2015. DECEMBER


Karácsonyi üzenet

Úgy tűnik, hogy egy rendhagyó, mondhatnám szokatlan évet zárunk. Közösségi életünket az egyházmegye területén az elvándorlás és az elszegényedés jellemezte, egész országunk társadalmát pedig uniós törekvéseink, valamint a menekültek végtelen hulláma határozták meg.

Egyházmegyénk vallási életét a Szeretet éve és – szűkebb értelemben – a Rómában tartott családszinódus jellemezte.

Az elvándorlás sajnos úgy tűnik, hogy nem csökken, hanem még nagyobb méreteket ölt. Ez különösen a szórványban észlelhető, hisz ha már csak egy család megy el, sokszor ez is láthatóan gyöngíti az adott helyi közösséget. Személyes döntések hozatalába, amelyek a kivándorláshoz vezetnek, nincs jogom és nem is kívánok hozzá szólni. Életem, amelyet különböző országokban éltem le, biztosít arról, hogy a világ népességének nagy része rosszabb körülmények között él, mint mi itt a Bánátban. Van élet itt is, ha gazdaságilag nem is annyira látható, de amit a megszokott társadalmi, rokoni, emberi környezet ad, azt semmilyen jólét nem tudja helyettesíteni. József és Mária visszatértek Egyiptomból, habár Galilea – és benne Názáret – szegényebb volt mint az egyiptomi „húsosfazekak”.

A menekültek áradata rámutat arra, hogy nagyon sok háború folyik a világ különböző országaiban, és a nemzetközi közösség nem képes ezeket megoldani, vagy egyelőre nincs meg a politikai akarat ezek megoldására. Hivatkozva ez év szeptember 1-jén írt levelemre, a keresztények számára minden ember EMBER, akkor is, ha gazdasági vagy politikai menekült.

Remélem, hogy Szerbia mind gyorsabban fog haladni azon az úton, amely az Európai Unióba vezet. A december 14-én megnyitott két fejezet tárgyalása történelmi jelentőséggel bír. Nem mintha az Unió mindenre megoldást adna, mégis talán a legmegfelelőbb államközösség egy tartós béke és gazdasági biztonság megteremtésére.

A karácsony a szeretet, a családok ünnepe – hirdetik a médiumok. Az októberben tartott püspöki szinódus még jobban kiemelte, hogy a család férfi és nő közössége és a közös szeretetből fakadó gyermekek elfogadása, ha a Jóisten utódokkal áldja meg a házastársi közösséget, akkor a társadalom és az egyház alapköve. Ebből kifolyólag egyházunk is egy nagy család, ahol szeretettel viseltetünk egymás iránt, ahol mindenkire szerető szívvel várunk, mint ahogyan a szüleink és nagyszüleink is szeretettel fogadnak bennünket akármikor és akárhogyan megyünk hozzájuk.

Egyházközségeink legyenek nyitottak különösen azok számára, akik a családi életben nehézségekbe ütköznek, családi erőszaknak vannak kitéve vagy egy sikertelen kapcsolat után egy új életközösségben találtak biztonságot.

A Szent Család – József, Mária és a Kisjézus – áldjon meg mindannyiunkat a karácsonyi ünnepek alatt. Ők járjanak közben értünk a Mennyei Atyánál, hogy az Irgalmasság éve, amelyet már ugyan elkezdtünk, de valójában jövőre fog kibontakozni, bőséges kegyelmi ajándékokkal árasszon el minket. Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

+László SVD


Déli esperesi kerület esperesének kinevezése

Ft. Erős Mihály verseci plébánost 2016. január 1-jétől kinevezem 2020. június 1-jéig a Déli esperesi kerület esperesévé.


