2018. ÁPRILIS


Húsvéti üzenet

Mi jut eszébe, amikor húsvétra gondol?

2016 áprilisában, húsvét előtt, ezt a kérdést szegezték véleménykutatók Magyarország különböző településein a gyanútlan járókelőknek. És kaptak is sok érdekes választ. Ami első gondolatként megfogalmazódott a kérdezettekben, a következő szavak voltak: nyúl, tojás, bárány, barka, locsolás, nagyböjt.

Érdekes lista. Rajta van minden, ami biztosan hozzátartozik a húsvéti napokhoz. Hiszen előtte van a nagyböjti idő, akkor szoktunk lelkileg felkészülni a nagy ünnepre. Húsvéttal kapcsolatos a nyúl, a tojás, a bárány, a barka (Virágvasárnap!), és sok helyen a locsolás is!

Egy dolgot azonban katolikus keresztényként hiányolok: nincs benne sem Jézus neve, sem szenvedésének, halálának vagy feltámadásának az említése!

A kereszténység alapköve a Jézusba vetett feltámadási hit. Az újszövetségi Szentírásban, vagy más szóval: a Biblia új részében, azt halljuk, hogy Jézus feltámadásának a hirdetése volt az apostolok fő feladata. Jézus mennybemenetele után az apostolok, a tizenegy, összejöttek, hogy válasszanak egy tanítványt, akiről Péter, az apostolok szószólója ezt mondta: „Kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt, kezdve János keresztségétől egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról.” (ApCsel 1,21-23)

Választások idejében élünk, fővárosunkban most tartották a helyi választásokat, Magyarországon pedig országgyűlésire készülünk (készülnek). Tudjuk, hogy milyen elvárásoknak kell, hogy megfeleljenek a választáson induló jelöltek: megnyerő egyéniség, jó beszédtechnika, háttérkapcsolatok sokasága, elég pénz a választások lebonyolítása érdekében.

Itt ellenben csak a feltámadásba vetett hitről hallunk. Annyira fontos ez az igazság. Ha ez a bizonyosság megvan, akkor minden más hozzá fog jönni. Az apostolok életében láthatjuk, hogy ez a hit vezette őket minden nehézség ellenére, életüket is ezért adták. A hagyomány szerint a tizenkét apostolból tizenegy vértanúként halt meg. Ez nem volt gyerekjáték, ennek a hitnek nagy volt a tétje.

Ma is vannak milliók és milliók, akik életükkel, szavaikkal, tetteikkel hirdetik Jézus feltámadását. Gondolok itt az üldözött, otthonukból elűzött keresztényekre, a hitükért meggyilkolt vagy életveszélyben élőkre is. És gondolok természeten ránk is, akik itt élünk a mi egyházmegyénk területén, vagy szűkebb hazánkban, Szerbiában. Valljuk be bátran, hogy hiszünk Jézus feltámadásában! Valljuk be, hogy a feltámadt Jézus igenis jelent valamit számunkra, hogy az ő feltámadása erőt, reményt és békét áraszt mindenkire.

Ezt kívánom nektek, Krisztusban kedves testvéreim, akik húsvét örömnapját ünneplitek. De kívánom ezt minden jóhiszemű embernek is. Ámen.

+László SVD


Egyházmegyei és plébániai pecsétek

2018. április 1-től az egyházmegye és a plébániák új pecsétet kaptak. Egyúttal ezzel a dátummal az a hosszú éves gyakorlat, hogy minden plébániának két pecsétje volt (külön a plébánia hivatalnak és külön az egyházközségnek) megszűnik. A továbbiakban már csak az új pecsétek lesznek használatban. Erre a cserére azért volt szükség, hogy tevékenységünket összehangoljuk az ide vonatkozó állami törvényekkel és a Nagybecskereki Egyházmegye plébániáinak szabályzatával és ügyrendjével, amelyet 2015-ben adtunk ki. Idézem ennek a szabályzatnak és ügyrendnek ideveonatkozó részét és egyben részben módosítom is:

59. szakasz

A Nagybecskereki Egyházmegye plébániáinak és más jogi személyeinek pecsétjeit a Püspöki Hatóság készítteti el, tiszteletben tartva az érvényben levő állami jogi előírásokat. A pecsét felirata ugyanazt kell hogy tartalmazza szerb (cirill és latin betűs), magyar és latin nyelven. A pecsét szövege megjelöli a plébánia védőszentjét, római katolikus mivoltát és működési helyét, középen pedig Szent Gellért püspököt ábrázolja.

Például:
Рк. Жупа Св. Иван Непомук
Rk. Župa Sv. Ivan Nepomuk
Nepomuki Szt. János Rk. Plébánia
Rc. Paroecia S. Joannes Nep.

A régi pecséteket a Püspökségen őrizzük.


