2014. DECEMBER


Karácsonyi üzenet

Amióta az ember ember, állandóan üldözött lény. Bűne miatt kiűzték a paradicsomból, de azóta folyamatosan találkozunk a történelemben üldözöttekkel, vagy – ha az érem másik oldalát nézzük – menekülőkkel.

Ettől a sorstól maga Jézus sem tudott megszökni. Az Evangéliumokból tudjuk, hogy Heródes, az akkori zsidó nagyfejedelem meg akarta öletni Jézust. Egy angyal álmában utasította Józsefet, hogy vegye a gyermek Jézust és édesanyját, Máriát, és szökjenek el Egyiptomba.

Ez is karácsony üzenete: Isten Fia menekültként élt közöttünk.

A menekültek, elűzöttek, üldözés közben szörnyethaltak éve ez az év. Még soha nem volt ennyi menekült a világon, mint az idei esztendőben, még soha nem fulladt ennyi ember a Földközi-tengerbe, aközben, hogy egy boldogabb, szabadabb, jobb életkörülményeket ígérő világrész felé igyekeztek. Itt a mi országunk, Szerbia sem kivétel: még soha nem volt ennyi menekült az országunkban, mint az idén. Ezt a valóságot nem lehet csak gazdasági okokra visszavezetni, mint ahogy ezt sokan a fejlett EUs országokban szeretnék. Itt a puszta életért harcolnak az emberek, szökve a felfoghatatlan erőszak, megfélemlítés elől. A keresztények jelenléte a Közel-Keleten szinte már furcsának tűnik, a hihetetlen keresztényüldözés fényében, amely Szíriában, Irakban, Egyiptomban és más államokban többé-kevésbé szemmel látható.

Ahogy említettem, hazánkban is nagyon megnőtt a menekültek száma. Nagyon sokan vannak körünkben, és sajnos, nagyon sokszor embertelen körülmények között élnek. Ezért szeretném megragadni ezt az alkalmat és arra kérni benneteket, hogy segítsetek ezeknek az embereknek, ha csak találkoztok velük, és ezt megtehetitek.

Ezt azért is fontosnak tartom, mert egyházmegyénk jövőre a Szeretet évét ünnepli. Az igazi szeretet abban nyilatkozott meg, hogy Isten Fia, Jézus, emberi testet öltött, közénk jött.

A Szeretet évében beszélni fogunk erről a valóságról, és egyben gyakorolni is szeretnénk azt. A szeretet gyakorlása az egyházban minden keresztény egyéni feladata, de egyben a közösség intézményes kötelezettsége is.

Remélem, hogy az elkövetkező évben az egyházközségeinkben és az egész egyházmegyénkben a korábbiaknál sokkal nagyobb szerepet kap a karitatív munka. El kell gondolkodnunk arról, hogyan tudunk egyházközségi keretekben szervezettebben gondoskodni a szegényekről, betegekről, öregekről, magányos emberekről, menekültekről, többgyermekes családokról.

Karácsonykor, amikor Isten legnagyobb ajándékának örömében egymást is megajándékozzuk, segítsen mindnyájunkat az Isten, hogy megújuljunk a szeretetben és a közösségben. Ezzel kívánok mindenkinek áldott, szép karácsonyi ünnepeket és egyházmegyénk életében fejlődést es gazdag eredményeket hozó újesztendőt!

+László SVD


Pasztorális programok a Szeretet évében

Advent első vasárnapjával megkezdtük a Szeretet évét, amely része az ötéves pasztorális tervnek. Ebben az évben a Pasztorális Tanács döntése alapján a következő programokat tervezzük:

Hittanosoknak:

Bérmálkozók püspökségi szintű találkozója Nagybecskereken 2015. március 28-án – az összejövetel 10.30-kor a székesegyházban kezdődik, 11.00 órakor püspöki szentmisével folytatódik és közös agapéval zárul. Tekintettel arra, hogy eltöröltem a bérmálkozók vizsgáját, a találkozón való részvétel kötelező minden bérmálkozásra készülő fiatal számára. Kérem, jelezzék a Püspöki Hivatalban a résztvevők pontos számát 2015. március 15-éig.

Hittanverseny – A hittancsoportok a Szeretet évében narrált pantomimmal és rövid színdarabokkal versenyezhetnek. A verseny időpontja 2015. április 25-e, a téma a szeretet. Részletes információt 2015. február 1-jéig e-mailben küldünk a hitoktatóknak és lelkipásztoroknak.