Búcsú elnyerésének lehetőségei az Irgalmasság évében

Szentatyánk 2015. szeptember 1-jén kelt levelében, melyet az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnökéhez intézett, bemutatta a búcsú elnyerésének a feltételeit, ezek:

  1. Mindazok a hívek, akik megtérésük vágyának jeleként elzarándokolnak a szentévi kapukhoz, melyek a székesegyházakban vagy a megyéspüspök által meghatározott más templomokban nyitnak meg, illetve akik a négy nagy római bazilika valamelyikébe zarándokolnak, szentgyónásukat elvégezték és szentmisén vesznek részt, továbbá elmondják a Hiszekegyet és imádkoznak a pápáért és a pápa szándékára;
  2. Akik idősek, betegek és többnyire nem tudják elhagyni a lakásukat, elnyerik a teljes búcsút, ha megáldoznak, vagy ha a tömegtájékoztatási eszközök révén kapcsolódnak be a szentmisébe és a közös imádságba;
  3. Akik börtönben vannak, még ha megérdemelten is, elnyerhetik a búcsút a börtön kápolnájában, ha van ilyen, vagy valahányszor átlépik a saját börtöncellájuk kapuját és imádságban a Mennyei Atyához fordulnak, mert Isten irgalma átalakíthatja szívüket.

Pasztorális programok az Irgalmasság évében

2015. december 8-án megkezdődött az Irgalmasság rendkívüli szentéve. Ebben az évben a Pasztorális Tanács döntése alapján a következő programokat tervezzük:

Missziók:
Torontálvásárhely 2016 tavaszán
Udvarszállás 2016 őszénBetegek miséje püspökségi szinten: 2016. március 13 nagyböjt 5. vasárnapjaKántortalálkozó: 2016. április 9. (szombat) – 10 órakor a püspöki lakban

Dicsőítés: Isteni Irgalmasság vasárnapja 2016. április 3. a székesegyházban 16 órakor

Liturgiában segédkezők találkozója: 2016. április 16. (szombat) – 10 órakor a püspöki lakban

Időpontváltozás: A Közlemények szeptemberi számában 38/2015 számmal megjelentett Sajátos nevelési igényű gyermekek találkozója 2016. május 14. helyett 2016. május 7-én lesz.

Lelkiségek találkozója: 2016. május 14-én (szombat) – Muzslyán 10 órakor

Papi nap: 2015. május 18. (szerda) – Doroszlón, magyar és horvát nyelven

Papi nap: 2015. június 15. (szerda) – Nagybecskereken 10 órakor

Római ministránszarándoklat résztvevőinek találkozója: 2016. július 5. (kedd) – 10 órakor a székesegyházban

Mária-tisztelők találkozója, egyúttal a töröktopolyai búcsú: 2016. augusztus 14. (vasárnap) – a hagyományos programmal, püspöki szentmisével

Hitoktatók találkozója: 2016. szeptember 3. (szombat) – 9.30 órakor a püspöki lakban

Caritas-önkéntesek találkozója: 2016. szeptember 3. (szombat) – 10.30 órakor a székesegyházban

Verseci búcsú: 2016. szeptember 14. (szerda) – hagyományos programmal

Szent Gellért-ünnepe: 2016. szeptember 24. (szombat) – egyházmegyénk védőszentjének ünnepe, egyúttal az egyháztanácstagok napja. A központi ünnepség a székesegyházban lesz mind a magyar, mind a szláv anyanyelvű hívek számára.

Bogdánffy-zarándoklat: 2016. október 2. (vasárnap) – délutáni programmal és esti szentmisével Feketetón.

Tematikus beszédek az Irgalmasság évében:
Évközi 9. vasárnaptól (2016. május 29.) évközi 22. vasárnapig (2016. augusztus 28.) a tematikus prédikációk témája az irgalmasság lesz. Az anyagot a szokott módon eljuttatjuk.

Szerzetesek éve

Ferenc pápa a 2015-ös évet az Istennek szentelt élet évének nyilvánította. Egyházmegyénkben a világegyházzal összhangban 2016. február 2-án a nagybecskereki székesegyházban zárjuk be a Szerzetesek évét a 18 órai szentmise keretében.


