2013. DECEMBER


Karácsonyi üzenet

A Szentszék sajtótermében november 26-án délelőtt fél tizenkettőkor mutatták be a Szentatya Evangelii gaudium (magyarul Az Evangélium öröme) kezdetű apostoli buzdítását.

Ferenc pápa buzdításában gyakran használja az öröm szót, pontosabban ötvenkilencszer beszél az örömről: aki keresztény, az ne gyászos arccal járkáljon a világban. Ferenc pápa mintegy visszhangozza VI. Pál pápa tanítását, aki így írt 1975-ben: „Őrizzük meg tehát a szív buzgóságát. Őrizzük meg azt az örömöt, hogy továbbadhatjuk az evangéliumot, még ha könnyek között vetünk is. Legyen bennünk ez a szándék szilárd elhatározássá, amitől senki sem tud eltéríteni. Ismerje meg a világ – ez a félelmektől gyötört, de reménykedő világ, mit is jelent az evangélium Jó Híre. De ezt a Hírt nem adhatják tovább szomorú és letört emberek, sem türelmetlen vagy aggódó emberek. Nem adhatja tovább más, csak akinek élete a Krisztusban gyökerező örömöt sugározza, és aki kész föltenni életét, hogy eljöjjön Országa, és az egyház gyökeret eresszen a világ szívébe. (vö. 80. pont)”.

A keresztények reménye, öröme a legnagyobb ajándék, amit ma ennek a világnak adhatunk.

A karácsony fogalma elsőként az ajándék gondolatát ébreszti az emberben: mit fogok kinek ajándékozni, mivel fogom meglepni szeretteimet és ismerőseimet, és mivel fognak ők meglepni engem. Az ajándéknak különlegesnek kell lennie; el kell kápráztatnia a megajándékozottat.

Mennyire más az Isten stílusa. Csendesen és mégis fölülmúlhatatlanul ajándékozott meg bennünket.

A világ teremtése, emberi létünk, a Megváltó elküldése mind nagy-nagy ajándék. Kosztolányi Dezső halála előtt döbbent rá arra, a csillagos eget szemlélve, hogy „mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak vendége voltam”. Mi olyan természetesnek vesszük, hogy járni, látni, beszélni, gondolkodni tudunk. Csak ha valamelyik képességünket elveszítjük, akkor döbbenünk rá értékére. A legnagyobb ajándéka Istennek a Megváltó elküldése volt, saját tulajdon fiát küldte, aki belépett történelmünkbe, és velünk akart maradni. Nikodémusnak mondta Jézus talán a Biblia legszebb mondatát: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16) A görög nyelvnek van a magyarban nem ismert igeideje, a folyamatos múlt, ami annyit jelent ez esetben, hogy nem egyszer adta kétezer tizenhárom esztendővel ezelőtt, hanem folyamatosan. S nem akármit adott, hanem önmagát. Ez a legszemélyesebb és legnagyobb ajándék az ember számára, ami mellett minden eltörpül, és Aki mindenkié lehet.

Egyik mai lelki írónk gondolataival kívánok mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket: „Fiú adatott nekünk! Isten emberré lett, megnyílt az ég. Ez az ajándékok ajándéka. Istent nem lehet felülmúlni a szeretetben és ajándékozásban, lehet azonban követni Őt. Legyünk nyitott szívűek az ajándékra és az ajándékozásra.”

+László SVD

Elrendelem, hogy ezt a levelet minden templomban karácsony napján az ünnepi misén – a szentbeszéd keretében – olvassák fel.


Kinevezések

 • Ft. Tapolcsányi Emánuelt 2013. augusztus 31-től felmentettem a kikindai kápláni feladatából és két évre kineveztem Nagybecskerekre káplánnak, ahonnét oldallagosan ellátja Tordát, Nagybikácsot, Törzsudvarnokot és fíliáit (Szőlősudvarnokot és Begaszentgyörgyöt).
 • Ft. Halmai Jánost 2013. augusztus 15-től felmentettem az eddigi feladatai alól és két évre kineveztem székelykevei káplánnak.
 • Msgr. Bogdán Józsefet 2013. szeptember 1-jétől felmentettem az eddigi plébániák és leányegyházaik lelki gondozása alól és Nagykikindára helyeztem kisegítő lelkésznek. Feladata Homokrév és a Szent József kápolna híveinek ellátása, emellett a plébánossal való megegyezés alapján besegítés a plébánián.
 • Ft. Sima Milant 2013. szeptember 15-től kineveztem Törökbecsére káplánnak.
 • Golob Feliks SDB atyát 2013. október 1-jétől kineveztem Muzslyára káplánnak.
 • Msgr. Mellár József általános helynöki kinevezését 2014. február 15-ével meghosszabbítom további öt évre.
 • Ft. Bővíz László vagyonkezelői kinevezését 2014. február 15-ével meghosszabbítom további öt évre.
 • Ft. Hajdu Sándort 2014. február 15-től felmentem az irodaigazgatói feladatai alól.
 • Ft. Csipak Csabát 2014. február 15-től kinevezem a Nagybecskereki Egyházmegye irodaigazgatójává öt évre. Egyben 2014. január 1-jei dátummal kineveztem egyházmegyei levéltárossá. A továbbiakban csak neki lesz kulcsa a Püspöki Levéltárhoz és minden ezzel kapcsolatos ügyben hozzá kell fordulni.