Szeretet éve – címmel képzőművészeti pályázat óvodások, általános- és középiskolások számára. A munkákat a hitoktatók találkozóján kiosztott papírokon (3-as blokklapok) várjuk, bármilyen képzőművészeti technika alkalmazásával. Beküldési határidő: 2015. március 15.

A képzőművészeti pályázatoknál a lap hátoldalán fel kell tüntetni a gyermek nevét, osztályát, települést és a hitoktató nevét.

Középiskolások püspökségi szintű találkozója Nagybecskereken 2015. május 6-án lesz. A találkozó témája a Felelősségteljes szexualitás. Bővebb információt március 1-jéig küldünk.

Sajátos nevelési igényű gyermekek számára a tavasz folyamán szervezünk találkozót, a részletekről március 1-jéig értesítjük a hitoktatókat.

Hittantáborok – Tekintettel arra, hogy egyházmegyénk ministránsai részt vesznek a római ministránszarándoklaton, az idén külön hittantáborokat nem szervezünk.

Időseknek:

Továbbra is szorgalmazzuk minden egyházközségben a betegek és idősek napjának a megszervezését. Ajánljuk a betegek kenetének közösségi kiosztását nagyböjt 5. vasárnapjára.

Missziók:

Oroszlámos, Majdán, Rábé 2015 tavaszán

Nezsény 2015 őszén

Evangelizációs programok:

A padéi Szent András Evangelizációs Központban havonta tartunk evangelizációs alkalmakat szentmisével egybekötve. Szeretettel várom és hívom lelkipásztorainkat híveikkel együtt ezekre az alkalmakra, amelyek időpontját honlapunkon megtalálják.

Az evangelizációs csapat igény szerint kurzusokat és evangelizációs imatalálkozókat is szervez. Ezzel kapcsolatos részleteket mindig a helyi lelkipásztor egyeztesse Pozsár Ildikóval, az evangelizációs csapat vezetőjével.

Tematikus beszédek a Szeretet évében:

Az évközi vasárnapok homíliavázlatait az idén egyházmegyénk lelkipásztorai készítik elő, személyenként egy-egy prédikációt. A központi témakör ezúttal a szeretet.


Szerzetesek éve

Ferenc pápa a 2015-ös évet az Istennek szentelt élet évének nyilvánította. Egyházmegyénkben február 2-án a nagybecskereki székesegyházban nyitjuk meg a Szerzetesek évét. A tematikus évvel kapcsolatban további információk a Közlemények 2015 húsvéti számában.


Ministránsok zarándoklata Rómába

A papi tanácson már döntöttünk arról, hogy 2015-ben egyházmegyénk ministránsai is részt vesznek a Rómában tartandó ministránstalálkozón 2015. augusztus 2-8. A gyermekek létszámát illetően megbeszélésünkhöz híven minden plébános a saját területéről maximum négy ministránst küldhet.

A költségek 1/3-át a püspökség, 1/3-át a plébánia és 1/3-át a ministráns fizeti. Jelentkezési határidő 2015. január 31., a ministránsokat a plébánosok jelentsék msgr. Mellár József ministránsreferensnél. Aki eddig a dátumig jelentkezik, automatikusan 50 euró támogatást kap a CIM-től. Ezt a támogatást Rómában kapják meg a zarándokok.


Bérmálások 2015-ben

 • Április 12. Egyházaskér (9 órakor), Majdán (11 óra) és Törökkanizsa (17 óra)
 • Április 19. Versec (9 óra) és Temesvajkóc (11.15 óra)
 • Április 26. Körtéd (9 óra), Fehértemplom (11 óra) és Udvarszállás (16 óra)
 • Május 10. Muzslya (10 óra) és Torda (16 óra)
 • Május 17. Pancsova (10 óra) és Opovo (16 óra)
 • Május 23. Udvarnok (17 óra)
 • Május 24. Nagybecskerek (9 óra) és Lukácsfalva (11 óra)
 • Május 31. Törökbecse (10 óra) és Töröktopolya (15 óra)
 • Június 13. Beodra (17 óra)
 • Június 14. Padé (9 óra) és Hódegyháza (11 óra)
 • Június 28. Tiszaszentmiklós (9.30 óra) és Szaján (11.30 óra)
 • Szeptember 26. Nezsény (d.u.)