Bérmálások 2016-ban

Május 7. Kutas (16 óra), Nagyszered (18 óra)
Május 8. Muzslya (10 óra)
Május 14. Székelykeve (17 óra)
Május 15. Nagybecskerek (9 óra), Szentmihály (11óra), Nagybecskerek (18 óra)
Május 22. Erzsébetlak (9.30 óra)
Május 29. Bóka (9 óra), Káptalanfalva (11 óra)
Június 5. Nagykikinda (9 óra)
Június 12. Tóba (9.00 óra), Kisorosz (11 óra)
Június 19. Csóka (9.30 óra), Feketetó (11 óra)
Június 26. Magyarcsernye (10 óra)


Felnőttek keresztelése és bérmálása

Engedélyezem az egyházmegye területén működő papoknak, hogy kiszolgáltassák a keresztség szentségét mindazoknak, akik a 14. életévüket betöltötték és felkészültek a szentség felvételére. Egyúttal a bérmálás szentségét is szolgáltassák ki. Felhívom a pap- és szerzetestestvérek figyelmét, hogy a továbbiakban is érvényes az ET idevágó rendelete, miszerint megkeresztelt felnőttek bérmálásához püspöki engedély kell.


Feloldozás megadása az 1398. kánon esetére

A jubileumi szentévben a Szentatya automatikusan megadja a felhatalmazást minden gyóntató papnak, hogy elengedjék az abortuszért önmagától beálló kiközösítés 1398. kánon szerinti büntetését, és így feloldozást adhassanak. Egyházmegyénk területén ezt az engedélyt meghosszabbítom a szentév lezárása utánra is, azaz 2016. december 31-éig.


Eljárás vegyes vallás és valláskülönbség esetén

A 137. kánon 1. §-a alapján a plébánosoknak és a plébániai kormányzóknak felhatalmazást adok arra, hogy vegyes vallás esetén az 1123. és 1125. kánonokban foglalt feltételek mellett a házasságkötést engedélyezzék.

Anyakönyvezéskor az észrevétel rovatban hivatkozni kell jelen rendelkezés számára (54/2015). Az ET 1071. kánonjában foglalt esetekben a Püspöki Hatósághoz kell fordulni. Jelen felhatalmazás 2016. december 31-éig érvényes.

Valláskülönbség akadálya esetén, vagyis ha az egyik fél kereszteletlen, minden esetben felmentést kell kérni a Püspöki Hatóságtól. A felterjesztéshez csatolni kell a jegyzőkönyvet is.


Fakultások meghosszabbítása

Ferenc Az ET 905. kánonjának 2. §-a alapján engedélyezem, hogy hétköznapokon kettő, vasárnap és ünnepnapokon pedig három szentmisét mutassanak be a lelkipásztorok, megtartva a misestipendiumok elfogadására vonatkozó rendelkezéseket. Ez a felhatalmazás 2016. december 31-éig érvényes.


Statisztikai adatok

2016. február 15-éig kérem, hogy küldjétek be a Püspöki Hatóságnak a szokásos statisztikai adatokat. Felhívom a figyelmeteket, hogy új statisztikai űrlap van. Kérek mindenkit, hogy ezt az űrlapot használja.

Elektronikus formában is be lehet küldeni, a nyomtatvány megtalálható a honlapunkon: http://www.catholic-zr.org.rs/belso


Anyakönyvi másolatok

Kérem, hogy az anyakönyvi másolatokat 2015-ről az az esperesi irodákon keresztül 2016. február 15-éig juttassátok el a Püspöki Hatóságnak.

Felhívom a figyelmet, hogy mindenki köteles betartani az egyházmegyei Közlemények 10/2013-as pontját (értelemszerűen az esperesek a saját másolataikat csak mint plébánosok pecsételik le és írják alá).


Zárszámadás

A zárszámadást és egyháztanácsok évzáró/évkezdő ülésének jegyzőkönyveit 2016. március 31-éig szíveskedjetek beküldeni a Gazdasági Hivatalba.


Imahét a Krisztushívők egységéért

2016. január 18-25. tartjuk az ökumenikus imahetet, amelynek alapigéje 1Pt 2,9 „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük”. A vonatkozó imafüzet megtalálható és letölthető a Világhálóról.


