2016. JÚNIUS


Köszönetnyilvánítás

Köszönetemet fejezem ki msgr. Martin Roos temesvári püspöknek, hogy három éven keresztül egyházmegyéjéből fiatal lelkipásztorok szolgálhatták a Nagybecskereki Egyházmegye híveit.

Köszönöm Sima Milan atyának, hogy 2015. szeptember 5-étől lelkiismeretesen vett részt a Nagybecskereki Egyházmegye pasztorális munkájában, ezen belül is Nagykikinda, Homokrév és Szaján híveinek lelki gondozásában. Isten áldását kérem a további szolgálatára egyházmegyéjében!


Nyugdíjazás

Ft. Pósa Gyula nyugdíjaztatására vonatkozó kérvényét elfogadtam, és 2016. szeptember 1-jétől nyugállományba helyezem.


Kinevezések

Ft. Pósa Gyula nyugdíjban vonulása után 2016. szeptember 1-jétől oldallagosan a székelykevei plébánián lakó papok látják el a lelkipásztori teendőket Sándoregyházán, Tárcsón és Hertelendyfalván. Plébániai kormányzóvá Ft. Csipak Csabát nevezem ki.

Ft. Halmai János kinevezését Székelykevére további két évre meghosszabbítom 2016. augusztus 1-jei hatállyal. Egyúttal megkap minden fakultást az új feladatok elvégzésére Sándoregyházán, Tárcsón és Hertelendyfalván.


Avatások és szentelések

A konzultorok meghallgatása után elfogadtam Mészáros Attila kérését az akolitusi szolgálatba való beavatására, azzal, hogy előtte részesül a lektori szolgálatban. A megfelelő felkészülés és egyházi feltételek után a tanácsosok támogatják állandó diakónussá való szentelését.


Szent Gellért-nap

Amint azt már a korábbi Közleményekben is olvashattunk (vö. decemberi Közlemények 2015), az idén egyházmegyénk védőszentjének, Szent Gellértnek fő ünnepét az egyháztanácstagok részvételével Nagybecskereken fogjuk megünnepelni. A szentmisére, amely 11 órakor kezdődik, mind a magyar mind a szláv nyelvű tanácstagokat is hívom.

A szentmise végén kerül sor a Gellért-érmek kiosztására, az egyházmegye alapításának 30. évfordulója alkalmából. Jelöléseket a díjra még írásban küldhetünk be, legkésőbb 2016. július 31-éig.


2015-ös Zárszámadás jóváhagyása

Az Egyházmegye 2015-ös zárszámadását a Gazdasági Bizottság jóváhagyta.


Gazdasági Bizottság döntései

A beérkezett gazdasági jellegű kérvényeket (épületeink karbantartása és felújítása) a Gazdasági Bizottság elbírálta, a döntésekről az illetékes lelkipásztorokat levélben értesítette a Püspöki Hatóság.


Bókai lelkigyakorlatos ház alapítása

A Gazdasági Bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta a bókai volt Szent Erzsébet Idősek Otthonának jövőjét. Tudjuk, hogy az illetékes állami szervek az idősek otthonát bezáratták és annak újra nyitását ahhoz a feltételhez kötötték, hogy az épületet az érvényes jogszabályok szerint kell felújítani és működtetni. Az egyházmegye felmérettette az otthon újra nyitásával kapcsolatos kiadásokat. Az összeg akkora, hogy az egyházmegye nem tudja ezt megvalósítani. A legfontosabbat – a tűzvédelmi előírásokat –, megoldottuk azáltal, hogy két nagy kapacitású kutat fúrattunk, amely jelentős anyagi kiadásokkal járt. További anyagi források hiányában és tudván, hogy Nagykikindán még van hely, a Konzultori és a Gazdasági Bizottság tagjainak meghallgatása után a következő határozatot hoztam:

 1. A volt Szent Erzsébet Idősek Otthona a továbbiakban mint vendég- és lelkigyakorlatos ház fog működni.
 2. Az otthon kertjét gyermekbarát módon (játszótér, padok, stb.) kell átalakítani.
 3. Az otthon kertjét el kell határolni a Žarko Zrenjanin utcai egyházmegyei ingatlantól.
 4. 2016. június 1-jei dátummal kineveztem Ft. Fehér Roland bókai plébániai kormányzót az összes bókai egyházmegyei ingatlanok igazgatójává és felelős vezetőjévé.
 5. Az épület bérlése vagy lelkipásztori célokra való kiadása esetében az igazgató előzetesen köteles egyeztetni a mindenkori vagyonkezelővel (ha nem egyházi személyeknek történő bérbeadásról van szó), de ez érvényes vice-versa alapon is (tehát az igazgató beleegyezése nélkül nem lehet másoknak kibérelni az épületet vagy részeit) és/vagy programszervezőkkel, ha egyházmegyei vagy más vallási programról van szó.
 6. Ami az épületek fenntartását illeti egyelőre azt az egyházmegye fogja finanszírozni, abban a reményben, hogy ezt sikerül majd másképp megoldani.
Megköszönöm Ft. Koncz Tibor atyának a több évtizedes odaadó munkáját, áldozatkészségét, amellyel felépítette ezt a központot és vezette azt.