Felnőttek keresztelése és bérmálása

Engedélyezem az egyházmegye területén működő papoknak, hogy kiszolgáltassák a keresztség szentségét mindazoknak, akik a 14. életévüket betöltötték és felkészültek a szentség felvételére. Egyúttal a bérmálás szentségét is szolgáltassák ki. Felhívom a pap- és szerzetestestvérek figyelmét, hogy a továbbiakban is érvényes az ET idevágó rendelete, miszerint megkeresztelt felnőttek bérmálásához püspöki engedély kell.


Feloldozás megadása az 1398. kánon esetére

Minden gyóntatási joghatósággal rendelkező papnak, akik az egyházmegye területén működnek – megfelelő penitencia feladása mellett – felhatalmazást adok, hogy feloldozást adjon az 1398. kánon szerint önmagától beálló kiközösítés alól (abortusz). Minden esetben azonban meg kell említeni, hogy a feloldozást külön püspöki engedély alapján adják meg a gyónónak. Ez a felhatalmazás 2015. december 31-éig érvényes.


Eljárás vegyes vallás esetén

A 137. kánon 1. §-a alapján a plébánosoknak és a plébániai kormányzóknak felhatalmazást adok arra, hogy vegyes vallás esetén az 1123. és 1125. kánonokban foglalt feltételek mellett a házasságkötést engedélyezzék.

Anyakönyvezéskor az észrevétel rovatban hivatkozni kell jelen rendelkezés számára (42/2014). Az ET 1071. kánonjában foglalt esetekben a Püspöki Hatósághoz kell fordulni. Jelen felhatalmazás 2015. december 31-éig érvényes.

Valláskülönbség akadálya esetén, vagyis ha az egyik fél kereszteletlen, minden esetben felmentést kell kérni a Püspöki Hatóságtól. A felterjesztéshez csatolni kell a jegyzőkönyvet is.


Fakultások meghosszabbítása

Az ET 905. kánonjának 2. §-a alapján engedélyezem, hogy hétköznapokon kettő, vasárnap és ünnepnapokon pedig három szentmisét mutassanak be a lelkipásztorok, megtartva a misestipendiumok elfogadására vonatkozó rendelkezéseket. Ez a felhatalmazás 2015. december 31-éig érvényes.


Statisztikai adatok

2015. február 15-éig kérem, hogy küldjétek be a Püspöki Hatóságnak a szokásos statisztikai adatokat. Felhívom a figyelmeteket, hogy új statisztikai űrlap van. Kérek mindenkit, hogy ezt az űrlapot használja.

Elektronikus formában is be lehet küldeni, a nyomtatvány megtalálható a honlapunkon.


Anyakönyvi másolatok

Kérem, hogy az anyakönyvi másolatokat 2014-ről az az esperesi irodákon keresztül 2015. február 15-éig juttassátok el a Püspöki Hatóságnak.

Felhívom a figyelmet, hogy mindenki köteles betartani az egyházmegyei Közlemények 10/2013-as pontját (értelemszerűen az esperesek a saját másolataikat csak mint plébánosok pecsételik le és írják alá).


Zárszámadás

A zárszámadást és egyháztanácsok évzáró/évkezdő ülésének jegyzőkönyveit 2015. március 1-jéig szíveskedjetek beküldeni a Gazdasági Hivatalba.


Kötelező gyűjtések 2015-ben

 • 2015. március 29-én, Virágvasárnap: gyűjtés a szentföldi zarándokhelyek javára.
 • 2015. Péter és Pál ünnepén: Péter-fillér gyűjtés.
 • 2015. október 18-án: a missziók javára.
 • 2015. november 15-én: a Caritas javára.

Továbbra is érvényben van az első vasárnapok gyűjtésének beküldése a Püspöki Hatóság kiadásainak fedezésére.


Konzultori és a Gazdasági Tanács döntései

A konzultori testület foglalkozott a 2014. júniusi papi szenátus által tárgyalt régi és javításra szoruló templomok kérdésével. A testület támogatta, hogy a püspök tárgyalhat magyarországi szervezetekkel, ezen épületek megmentése érdekében.

A németcsernyei (Srpska Crnja) és párdányi (Međa) templomok ügyében egyházmegyénk megállapodást ír alá a Teleki László Alapítvánnyal, amelynek szellemében az Alapítvány előkészítené a tervdokumentációt a fent említett templomok legszükségesebb állagmegóvási munkálatait illetően, és jövőre megkezdhetné a munkálatok kivitelezését is.