Beszolgáltatások és zárszámadások

A Gazdasági Bizottság 2018. április 18-án megtartott ülésén értesültem, hogy sokan közületek elhanyagolták/elhanyagolják a rendszeres beszolgáltatásokat és a zárszámadások benyújtását. A Gazdasági Bizottság tagjainak javaslatára a következőket rendelem el:

  1. 2018. május 1-től csak olyan papok kaphatnak intenciókat az egyházmegyétől, akik a beszolgáltatásokat és a zárszámadásokat – a 2017-es évet is beleértve – rendezték.
  2. 2018. június 1-től csak azok kaphatnak támogatást (az intenciók továbbra is érvényben tartásával), akik a fenti (1.) pontban felsoroltakat rendezték.

Gazdasági Bizottság döntései

Autóvásárlási támogatást ft. Halmai János és ft. Koncz Tibor kap.

A 2017-es zárszámadást a Gazdasági Bizottság elfogadta. Köszönöm mindenkinek a munkáját!

A javítási és felújítási kérelmeket a Gazdasági Bizottságon megtárgyaltuk, az illetékes plébánosokat személyesen vagy írásban értesíteni fogjuk.

A kutasi borral kapcsolatban a Gazdasági Bizottság javaslatára a következő rendeletet hozom:

2018. október 1-től minden pap minimum 20 liter misebort kell, hogy rendeljen a kutasi borból. Minden pap maga dönti el, hogy palackban vagy nagyobb kiszerelésben kéri. Mindenki önállóan határozza meg, hogy fehér, vörös vagy rozé bort igényel.

A palackozott bort lehetséges püspöki címerrel ellátott vagy csak sima palackban igényelni.
A rendeléssel kapcsolatos dolgokat a Gazdasági Hivatalban Lébhaft Máriánál kell intézni.

2018. április 1-től a zárszámadásokat kötelezően Nagybecskerekre, a Gazdasági Hivatalba kell küldeni.


Kötelező gyűjtések 2018-ban

A korábbi évek gyakorlatát követve az idén is négy központi gyűjtést tartunk:

  • Március 25-én, Virágvasárnap – a Szentföldi zarándokhelyek javára
  • Június 29-én, Péter és Pál apostolok ünnepén – a Szentatya szándékára (Péter-fillér)
  • Október 21-én, Missziós vasárnap – a missziók javára
  • November 18-án, Caritas- és Szegények vasárnapja – a Caritas javára

Hívek számlálása

A zsinati folyamat részeként felújítjuk a régi szokást, hogy évente három alkalommal számba vesszük híveink jelenlétét a szentmiséken.

Az első számlálás már megtörtént. Ahhoz, hogy ezt ki tudjuk értékelni hiányoznak más adatok. A következő adatokról van szó: a plébánián vezetett családi lapok száma; a lapokon bejegyzett családok/egyedül élők/özvegyek stb. száma; a családoknál hány 18 év alatti gyermek van.

Ezeket az adatokat kérem, hogy folyó év július 1-ig mindenki küldje be a Püspöki Hivatalba.


Hitoktatók lelki napja

Hosszú idő után első alkalommal szervezünk lelki napot hitoktatóink számára. A hitoktatók lelkinapja 2018. május 4-én, pénteken lesz a püspökségen, amelyet a magyarországi TORG-nővérek, Szent Ferenc Kisnővérei vezetnek.

A találkozó 10 órakor kezdődik és várhatóan 17.30-kor, szentmisével zárul. Kérem, hogy részvételi szándékukat legkésőbb április 27. (péntekig) jelezzék a Püspöki Hivatalban. Tekintettel arra, hogy ez a nap munkanap, akinek szüksége van igazolásra, hogy részt vett a lelkinapon, jelentkezéskor jelezze (és azt is, hogy melyik iskola számára kell kiállítanunk).


Kántorok és liturgiában segédkezők találkozója

Az egyházmegyei szintű kántortalálkozót és a liturgiában segédkezők találkozóját 2018. május 5-én, szombaton tartjuk.

A találkozó 9.30-kor kezdődik a székesegyházban. 11.45-kor szentmise lesz kántoraink zenei szolgálatával. Az összejövetel agapéval zárul.

Kérem, hogy a plébánosok jelentsék be a résztvevőket. A liturgiában segédkezőknek csak a számát kell jelezni egy-egy plébániáról. A kántorokat név szerint kell bejelenteni a plébánosoknak a Püspöki Hivatalban. Jelentkezési határidő: április 27. (péntek).


Caritas-önkéntesek püspökségi szintű találkozója

Egyházmegyénk plébániai Caritas-önkénteseinek találkozója 2018. május 11-én, pénteken délután lesz a nagybecskereki székesegyházban. Bővebb tájékoztatást Halmai Tibor, a Nagybecskereki Püspökségi Caritas igazgatója küld minden plébániára.


Különleges nevelési igényű hittanosok találkozója

Hagyományosan a püspökségre várom egyházmegyénk különleges nevelési igényű hittanosait 2018. május 19-én (szombaton) 10 órára.


