent Gellért-ünnepe: egyházmegyénk védőszentjének ünnepe, egyúttal az egyháztanácstagok napja, amelyet két helyszínen ünnepelünk.

2017. szeptember 23. (szombat) – magyar ajkúak számára a székesegyházban, a szláv nyelvűek számára 2017. október 7. (szombat) Pancsován.

Bogdánffy-zarándoklat: 2017. október 1. (vasárnap) – délutáni programmal és esti szentmisével Feketetón.

A kántortalálkozó és a liturgiában segédkezők találkozójának időpontja még egyeztetés alatt.


Szent László-év

Két civil szervezet kezdeményezésére Magyarország Kormányának támogatásával a Kárpát-medencében 2017. január 1-től kezdetét veszi a Szent László-év. Bővebb információt a magyarországi honlapokon találhatnak az érdeklődők.

Egyházmegyénk, ha elegendő jelentkező lesz, Nagyváradra szervez zarándoklatot. Jelentkezni január 15-től a plébánosoknál lehet legkésőbb Húsvét vasárnapjáig. Bővebb információkat a zarándoklattal kapcsolatban a plébániákon kaphatnak.


Bérmálások 2017-ben

Április 23. Versec (9.30 óra), Nezsény (15 óra)
Április 30. Beodra (10 óra), Töröktopolya (15 óra) – általános helynök
Május 14. Padé (9 óra), Hódegyháza (11 óra), Tiszaszentmiklós (15 óra)
Május 21. Muzslya (10 óra), Sándoregyháza (17 óra)
Május 28. Törökkanizsa (9 óra), Oroszlámos (11 óra), Törökbecse (16 óra)
Június 4. Nagybecskerek (9 óra), Szaján (17 óra)
Június 11. Fehértemplom (9.00 óra), Körtéd (11 óra), Udvarszállás (15 óra)
Június 18. Torda (9.30 óra), Törzsudvarnok (11 óra) – általános helynök
Szeptember 17. Tamásfalva (16 óra)


Felnőttek keresztelése és bérmálása

Az egyházmegye területén működő papok a továbbiakban is írásos kérvény nélkül megkeresztelhetnek minden 14. életévét betöltött megkereszteletlen személyt, akit felkészítettek a szentség felvételére. Az egyházi törvényeknek megfelelően, hacsak lehetséges, bérmálják is meg. Felhívom a pap- és szerzetestestvérek figyelmét, hogy a bérmálásához azonban írásos püspöki engedély kell.


Feloldozás megadása az 1398. kánon esetére

A Szentatya „Misericordia et misera” kezdetű apostoli levelében (12. pont) megadta a felhatalmazást minden gyóntató papnak, hogy elengedjék az abortuszért önmagától beálló kiközösítés 1398. kánon szerinti büntetését, és így feloldozást adhassanak. A Szentatyára hivatkozva felhívom lelkipásztoraink figyelmét, hogy az abortusz továbbra is súlyos bűn, mert véget vet egy ártatlan életnek. Mégis legyünk tisztában azzal, hogy nincs olyan bűn, melyet Isten irgalmassága ne tudna elérni és megsemmisíteni, ha bűnbánó szívet talál, mely kéri az Atyával való kiengesztelődést.

Ez az engedély római visszavonásig érvényes.


Eljárás vegyes vallás és valláskülönbség esetén

A továbbiakban visszavonom a vegyes vallással kapcsolatos eddigi rendelkezéseimet. 2017. január 1-től minden ilyen ügyben írásos kérelmet kell beküldeni a Püspöki Hatósághoz. Az erre vonatkozó űrlapok letölthetők a honlapról.

Valláskülönbség akadálya esetén, vagyis ha az egyik fél kereszteletlen, ugyanígy kell eljárni.