A szabadkai székhelyű Német Nemzeti Tanács elnöke átirattal fordult hozzám, amelyben felajánlotta segítségét a német katolikusok által épített elhagyott templomok megmentésére irányuló tevékenységeinkhez (Németcsernye, Németpárdány és Módos).

Ugyanakkor horvát híveink felháborodásának engedve, akik arról értesültek, hogy bizonyos magyar civil szervezetek Horvátklárit (Radojevo) magyar örökségként kezelik, beleegyeztem, hogy 2014. december 6-án nagygyűlést tartsanak Horvátklárin. A találkozó résztvevői elhatározták, hogy mindent megtesznek a horvát örökség megőrzésére a Bánság területén. Ugyanez történt perlaszvárosi (Perlez) híveink körében: egy csoportnyi horvát és német származású katolikus a horvát örökség megőrzésének érdekében kezdett szervezkedni, miután egy magyar civil szervezet ott nyugtalanságot szított.

A Gazdasági Tanács döntéseiről a pályázókat személyesen értesítjük.


Kinevezések

Halmai Tibort a 400/2014-es számú irattal 2014. november 1-jével kineveztem öt évre a Nagybecskereki Püspökségi Caritas igazgatójává.

Msgr. Gyuris Lászlónak, miután lejárt az ötéves kinevezése, a 401/2014-es számú irattal 2014. november 1-jével megköszöntem a Nagybecskereki Püspökségi Caritas igazgatójaként végzett odaadó és lelkiismeretes munkáját, amelyet szeretetszolgálatunk igazgatójaként tett.


Kánoni vizitáció

2015-ben folytatjuk a plébániák kánoni vizitációit. Az érintett plébániákat kellő időben értesítjük.


Egyháztanácsok választása

2015-ben egyháztanácsokat választunk. A plébánosok hamarosan kézhez kapják az új Szabályzatot és Ügyrendet, ez alapján kell megválasztani az új egyháztanácsokat.


Északi esperesi kerület esperesének kinevezése

Megkérem az Északi kerület papságát, hogy a legközelebbi esperesi koronán tárgyalják meg, kit ajánlanak a kerület esperesének. Miután beérkezik hivatalomba a gyűlés jegyzőkönyve, döntök az esperes személyéről és kinevezem. Minderre azért van szükség, mert ft. Koncz Tibor esperes úr ötéves megbízatása lejárt.


Dr. Német László SVD főtitkári kinevezése

A Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia 2014. októberi ülésén meghosszabbította Dr. Német László SVD kinevezését a főtitkári poszton további öt évre.


Imahét a Krisztushívők egységéért

2015. január 18-25. tartjuk az ökumenikus imahetet, amelynek alapigéje Jn 4,7: „Adj innom!” Az erre vonatkozó imafüzet megtalálható és letölthető a Világhálóról.


Házszentelések 2015

A jövő évi házszentelések kezdetéig készek lesznek a Pasztorális Tanács által jóváhagyott emlékképek. Kérek minden pap- és szerzetestársat, hogy ezeket a képecskéket a házszentelés alkalmával ajándékozzák híveinknek. Az emlékképen rajta van a házszentelési ima, amelyet együtt lehet imádkozni a házszentelés alkalmával.

Ugyancsak kérlek benneteket, hogy használjátok ki a személyes találkozásnak ezt a lehetőségét és az ősszel esedékes családszinódussal kapcsolatban beszélgessetek el az adott családok/egyének életörömeiről és nehézségeiről.


Betegeink

Imáinkba ajánlom két beteg paptársunkat: ft. Masa Tamást és ft. Bú Andrást.


A püspöki iroda munkaideje az ünnepek alatt

2014. december 23-án, 12 órától 2015. január 7-én, 9 óráig a püspöki iroda zárva van. A püspök a megszokott módon érhető el.


Amiért hálát adunk Istennek

Elsősorban megköszönjük az Istennek, hogy a Pasztorális Tanáccsal egy évvel ezelőtt megbeszélt irányelvek szerint sikerült sok lelki programot megvalósítanunk. Ezek közül külön kiemelem a következőket:

Töröktopolya: Egyházmegyénk egyetlen Mária kegyhelyén az idén is szép számban összegyűltek híveink és együtt imádkozhattunk Égi Édesanyánkhoz a keresztény családok jövőjéért.

