2015. JÚNIUS


Felmentések és kinevezések

Msgr. Fiser Jánost 2015. szeptember 24-ei dátummal kineveztem általános helynökké. Köszönöm neki, hogy vállalta ezt a felelősségteljes és fontos feladatot. Beiktatása Szent Gellért-napján a szentmise keretében történik. Erre a misére elvárom, hogy az egyházmegye területén működő minden pap, állandó diakónus és Molnár Rózsa is megjelenjen. Vonatkozik ez a nyugdíjas papjainkra is.

Msgr. Mellár József atyát ugyanezzel a dátummal felmentem az általános helynöki szolgálat végzése alól. Őszinte hálámat fejezem ki az eddig teljesített szolgálatáért. Ft. Mellár atya több mint hat évig volt általános helynökünk, ebben az időszakban papi odaadással, áldozatkészséggel mindannyiunk számára példaképül szolgált.
A jövőben is ft. Mellár József lesz a hittantanárok kinevezéséért felelős lelkipásztor egyházmegyénkben. Egyúttal 2015. szeptember 24-ei dátummal kinevezem ft. Mellár Józsefet konzultornak a mostani ötéves konzultori időszakra.

Ft. Koncz Tibor kikindai plébánost 2015. június 1-jétől öt évre kineveztem az Északi esperesi kerület esperesévé. Egyúttal felmentem Padé, Tiszaszentmiklós és Hódegyháza plébániai kormányzói teendői alól 2015. augusztus 1-jétől. Kikinda és Homokrév ellátása mellett ugyanezzel a dátummal kinevezem Szaján plébánosává is.

Ft. Király Tibort felmentem szajáni plébánosi hivatalából 2015. augusztus 1-jétől.

Ft. Pastyik Róbertet kinevezem Pancsova, Torontálvásárhely, Ópáva és a hozzájuk tartozó leányegyházak plébánosává 2015. július 1-jétől meghagyva a már eddig meglévő feladatait egyházmegyénkben.

Msgr. Fiser Jánost felmentem Pancsova, Torontálvásárhely, Ópáva és a hozzájuk tartozó leányegyházak plébánosi teendőinek ellátása alól és kinevezem Padé, Tiszaszentmiklós és Hódegyháza plébánosává 2015. augusztus 1-jétől.

Ft. Masa Tamást kinevezem a nagybecskereki plébánia és hozzá tartozó leányegyházak káplánjává 2015. augusztus 1-jétől.

Ft. Novita Draghia nagybecskereki káplánnak megköszönöm lelkiismeretes papi szolgálatát, amely 2015. augusztus 1-jével megszűnt egyházmegyénkben.

Kérem az érintetteket, hogy közös megegyezés szerint rendezzék a szabadságok idejét és a költözködéssel járó ügyeket!

Tisztelettel kérem a helyi esperes urat és a vagyonkezelő urat, legyen jelen Szaján, Padé, Tiszaszentmiklós, Hódegyháza, Pancsova, Torontálvásárhely és Ópáva plébániák átadásánál és átvételénél (kassza, leltár, kulcsok). Kérem, hogy a fent megjelölt időpontig mindenki vigye el saját személyes holmiját új szolgálati helyére! Az idő rövidsége miatt kérem az általános helynök urat és esperes urakat, hogy 2015. október 1-je előtt semmilyen vizitációt ne végezzenek.


Plébániáink Szabályzata

A Nagybecskereki Egyházmegye plébániáinak Szabályzata szövegét lelkipásztoraink elektronikus úton megkapták, az egyháztanácstagok találkozóján Szent Gellért ünnepéhez kapcsolódóan nyomtatott formában is kézhez kapják mindkét nyelven.


Konzultori Tanács döntései

A Tanács többek között megtárgyalta a kutasi (Gudurica) szőlővel való további ügyeket és úgy döntött, hogy nem adja el, annak ellenére, hogy vannak és lesznek évek, amelyek veszteségesek.

A Tanács döntött arról, hogy a korábban meghatározott pasztorális tervtől eltérve, a következő évben – igazodva a világegyházhoz –, egyházmegyénkben is az Irgalmasság éve lesz.


Gazdasági Tanács döntései

A Tanács elfogadta:

  • A homokrévi (Mokrin) plébánia tetőzetének teljes szanálását és új cseréppel való lefedését.
  • Jóváhagyta, hogy P. Varga Zoltán SDB támogatást kapjon új autó megvásárlására.
  • Támogatja a törökkanizsai templomjavítással kapcsolatos beadványt.
  • A töröktopolyai melléképület elkészítését.
  • A pancsovai plébánia szigetelését és a nedves vakolat leverését, elszállítását. Az épület szanálását jövőre tervezi a Püspöki Hatóság.

A Tanács határozatot hozott, hogy minden eddigi egyházi ingatlan bérbeadási szerződését felül kell vizsgálni, és a hatályos jogszabályok alapján, szükség esetén, semmissé nyilvánítani (pl. nincs élő szerződés a bérlőkkel, elmaradás a rezsiköltségek fizetésében, az ingatlan nem rendben tartása, stb.).


