2020 NOVEMBER


Kinevezések és felmentések

2020. október 1-jei hatállyal a következő kinevezések és felmentések léptek hatályba:

Ft. Bővíz László vagyonkezelőt felmentettem a tóbai plébánia és Szerbcsernye ellátása alól, és kineveztem a szajáni plébánia miséző papjává.

Ft. Bogdán József plébánost felmentettem a magyarcsernyei és tamásfalvi plébániák és a hozzájuk tartozó fíliák lelki gondozása alól. Egyúttal kineveztem az ópávai és torontálvásárhelyi plébániák, valamint a hozzájuk tartozó leányegyházak plébánosává. A pancsovai papi közösségben él és részt vesz az ottani pasztorális munkában.

Ft. Király Tibor eddigi feladatainak ellátása mellett a szajáni plébánián csak adminisztratív és anyagi feladatokat lát el, a plébánia pasztorális életének vezetésével Ft. Bővíz László vagyonkezelőt bíztam meg.

Ft. Masa Tamás plébánost felmentettem az ópávai és torontálvásárhelyi plébániák és a hozzájuk tartozó fíliák lelki gondozása alól. Egyúttal kineveztem a tordai és törzsudvarnoki plébániák és hozzájuk tartozó leányegyházak plébánosává.

Ft. Tapolcsányi Emánuel plébániai kormányzót felmentettem a tordai és törzsudvarnoki plébániák és a hozzájuk tartozó leányegyházak ellátása alól. Egyúttal kineveztem a magyarcsernyei, tamásfalvi és tóbai plébániák, valamint a hozzájuk tartozó összes fília plébánosává.


Elhunyt ft. Király Tibor

Főtisztelendő Király Tibor padéi lelkipásztor 2020. október 17-én éjjel, életének 57., papságának 32. évében, földi zarándokéletét váratlanul felcserélte az örökkévalóval. Temetése október 20-án, Feketetón volt.

2020. október 17-től (Ft. Király Tibor halálával) a padéi, tiszaszentmiklósi, hódegyházi és szajáni plébániákat megüresedettnek nyilvánítom. Ft. Bővíz László vagyonkezelő Szajánban továbbra is miséző papként tevékenykedik.  Mindezeket a plébániákat 2021. augusztus 1-től tervezem betölteni. Ha valaki ott szeretne működni, jelezze személyesen.


Egyházmegyénk tanácsai és bizottságai

Egyházmegyénk tanácsai és bizottságai (tanácsosok testülete, gazdasági tanács, lelki hivatásokat fogadó és gondozó bizottság, liturgikus bizottság, kateketikai bizottság, pasztorális bizottság) tagjainak kinevezését a továbbiakig meghosszabbítom.


Egyháztanácsok

Az idén lett volna esedékes megválasztanunk az új egyháztanácsokat. Azonban ezt a járványhelyzet felülírta. Így az új tanácsok megválasztását következő év nyár végére halasztom el, pontosabban 2021. szeptember 19. (vasárnap) legyen az új tanácstagok beiktatásának dátuma.

Természetesen, azokban a közösségekben, ahol ezen a napon nincs szentmise, a dátumot megelőző legkorábbi vasárnapon legyen az új tanácstagok beiktatása.

A tanácstagok megválasztásával kapcsolatban továbbra is mérvadó egyházmegyénk plébániáinak szabályzata és ügyrendje. Ahol nehézségekbe ütközne az előírt tanácstagok száma, ott természetesen kevesebb tanácstaggal is meg lehet alakítani a tanácsot, fontos, hogy az működőképes legyen.


Covid-19

A továbbiakban is kérek mindenkit, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban minden állami és egyházi rendeletet és előírást becsületesen tartsunk be.

Új szabály van a temetésekkel kapcsolatban: nem használunk szenteltvizet és mellőzzük a hantolásnál a kapa/lapát használatát, helyette lehet virágot dobni a sírba.