Versec: Adalbert von Neipperg vértanúhalált halt bencés apát emlékünnepségét szeptember 13-án tartottuk. Az apát boldoggá avatási pere folyamatban van. Híveinket buzdítom erre a szándékra való imára.

Feketetó: Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök ünnepén méltóan megemlékeztünk a falu neves szülöttéről és közbenjárását kértük egyházmegyénk papi és szerzetesi hivatásaiért.

Megköszönöm lelkipásztoraink és hitoktatóink, valamint a hittanosok és szüleik lelkes részvételét az egyházmegyei szintű hittanos programokon (hittanverseny, hittantáborok, képzőművészeti pályázatok stb.).

Köszönöm az evangelizációs csapat lelkiismeretes szolgálatát, amelyet a havi imaórák és a missziók során végeztek, valamint segítségüket a hittanos programok lebonyolításában.

A lelki gyümölcsök mellett, amelyek a Remény évében termettek, nem feledkezhetünk meg hálát adni Istennek, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére sikerült jótevőink és híveink anyagi áldozatai árán néhány épületünket rendbe hozni, illetve felépíteni.

Kikinda: Isteni Irgalmasság Háza – Katolikus Központ megnyitója 2014. szeptember 27-én volt.

Torda: A Nepomuki Szent János plébániatemplom tatarozása befejeződött, 2014. október 12-én tartottuk a hálaadó szentmisét.

Nagybecskerek: A temetőkápolnát a Remény évében felújíttattuk, és a jövőben elsődleges funkcióját látja el – miséző hely lesz. Új ravatalozókápolnát jelöltünk ki és azt is rendbe tettük.

Padé: A Szent András Evangelizációs Központ elkészült a padéi plébánia tetőterében. Az idei évben havonta egy alkalommal tartottunk dicsőítő imaórát. A 2015-ös évben a dicsőítő imaórák mellett beindulnak a kurzusok is.

Ópáva: A templom teljes belső rendbetétele az idei évben befejeződött.

Kevevára: A temetőkápolna teljes külső és belső tatarozása megtörtént.

Mindezekért az eredményekért, s azokért is, amelyeket itt nem említettünk meg, köszönetemet fejezem ki az illetékes lelkipásztoroknak, akik nélkül mindez nem valósulhatott volna meg ilyen formában.


Illetékek 2015. január 1-jétől (Taxatórium)

Csendes szentmise: 800,00 dinár.

Énekes szentmise: 1.200,00 dinár, ebből miséző pap 900,00, kántor és sekrestyés 150-150 dinár.

Gergely misesorozat (30 egymást követő szentmise): 30.000,00 dinár.

Zártkörű esküvő: 800,00 dinár. A papot 650,00 dinár illeti, a sekrestyést 150,00 dinár.

Ünnepélyes esküvő: 2.000,00 dinár. Felosztás: 1.000,00 pap; 300,00 – 300,00 dinár a kántornak és a sekrestyésnek, plébániapénztár 400,00 dinár. Útiköltség címén a kilométerpénz szabály szerint vehető fel anyagi támogatás.

Temetés: 3.000,00. Felosztás: 2.000,00 pap; 300,00 – 300,00 dinár a kántornak és a sekrestyésnek, plébániapénztár 400,00 dinár. Ha azonban a temetés nem a temetőkápolnából történik, akkor még 500,00 dinár kérhető, amelyet a kántor és a pap feleznek.

Harangozás: 400,00 dinár. Megosztás: 200,00 dinár a harangozónak, a többi a plébániapénztárba.

Plébániai dokumentumok kiadása: egyházi célra: 300,00 dinár/okirat

Plébániai dokumentumok kiadása nem egyházi célra: 600,00 dinár/okirat

Anyakönyvi kivonat családfa keresésére: 10 EUR/okirat

Az okiratok díjának elosztása a következőképpen történik: 50% a kiállítót illeti, 50% pedig azt az intézményt (plébániai vagy püspökségi hivatal) ahol a kiállításhoz használt anyakönyv található.

Püspöki hatósághoz intézett kérvény illetéke felnőtt bérmálkozás és házasság gyökerében való orvoslása esetén eltörölve.

A processus nullitatis matrimonii mind az első, mind a második fokon 2.000,00 dinár.

+László SVD
püspök