Házszentelések 2016

Idén is készítettünk házszentelési emlékképeket, amelyek ára 5,00 dinár/darab. Az emlékképen rajta van a házszentelési ima is, amelyet együtt lehet imádkozni a házszentelés alkalmával.

Kérlek benneteket, hogy használjátok ki a személyes találkozásnak ezt a lehetőségét.


Szent Gellért-díj

2016-ban is kiosztásra kerül a Szent Gellért-díj. Kérem a paptestvéreket és szerzetestársakat, hogy 2016. június 1-jéig terjesszék fel jelöltjeiket, azért, hogy a papi napon közösen döntést hozhassunk.

Három kategóriában lehet javaslatokat tenni:

1. Szent Gellért Pro Cultura Christiana díj
2. Szent Gellért Pro Caritate Christiana díj
3. Szent Gellért Pro Paedagogia Christiana díj


A püspöki iroda munkaideje az ünnepek alatt

2015. december 23-án, 13 órától 2016. január 12-én, 9 óráig a püspöki iroda zárva van. A püspök a megszokott módon érhető el.


Amiért hálát adunk Istennek

Elsősorban megköszönjük az Istennek, hogy a Pasztorális Tanáccsal egy évvel ezelőtt megbeszélt irányelvek szerint sikerült sok lelki programot megvalósítanunk a Szeretet évében. Ezek közül külön kiemelem a következőket:

Töröktopolya: Egyházmegyénk egyetlen Mária kegyhelyén az idén is szép számban összegyűltek híveink és együtt imádkozhattunk Égi Édesanyánkhoz a keresztény családok jövőjéért.

Versec: Adalbert von Neipperg vértanúhalált halt bencés apát emlékünnepségét szeptember 13-án tartottuk. Az apát boldoggá avatási pere folyamatban van. Híveinket buzdítom erre a szándékra való imára.

Feketetó: Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök ünnepén méltóan megemlékeztünk a falu neves szülöttéről és közbenjárását kértük egyházmegyénk papi és szerzetesi hivatásaiért.

Megköszönöm lelkipásztoraink és hitoktatóink, valamint a hittanosok és szüleik lelkes részvételét az egyházmegyei szintű hittanos programokon (hittanverseny, hittantáborok, képzőművészeti pályázatok stb.).

Köszönöm az evangelizációs csapat lelkiismeretes szolgálatát, amelyet a havi imaórák és a missziók során végeztek, valamint segítségüket a hittanos programok lebonyolításában.

A lelki gyümölcsök mellett, amelyek a Szeretet évében termettek, nem feledkezhetünk meg hálát adni Istennek, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére sikerült jótevőink és híveink anyagi áldozatai árán néhány épületünket rendbe hozni, illetve felépíteni.

Kikinda: Isteni Irgalmasság Háza – Katolikus Központ megnyitója 2014. szeptember 27-én volt.

Torda: A Nepomuki Szent János plébániatemplom tatarozása befejeződött, 2014. október 12-én tartottuk a hálaadó szentmisét.

Nagybecskerek: A temetőkápolnát a Remény évében felújíttattuk, és a jövőben elsődleges funkcióját látja el – miséző hely lesz. Új ravatalozókápolnát jelöltünk ki és azt is rendbe tettük.

Padé: A Szent András Evangelizációs Központ elkészült a padéi plébánia tetőterében. Az idei évben havonta egy alkalommal tartottunk dicsőítő imaórát. A 2015-ös évben a dicsőítő imaórák mellett beindultak a kurzusok is.

Ópáva: A templom teljes belső rendbetétele az idei évben befejeződött.

Kevevára: A temetőkápolna teljes külső és belső tatarozása megtörtént.

Mindezekért az eredményekért, s azokért is, amelyeket itt nem említettünk meg, köszönetemet fejezem ki az illetékes lelkipásztoroknak, akik nélkül mindez nem valósulhatott volna meg ilyen formában.

+László SVD
püspök