Kánoni vizitáció

A következő plébániákon volt kánoni vizitáció: Törökkanizsa, Egyházaskér, Majdán, Rábé. Köszönetet mondok az elvégzett munkáért!


Egyházmegyei zarándoklat Máriaradnára 2015. augusztus 2-án

  1. A muzslyai plébániatemplom elől augusztus 2-án, vasárnap reggel 4.30 órakor indul a busz Máriaradnára.
  2. Nagybecskereken a régi piactér parkolójában 4.40 órakor (a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületnél) vesszük fel a nagybecskereki, szentmihályi és a dél-bánáti plébániákról érkező zarándokokat.
  3. Basahídon az ortodox templom elől 5.15 órakor felszállhatnak a buszra Torda, Törökbecse és Töröktopolya környékéről érkező hívek.
  4. A nagykikindai buszállomásra 5.40 órakor érkezik a zarándokbusz. Itt szállhatnak fel a Nagykikinda környékéről érkező hívek mellett az észak-bánáti plébániákról érkezők is.
  5. Kisoroszra 5.55 órakor érkezünk, csatlakoznak hozzánk a kisoroszi hívek, majd a Kisorosz-Magyarcsernye-Szerbcsernye útkereszteződésnél 6.05 órakor felvesszük a magyarcsernyei, tóbai plébániákról érkező zarándokokat, majd folytatjuk utunkat a szerbcsernyei határra.

Terveink szerint Máriaradnára 10.00 – 10.30 óra körül érkezünk (román idő szerint). Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik.

Várhatóan a késő esti-éjjeli órákban érkezünk haza.

A viteldíj személyenként 1300 dinárt tesz ki, amit a jelentkezéskor kérünk befizetni. Jelentkezéskor kérjük leadni az útlevélszámot és egy telefonszámot is a kapcsolattartás végett.

A zarándokok hozzanak magukkal élelmet egész napra és vizet, üdítőt az utazás idejére.

Jelentkezni lehet az illetékes plébánia irodákban legkésőbb július 26-ig!

Kérem a Plébános atyákat, hogy jegyezzék fel a zarándokok nevét, útlevélszámát és telefonszámát, valamint szedjék be a részvételi díjat a jelentkezéskor.

Továbbá kérem az atyákat, hogy folyamatosan jelentsék a zarándokok létszámát Halmai Tibornak, aki a jelentkezőket bejegyzi, követi a busz feltöltöttségét, szükség szerint újabb buszt foglal, majd alkalomadtán átveszi a befizetett pénzt a plébánosoktól.

Halmai Tibor elérhetőségei: 064 20 20 685 vagy tiborhalmai@open.telekom.rs


Hittantábor fiúknak

Msgr. Mellár József atya szeretettel hívja az 5-7. osztályos fiúkat nyári táborozásra Kikindára, a Szent József lelkigyakorlatos házba. Időpont: 2015. augusztus 23 – 27. A tábor vacsorával kezdődik és reggelivel fejeződik.

Jelentkezni lehet a helyi plébánosoknál, hittantanároknál, akik a jelentkezők névsorát továbbítják Mellár atyának. Részvételi díj fejenként 500 dinár, amelyet a helyszínen kell befizetni.


Szent Gellért-ünnepségek

Szent Gellért, egyházmegyénk fővédőszentje ünnepén a meghirdetett 18 óra helyett, a szentmisét délelőtt 10 órakor mutatom be egyházmegyénk papságával. A szentmise keretében lesz a kollégiumok tanévnyitója.

A Szent Gellért-ünnepségek időpontja változatlan: a nem magyar ajkú tanácstagok számára 2015. szeptember 19-én, Ópáván (Opovo) lesz 10 órai kezdettel, míg a magyar anyanyelvű tanácstagok számára 2015. szeptember 26-án, Nagybecskereken kerül megrendezésre 10 órai kezdettel.


Hittantanárok találkozója

A Nagybecskereki Egyházmegye szervezésében 2015. október 17-én, szombaton lesz a hittantanárok találkozója 10 órai kezdettel a püspöki lakban – összhangban a tavaszi találkozón megbeszéltekkel. Az iskolai hitoktatók számára kötelező a részvétel, tekintettel arra, hogy az aktuális tanév pasztorális programjairól is egyeztetünk az összejövetel keretében.


Caritas- önkéntesek találkozója

A Nagybecskereki Egyházmegye Caritas-önkénteseinek találkozója 2015. október 24-én 10 órai kezdettel tartjuk a székesegyházban.


Caritas-vasárnap

A Caritas-vasárnapot 2015. november 15-én tartjuk. Ezen a napon a gyűjtéseket a Nagybecskereki Püspökségi Caritas javára végezzük. Az alkalomhoz illő püspöki körlevelet időben, nyomtatott formában kézhez kapja mindenki.


Püspöki Hivatal nyári munkaideje

A Püspöki Hivatal nyári szabadsága július 13-ától augusztus 17-éig tart.

A püspök elérhető, mint mindig.

+László SVD
püspök