Német László érsek könyvének bemutatója Kolozsváron

2022. november 24-én Kolozsváron tartották meg Német László és Csiszár Klára Gyógyító szeretet. Bevezetés a katolikus missziológiába című könyvének bemutatóját, mely a budapesti Szent István Társulat gondozásában jelent meg 2022-ben. Az új könyv tankönyv teológushallgatók számára, akik a missziológia tudományába kívánnak betekintést kapni, ezért is tartották a szerzők és a kiadó is fontosnak a könyvet Kolozsváron, egy olyan egyetemi központban megtartani, ahol a diákok már évek óta tanulják és használják azokat a jegyzeteket, melyek most ebben a könyvben új formát kaptak és sokak számára elérhetővé váltak.

A nyár óta tervezett tankönyvbemutatóhoz az utolsó hetekben csatlakozott három másik frissen megjelent könyv is: Kiss Gábor Bevezetés az egyházjog általános szabályaiba, mely ugyancsak tankönyv egyetemi hallgatók számára, valamint szintén a Kiss Gábor nevéhez köthető Die Reform der Messliturgie in Ungarn nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil című doktori disszertáció, mely könyv formájában jelent 2022-ben meg Regensburgban. Pár nappal a könyvbemutató előtt csatlakozott az eseményhez még egy könyv, mely a kolozsvári Római Katolikus Teológia Kar 2021-es kettős jubileumának konferenciaelőadásait és teológiatanárok által írt tanulmányokat tartalmaz, melynek címe Közelebb hozni a teológiát. A szerzők kollegáik könyveit mutatták be, a jubileumi tanulmánykötetet pedig Benedek József akadémikus geográfus méltatta. A rendezvény moderátora Vik János egyetemi docens volt.

konyvbemutato1

Kiss Gábor Bevezetés az egyházjog általános szabályaiba című könyvének bemutatásában, Német László érsek megragadta az alkalmat és intézett néhány szót a hallgatóság sorai között szép számmal jelen levő teológushallgatókhoz: kiemelte a világi teológusok jelentőségét, valamint a teológia, mint tudományág művelésének fontosságát, ebben a nők szerepét és a teológiai gondolkodás kultúrájának lényegét napjaink egyháza és társadalma számára. A könyvvel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a szerző, Kiss Gábor életszerűen vezeti be az olvasót a legfontosabb egyházjogi szabályokba, és az üdvösség felől közelíti meg az egyházjogot.

Német László és Csiszár Klára Gyógyító szeretet című könyve hiánypótló magyar nyelvterületen, hiszen ez az első átfogó missziológival foglalkozó tankönyv. Kiss Gábor bemutatójában hangsúlyozta, hogy a szerzők missziós tapasztalata jól érezhető a sorok között, amely még hitelesebbé teszi a könyvet. A szerzők jelentős forrásanyaggal dolgoznak, egyházi dokumentumokat tekintenek át és megjelennek a bibliográfiában olyan neves teológusok, mint Congar, Rahner, Ratzinger, vagy éppen Kasper. A könyv részletesen tárgyalja az átfogó missziófogalmat, mely a II. Vatikáni Zsinat után folyamatosan bontakozik ki az egyházban, mint  „az egyház fennállásának alapja az isteni szeretetdinamika teljes, fenntartásoktól mentes és így gyógyító közlése.”

konyvbemutato2

A Közelebb hozni a teológiát című tanulmánykötet Benedek József méltatta. Kiemelte a jubileumi kötet jelentőségét, mely a tanulmányoknak köszönhetően körvonalazódik és a teológia oktatásának magas színvonaláról tesznek bizonyságot, a tanulmányok a múlt-jelen-jövő perspektívájának teológiai tengelyén helyezhetők el.

Kiss Gábor doktori disszertációja a II. Vatikáni Zsinat utáni liturgikus megújulásról szól Magyarországon. A könyv középpontjában az első magyar-latin misekönyv keletkezéstörténete áll, ezzel együtt mégis egy átfogó képet kapunk arról, hogy mi történt Magyarországon a zsinati liturgikus reform nyomán. A megfelelő szakirodalom használata mellett, a szerző korabeli primér forrásokhoz is nyúlt, ami növeli a könyv jelentőségét. A kutatási eredményeket summázva a bemutatóban elhangzott, hogy a magyarországi zsinat utáni liturgikus reform központjában a hívek „aktív részvételének” hangsúlyozása állt, a mögötte kidomborodó teológia azonban kevésbé vált ismertté.

konyvbemutato3

A könyvbemutatót a Szent Cecília kórus tagjai tették színesebbé és ünnepélyesebbé. A résztvevők többsége a Teológia Kar diákjai voltak, akik a bemutatott két tankönyvnek elsődleges címzettjei. A teológia kar részéről jelen volt Holló László egyetemi tanár, a doktori iskola igazgatója, a Verbum kiadó képviseletében Ferencz Antal igazgató és Ambrus Arnold tisztelte meg a Német László meghívására szervezett rendezvényt. A helyszínt biztosította László Attila kolozsvári főesperes és a Nőszövetség, akinek termében került sor a rendezvényre.

Foto: Holló László