Fakultások meghosszabbítása

Az ET 905. kánonjának 2. §-a alapján engedélyezem, hogy hétköznapokon kettő, vasárnap és ünnepnapokon pedig három szentmisét mutassanak be a lelkipásztorok, megtartva a misestipendiumok elfogadására vonatkozó rendelkezéseket. Ez a felhatalmazás 2017. december 31-ig érvényes.


Celebret érvényesítése

Az új celebretek átvehetők a Gazdasági Hivatalban Lébhaft Máriánál 2017. január 16-tól.


Statisztikai adatok

2017. február 15-ig kérem, hogy küldjétek be a Püspöki Hatóságnak a szokásos statisztikai adatokat. Az új űrlap a honlapról letölthető.


Anyakönyvi másolatok

Kérem, hogy az anyakönyvi másolatokat az esperesi hivatalokon keresztül 2017. február 15-ig juttassátok el a Püspöki Hatóságnak, betartva az eddigi előírásokat.


Zárszámadás

A zárszámadást és egyháztanácsok évzáró/évkezdő ülésének jegyzőkönyveit 2017. március 31-ig szíveskedjetek beküldeni a Gazdasági Hivatalba.


Konzultori és gazdasági ügyek

Földek
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a továbbiakban is ezen javak használatáért 5%-ot kell beszolgáltatni a Gazdasági Hivatalnak.

Gazdasági Bizottságnak beadott kérelmek
A 2016. november 10-ig beadott, leginkább felújítással kapcsolatos kérelmeket, a Gazdasági Bizottság elbírálta. Az illetékes plébánosokat írásban értesítjük a döntésekről.


Szentmise intenciók

2017. január 1-től minden miséző pap csak úgy kaphat szentmise intenciót az egyházmegyétől, ha személyesen kéri az intenciókat és ugyanakkor bemutatja msgr. Gyuris Lászlónak az intenciós könyvét, amelyet értelemszerűen rendszeresen vezet.

A fenti időponttól minden pap köteles saját intenciós könyvet vezetni és azokat megőrizni, amelyet az esperesi vizitációk alatt is be kell mutatni az illetékes kerületi esperesnek.

Eltörlöm azt a szokást, hogy csak a direktóriumban vezetjük a szentmiséinket. A továbbiakban a direktóriumokba csak a plébánián felvett miseszándékokat jegyezzük be, de ezek semmiképpen sem helyettesítik a lelkipásztorok személyesen vezetett, saját intenciós könyveit.

Az intenciók osztása attól is függ, hogy a beszolgáltatásokat a plébánosok és plébániai kormányzók idejében rendezték-e.


Imahét a Krisztushívők egységéért

Megbékélés – Krisztus szorongató szeretete (2Kor 5,14–20) a témája a 2017. január 15-e és 22-e között zajló ökumenikus imahétnek a Krisztushívők egységéért. A vonatkozó imafüzet megtalálható és letölthető a Világhálóról.


Házszentelések 2017

Idén is készítettünk házszentelési emlékképeket, amelyre 2017-ben a papi és szerzetesi hivatásokért imát nyomtattunk.

A házszentelési emlékképek ára 5,00 dinár/darab.

Ismételten kérlek benneteket, hogy használjátok ki a személyes találkozásnak ezt a lehetőségét. A látogatás alkalmával buzdítsátok híveinket, hogy imádkozzanak erre a szándékra.


A püspöki iroda munkaideje az ünnepek alatt

2016. december 23-án, 13 órától 2017. január 10-én, 9 óráig a püspöki iroda zárva van. A püspök a megszokott módon érhető el.


Amiért hálát adunk Istennek

Elsősorban megköszönjük az Istennek, hogy a Pasztorális Tanáccsal egy évvel ezelőtt megbeszélt irányelvek szerint sikerült sok lelki programot megvalósítanunk az Irgalmasság rendkívüli szentévében. Ezek közül külön kiemelem a következőket:

Szent kapu megnyitása és bezárása: Megköszönöm a lelkipásztorok és segítőik áldozatos munkáját, hogy zarándoklatokat szerveztek e jeles eseményekre.

Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepe: Méltó módon és szép számban megemlékeztünk a vértanú püspökről, köszönöm mindenkinek.

A lelki gyümölcsök mellett, ne feledkezzünk meg hálát adni Istennek, hogy a nehéz anyagi helyzet ellenére jótevőink és híveink anyagi áldozatai árán néhány épületünket rendbe tudtuk hozni, illetve felépíteni. Ezekből emelnék ki néhányat:

Németcsernye: a téli zord időjárás előtt a templomtető teljes „átrázása” megtörtént, így az épületet egy időre megóvtuk a beázásoktól.

Pancsova: az egykori ferences kolostor – mostani plébániaépület – belső felújítása megtörtént, így méltó módon készülhetünk a 2017-ben esedékes szép évfordulóra.

Oroszlámos: jótevőinknek hála, felújítottuk a templom tetőszerkezetét és majdnem a teljes külső tatarozást és festést.

Elemér: az idén is folytathattuk a templom belső terének a rendbetételét, így már méltóbb körülmények között emlékeztünk az idén október 6-án. Az udvarban sikerült felállíttatni Kis Ernő emlékére egy emlékművet.

Hódegyháza: híveink áldozatos munkájának köszönhetően szebb lett a templom udvara, és jótevőink adományai által elkészült a templomkerítés.

A felsorolás nem teljes. Köszönök mindenkinek – lelkipásztoroknak, segítőiknek és jótevőinknek – mindent, azokat a lelki vagy anyagi eredményeket is, amelyeket itt külön nem említettem meg. Isten legyen a jutalmuk!


Karácsonyi üzenet

Hagyományossá vált, hogy a Nagybecskereki Egyházmegye minden évben tematikus pasztorális tervet készít. Ez azt jelenti, hogy a hittanosok számára egy adott témakörben programokat szervezünk. Emellett minden korosztály számára vannak nyomtatványok, megfelelő gondolatok, amelyek segítenek elmélyíteni az adott témát.

2016 advent első vasárnapjától a Nagybecskereki Egyházmegye Mária évet ünnepel. Hogy miért pont Mária évet? Mert ez az év lezárja az elmúlt öt év programjait. Ezért választottuk Máriát erre az egyházi évre, amelyben az ő életét szemléljük, az ő közbenjárását kérjük, az ő példáját akarjuk követni.

Csodálatos, amikor az adventi időben erre a fiatal galileai lányra, nőre, anyára, házastársra, özvegyre gondolunk. Mert Mária életében megélte mindezeket a szakaszokat: fiatal lányként látogatta meg Gábriel főangyal és feltette neki az emberiség és az egész világ számára talán a legfontosabb kérdést: vállalod-e, hogy a mindenható láthatatlan Istennek emberi testet adjál? Mária pedig kérdéssel válaszolt: Hogyan történhet ez meg, hisz férfit nem ismerek? Isten előtt semmi sem lehetetlen, volt az angyal válasza. Mária pedig hitt az angyal szavainak. Sokszor mi is úgy gondoljuk, hogy valami lehetetlen az életünkben: de hinni kell, és Isten hatalmas dolgokat tud tenni. Mert a hitben ez a mérvadó: Istenre hagyatkozom akkor is, ha nem értem, miről is van szó. Ez a mindent átfogó hit volt jellemző Máriára, mint fiatal lányra, anyára, házastársra, majd özvegyre.

Mária igenje tette őt az emberiség legnagyobb személyévé: hisz ő adott életet Jézusnak.

Mária adventje kilenc hónapig tartott: kilenc hónapig vitte szíve alatt az isteni Igét, a kis Jézust. Mi az adventot négy hétig tartjuk. De ebben a négy hétben törekedjünk arra, hogy az Isten Igéje, a Szentírás, a szentmise, a szentségek gyakorlása, az irgalmasság tettei napi életünk részéve váljanak. Bízom benne, hogy a felsoroltak híveink körében legalább részben megvalósultak.