Zsinati koordináló bizottság találkozója

A Nagybecskereki Egyházmegyei Zsinat koordináló bizottságának találkozóját 2018. május 3-án tartjuk a püspökségen 10 órai kezdettel.


Egyházmegyei hittantáborok

Idén két helyszínen szervezzük meg a hittantáborokat a 12-16 évesek számára 2018. június 25-28.

A nem magyar anyanyelvűek és a Déli esperesi kerület hittanosai táborának helyszíne Fejértelep, míg a közép-bánáti és észak-bánáti plébániák magyar nyelvű hittanosai Szajánban találkoznak.

Bővebb információ ft. Tapolcsányi Emánuel és Elias Ohoiledwarin SVD atyáknál.


Papi szenátus éves ülése

A 2018-as papi szenátus rendes ülését június 27-én, szerdán tartjuk 10.30 órai kezdettel Fejértelepen.

Az ünnepi búcsúi szentmise Szent László király tiszteletére 11 órakor kezdődik, melyet személyesen vezetek.

Elrendelem, hogy a kedves pap- és szerzetestestvérek, valamint a diakónus urak és a lelkipásztori kisegítő is eljöjjön, ezzel is követve boldog emlékű elődöm példáját.


Szabadságok

Kérem a pap- és szerzetestestvéreket, hogy a szabadságokkal kapcsolatos kérvényeiket legkésőbb a szabadság megkezdése előtt egy hónappal küldjék be a Püspöki Hivatalba. Az írásos kérvényben szerepelnie kell a szabadság pontos idejének, a helyettesítő pap nevének és aláírásának is, hogy a kért időszak alatt kész a szabadságon levőt helyettesíteni.

Tisztelettel kérem a pap- és szerzetestársakat, hogy egészségükre való tekintettel használják ki szabadságukat. Ajánlom ez idő alatt a lelki felfrissülést is!


Egyházmegyei levéltár

Kérek minden lelkipásztort, hogy ha a hívek anyakönyvi ügyekben hozzájuk fordulnak, szíveskedjenek saját plébániájuk levéltárában kikeresni a kért adatokat. Az egyházmegyei levéltárhoz csak abban az esetben küldjék a híveket, ha a kért adatok 1940 előttiek, vagy olyan plébániák anyakönyvében szerepelnek, amelyek a történelem folyamán megszűntek.

Hamarosan honlapunkon is elérhető lesz azon anyakönyvek listája, amelyek levéltárunkban megvannak. Érdemes lesz ezt megnézni és követni, hogy feleslegesen ne „sétáltassuk” híveinket.


Statisztikai adatok 2017-ról

KERESZTELTEK ANYAKÖNYVE
a) Első életévük betöltése előtt kereszteltek száma 126
b) Első és hetedik életévük közt kereszteltek száma 154
c) Hetedik életévük után kereszteltek száma 56
d) Összesen keresztségben részesültek 336
e) Közülük katolikus apa és katolikus anya gyermeke 209
f) Katolikus és nem katolikus szülők gyermeke 127
g) Közülük fiúgyermek (illetve felnőtt férfi) 173
h) Közülük leánygyermek (illetve felnőtt nő) 163
HÁZASULTAK ANYAKÖNYVE
a) Két katolikus között kötött házasság 57
b) Katolikus és nem katolikus között kötött házasság 36
c) Összesen házasságot kötöttek 93
d) Gyökerében orvosolt házasságok száma 3
ELHALÁLOZOTTAK ANYAKÖNYVE
a) Szentségekkel ellátva temetésben részesültek 279
b) Szentségek nélkül temetésben részesültek 721
c) Összesen elhaláloztak híveink közül 1000
d) Közülük hány férfi 478
e) Közülük hány nő 522
BÉRMÁLKOZÓK ANYAKÖNYVE
a) Megbérmált fiúgyermekek illetve férfiak száma 163
b) Megbérmált leánygyermekek illetve nők száma 133
c) Összesen megbérmálkoztak 296
ELSŐÁLDOZTAK 2017-BEN 188
TEMPLOMI KATEKÉZISBEN RÉSZESÜLTEK
a) Óvodások és még fiatalabbak 45
b) Alsósok (1-4. osztály) 469
c) Felsősök (5-8. osztály) 515
d) Középiskolások és idősebbek 62
e) Plébániai hittanosok összesen 1091
ISKOLAI HITOKTATÁSBAN RÉSZESÜLTEK
a) Óvodások 24
b) Alsósok (1-4. osztály) 731
c) Felsősök (5-8. osztály) 902
d) Középiskolások és idősebbek 528
e) Iskolai hittanosok összesen 2185
SZENTMISÉN RÉSZTVEVŐK ÁTLAGOS SZÁMA VASÁRNAPONKÉNT: 62
HÚSVÉTI GYÓNÁSUKAT ÉS SZENTÁLDOZÁSUKAT ELVÉGEZTÉK: 3896

+László SVD
püspök