Irányelvek a szentmise intenciókról

A Konzultori és Gazdasági Bizottság együttes ülésén megtárgyalta a szentmisékkel kapcsolatos eddigi gyakorlatot az Egyházmegye területén. A tanácskozás alapján a következő rendeletek lépnek életbe 2016. július 1. dátummal:

 1. A Nagybecskereki Egyházmegye területén működő papok és szerzetesek jogosultak arra, hogy kéthavonta 50 intenciót kérjenek msgr. Gyuris László székesegyházi plébánostól, aki az intenciókért felelős.
 2. A binációkkal és trinációkkal az Egyházi Törvénykönyv szabályai szerint kell eljárni (905. és 951. kán.)
 3. Ha valakinek pasztorális okok miatt esetlegesen négy misét kellene mondania (fíliák száma miatt) azt csak előzetes püspöki írásos engedély alapján teheti.
 4. A binációval, trinációval és az esetleges negyedik misével el kell számolni a Gazdasági Hivatallal a háromhavi gazdasági beszámoló keretén belül.
 5. Minden pap és szerzetes az Egyházmegye területén köteles havonta egy misét mondani a jótevőkért (erre a misére nem vehető fel semmilyen támogatás, nem kell vele elszámolni, csak be kell jegyezni).
 6. A Nagybecskereki Egyházmegye inkardinált papjai minden évben 12 misét kötelesek elmondani a szolidáris alap részére és erről értesíteni a Gazdasági Hivatalt.
 7. A fenti rendelet semmissé nyilvánít minden eddigi egyházmegyei előírást és gyakorlatot e téren.

Első vasárnap beszolgáltatásának eltörlése

A Konzultori és Gazdasági Bizottság együttes ülésén megtárgyalta a Püspöki Iroda anyagi támogatása céljából bevezetett havi első vasárnapok gyűjtésének beszolgáltatását az Egyházmegye területén. A megbeszélés alapján ezt a gyakorlatot 2016. július 1-jei dátummal eltörlőm.


Nyugdíjak

Legutóbbi konzultori ülésünkön tárgyaltunk az Egyházmegyében inkardinált/dolgozó papok, szerzetesek és szerzetesnők nyugdíjáról.

Hála a szlovéniai Szent Vince Irgalmas Nővéreknek, Kikindán megkaptuk a volt rendházuk egyik részét, amelyet jótevők és a ti támogatásotokkal sikerült rendezni és egy korszerű szeretetotthonná átalakítani. Ez az otthon, amely 2015. november 1-jétől fogad bentlakókat, megkapta a szükséges állami működési engedélyeket. Az otthonban minden az egyházmegye területén működő pap (szerzetes vagy egyházmegyés) és szerzetesnő méltó ellátásban részesülhet nyugdíjba vonulása után vagy betegség esetén, ha erre igényt tart. Ennek a fényében és tudván, hogy a legutóbbi nyugdíjösszeg megállapítását 2008 márciusában hagyta jóvá az akkori egyházmegyei vezetőség, szükségessé vált, hogy e kérdésben felülvizsgáljuk az eddigi gyakorlatot.

Meghallgatva a konzultorok és a Gazdasági Bizottság véleményét, a következő szabályok lépnek életbe 2016. július 1-jétől:

 1. Msgr. Huzsvár László mostani 18.000,00 RSD havi nyugdíja 25.000,00 RSD-re nő. Mint Egyházmegyénk nyugalmazott főpásztorára a többi rendelet nem vonatkozik, kivéve a havi 25 intenciót.
 2. Minden egyházmegyés pap, aki beköltözik a kikindai házba, ingyenes és mindent lefedő ellátásban részesül (szoba, élelem, orvosi és más szolgáltatás). Ehhez még havi 25 intenciót kap. A 25.000,00 RSD nyugdíjat havonta automatikusan a kikindai otthon számlájára utalja át a Püspöki Hatóság.
 3. Aki másképp szeretné elintézni a nyugdíjas éveit, havi 25 intenciót kap a Püspöki Hatóságtól.
 4. Szerzetesek/szerzetesnők esetében a kikindai idősek otthona megfelelő szerződést köt a szerzetes elöljárójával.
 5. Ha valaki a fent említett lehetőségektől eltérően szeretné megoldani ezt a kérdést, kérem, hogy azt írásban jelezze.

Püspöki Iroda nyári szabadsága

A Püspöki Iroda 2016. július 11-től augusztus 2-ig nem dolgozik. Sürgős és halaszthatatlan ügyekben a püspök a szokott módon érhető el.

+László SVD
püspök