Amíg az iskolában van tanítás, addig lehetőségeikhez mérten, de betartva a megfelelő előírásokat – éppúgy mint az oktatási intézményekben – ne hanyagoljuk el a plébániai hitoktatást.

Javaslom, hogy a jövő évi házszenteléseket halasszuk el húsvét utánra, mert a január-februári időszak járvány szempontjából még inkább veszélyes.

Vigyázzunk az egészségünkre, vigyázzunk a ránkbízottak egészségére!

Kérem, különösen a muzslyai papokat, hogy ne terjesszenek összeesküvés-elméleteket a járvánnyal kapcsolatban!


Plébániai adminisztratív munka

Ismételten felhívom mindenki figyelmét, hogy plébániáink adminisztratív vezetése 2019. január 1-je óta elektronikus formában történik. (Ez alól kivétel az anyakönyvek vezetése, amely továbbra is a megszokott módon történik.)


Földbérletek

Kérem, hogy 2020. december 31-ig minden plébános küldje be a rábízott közösségek földbérleti szerződéseit (aki még ezt nem tette meg).

A földbérlettel kapcsolatos formanyomtatvány a 2012 augusztusi Közlemények 83/12-es száma alatt található.


Plébániai ingatlanok

Az idei év folyamán (ahol az még nem történt meg) minden plébániai ingatlan tulajdonjogát átvezetjük a plébánia államilag elfogadott hivatalos megnevezésére. Ebben a Püspöki Hivatal segítséget nyújt, elkészíti a szükséges dokumentációt, amit eljuttat az illetékes plébánosoknak.


Emléktáblák és emlékművek

Az utóbbi időben nagyon elszaporodott a különböző emléktáblák és emlékművek állítása egyházi területen, illetve épületen/épületben. Az ilyen esetekre továbbra is érvényben van az a püspöki rendelet, hogy minden esetben szükséges előzetes püspöki engedélyt kérni.


Gazdasági Bizottság ülése

A Gazdasági Bizottság 2020. november 17-én ülésezik. Mindenki, aki 2021-ben építeni, javítani, felújítani akar valamit is, erre az ülésre be kell, hogy küldje a terveket, árajánlatot, stb. Azonban gondoljuk meg az építkezéseket, tekintettel a gazdasági helyzetre, a járvány hatásait jövőre még inkább érezni lehet majd.

Autóvásárlással kapcsolatban a továbbiakban részben megváltoznak a feltételek. A Renovabisnál 2021-től csak a honlapjukon található űrlap kitöltésével lehet pályázni: https://www.renovabis.de/laender-projekte/infos-fuer-projektpartner

A kérelmezők a támogatási kérvényt a Püspöki Hivatalnak címezzék, ugyanis a pályázatot a püspök írja alá. A Renovabis Dacia autókat ajánl, a püspökség Skodát.


Gyűjtések

Kérek mindenkit, hogy mielőbb jelezze a Gazdasági Hivatal felé az év folyamán a világegyház részére meghirdetett gyűjtések összegeit.


Papi lelkigyakorlat

Már most jelzem, hogy jövőre esedékes a papi lelkigyakorlatunk. Amennyiben a körülmények engedik, erre 2021 június harmadik hetében kerül sor.


Bérmálások

Sajnos az idén a járványügyi rendelkezések miatt elmaradtak a bérmálások. Kérem, hogy a jövő évben esedékes bérmálásokat jelezzék december 1-ig a Püspöki Hivatalban.


Szent Gellért-díj

A Nagybecskereki Egyházmegyében az ötévenként kiosztásra kerülő Szent Gellért díjat olyan egyéneknek ítéljük oda, akik példás keresztény életükkel és kitartó munkájukkal segítették az egyházat. Három kategóriában lehet jelölni az elkötelezett világiakat: a kultúráért, a közösségért és a karitatív munkáért. A jelöléseket indoklással együtt a Püspöki Hivatalba kell beküldeni 2021. május 31-ig.

A díjak átadása 2021. szeptember 24-én, Szent Gellért ünnepén lesz.


+ László SVD