Mária csendben élte át áldott állapotát. A Szentírásból csak arról tudunk, hogy elment rokonához, Erzsébethez. És már ekkor ott volt szíve alatt a kis Jézus. Erzsébet is áldott állapotban volt: Keresztelő Jánost hordozta, akit pár hónappal korábban fogant. Mária látogatását Erzsébetnél hatalmas öröm kísérte: a kis János „ugrándozott” Erzsébet szíve alatt, Mária pedig elmondta az egész Szentírás talán legszebb dicshimnuszát: Magnificat, magasztalja lelkem az Urat, mert ránézett irgalmasan alázatos szolgálóleányára.

Remélem, hogy adventben felkészültünk arra, hogy karácsonykor mi is az öröm forrása lehessünk mindenki számára, akivel találkozunk.

Kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek és boldog új esztendőt!

Božićna poruka

Od prve nedelje Došašća (Adventa) Zrenjaninska Biskupija slavi Marijansku Godinu. Zašto baš Marijansku Godinu? Ova godina zatvara niz tematskih godina koja je trajala 5 godina. U 2017. godini slavimo 100. godišnjicu ukazanja a Fatimi. Zato smo izabrali Mariju za ovu crkvenu godinu, posmatramo njezin život, molimo njezin zagovor, i želimo slijediti njezin primjer. Trudimo se da stignemo u Raj njenog Sina, što je ona već postigla.

Predivno je u ovom adventskm vremenu misliti na ovu galilejsku djevojku, ženu, majku, suprugu, udovicu. Marija je proživjela sve ove postaje života. Kao mladoj djevojci od arkanđela Gabrijela upućeno joj je najbitnije pitanje: „prihvataš li da svemogućem i nevidljivom Bogu podariš ljudsko tijelo?” Marija odgovara sa pitanjem: „Kako može to da se dogodi kada ja muža ne poznajem” Bogu ništa nije nemoguće-reče arkanđel Gabriel. Marija je vjerovala riječima anđela.

I mi mnogo puta mislimo, da je nešto nemoguće u našem životu: ali trebamo vjerovati da Bog može učiniti velika djela u našem životu. U vjeri je najbitnije, da prepuštam sebe Bogu, i onda kada mi nije jasno o čemu je riječ. Ova sveopća vjera bila je u Mariji, kao djevojci, majci, supruzi i udovici.

Marijino izrečeno „DA” je nju učinilo najvećom ličnošću čovječnstva: Ona je dala život Isusu.

Marijin advent je trajao devet mjeseci: devet mjeseci je nosila Božju Riječ, Isusa pod srcem svojim. Mi slavimo došašće četiri nedelje. U ove četiri nedjelje trudili smo se da Riječ Božija, Sveto Pismo, sveta misa, primanje svetih sakramenata, djela milosrđa postanu dio našeg života. Nadam se da je sve ovo što sam nabrojao, bar djelomično postalo stvarnost.

Marija je u tišini proživjela blagoslovljeno stanje. U Svetom Pismu čitamo, da je Marija pohodila rođaku Elizabetu, i već onda je pod srcem nosila Isusa. I Elizabeta je bila u blagoslovljenom stanju: nosila je Ivana Krstitelja, kojega je nekoliko mjeseci ranije začela. Pohod Marijin kod Elizabete prati velika radost: mali Ivan je „zaigrao” u utrobi Elizabete, Marija je otpjevala najljepši hvalospjev u Svetom Pismu: „Magnigficat, veliča duša moja Gospodina, što pogleda na neznatnost službenice svoje.”

Vjerujem, da rođenje Isusovo, bio najljepši događaj u Marijinom ovozemnom životu. Sada, kada slavimo Božić, želim, da se Isus rodi i u našem životu, da ostane sa nama u nestalnostima svakodnevnica, da i mi budemo izvor radosti svima koje susretnemo.

Milostima bogate Božićne Blagdane i Sretnu Novu Godinu želim svima vama!

+László SVD
püspök