Esperesek:

Adminisztratív mulasztás miatt elmaradt az esperesek kinevezésének közzététele, amelyet most pótolunk:

 • Msgr. Mellár Józsefet 2011. augusztus 1-jétől kinevezem a Nagybecskereki Egyházmegye Központi esperesi kerülete esperesévé.
 • Ft. Koncz Tibort 2009. augusztus 1-jétől kinevezem a Nagybecskereki Egyházmegye Északi esperesi kerülete esperesévé.
 • Ft. Erős Mihályt 2011. január 1-jétől kinevezem a Nagybecskereki Egyházmegye Déli esperesi kerülete esperesévé.

Mindegyik esperesi kinevezés öt évre szól.


Új konzultori tanács

Egyházmegyénk konzultori tanácsának tagjai 2014. április 1-jétől, egyúttal ezzel a dátummal megszűnik az előző tanács mandátuma:

 • Msgr. Mellár József, törökbecsei plébános, általános helynök;
 • Ft. Hajdu Sándor, csókai plébános, bírósági helynök;
 • Ft. Csipak Csaba, székelykevei plébániai kormányzó, irodaigazgató;
 • Msgr. Gyuris László, nagybecskereki plébános;
 • Msgr. Fiser János, pancsovai plébános;
 • Ft. Erős Mihály, verseci plébános.

Új gazdasági bizottság

Egyházmegyénk gazdasági bizottságának tagjai 2014. április 1-jétől, egyúttal ezzel a dátummal megszűnik az előző bizottság mandátuma:

 • Ft. Bővíz László beodrai plébános, egyházmegyei vagyonkezelő;
 • Msgr. Mellár József törökbecsei plébános, általános helynök;
 • Msgr. Fiser János pancsovai plébános;
 • Ft. Gherghel Mihai verseci káplán, nagyszeredi és kutasi kormányzó.

Új egyházmegyei bíróság

Egyházmegyénk bíróságának tagjai 2014. április 1-jétől, egyúttal ezzel a dátummal megszűnik az előzőek mandátuma:

 • Elnöke: Ft. Hajdu Sándor bírósági helynök
 • Bírák: Msgr. Gyuris László, Ft. Bővíz László és Ft. Erős Mihály
 • Kötelékvédő: Ft. Csipak Csaba
 • Jegyző: Ft. Masa Tamás

Felnőttek keresztelése és bérmálása

Engedélyezem az egyházmegye területén működő papoknak, hogy kiszolgáltassák a keresztség szentségét mindazoknak, akik a 14. életévüket betöltötték és felkészültek a szentség felvételére. Egyúttal a bérmálás szentségét is szolgáltassák ki. Felhívom a pap- és szerzetestestvérek figyelmét, hogy a továbbiakban is érvényes az ET idevágó rendelete, miszerint megkeresztelt felnőttek bérmálásához püspöki engedély kell.


Fenntartott esetek (fakultások) alóli feloldozás

Minden gyóntatási joghatósággal rendelkező papnak engedélyt adok – megfelelő penitencia feladása mellett – az abortusz bűnének feloldozására. Minden esetben azonban meg kell említeni, hogy a feloldozást külön püspöki engedély alapján adják meg a gyónónak. Ez a felhatalmazás 2014. december 31-éig érvényes.


Eljárás vegyes vallás esetén

A 137. kánon 1. paragrafusa alapján a vezető lelkipásztoroknak felhatalmazást adok arra, hogy vegyes vallás esetén az 1123. és 1125. kánonokban foglalt feltételek mellett a házasságkötést engedélyezzék.

Anyakönyvezéskor az észrevétel rovatban hivatkozni kell jelen rendelkezés számára (122/2013). Az ET 1071. kánonjában foglalt esetekben a Püspöki Hatósághoz kell fordulni. Jelen felhatalmazás 2014. december 31-éig érvényes.

Valláskülönbség akadálya esetén, vagyis ha az egyik fél kereszteletlen, minden esetben felmentést kell kérni a Püspöki Hatóságtól. A felterjesztéshez csatolni kell a jegyzőkönyvet is.


Statisztikai adatok

2014. február 15-éig kérem, hogy küldjétek be a Püspöki Hatóságnak a szokásos statisztikai adatokat. Felhívom a figyelmeteket, hogy új statisztikai űrlap van! Elektronikus formában is benyújtható.


Anyakönyvi másolatok

Kérem, hogy készítsetek másolatokat az anyakönyvekről (keresztelési, házassági és elhunytak 2013-ban); az összegyűjtött másolatokat az esperesi irodákon keresztül 2014. február 15-éig juttassátok el a Püspöki Hatóságnak.

Ismételten felhívom a figyelmet, hogy:

 • A másolatok fedőlapján szerepeljen a plébánia iktatószáma, melyik anyakönyvről van szó, a helységnév, kötetszám, oldalszámok (az eredeti anyakönyvben a beküldött adatok mely oldalakat ölelik fel) és a sorszámok. A alsó részre pedig kerüljön rá a készítés dátuma, a plébános aláírása és a plébánia pecsétje hiteléül annak, hogy a másolat mindenben megfelel az eredetinek.
 • A másolatoknak mindenben meg kell felelniük az eredetinek.
 • Minden olyan helyről másolatot kell beküldeni, ahol önálló anyakönyvezés van, függetlenül attól, hogy abban az évben történt e bejegyzés vagy nem.
 • Az esperesek, mielőtt a másolatokat beküldenék a Püspöki Hivatalba, aláírásukkal és pecsétjükkel ellenjegyezzék.

Zárszámadás

A zárszámadást 2014. március 1-jéig szíveskedjetek beküldeni a Gazdasági Hivatalba. 2014-re a Püspöki Hatóság nem kér külön költségvetést, az ezzel kapcsolatos szabályokat tavasszal dolgozza ki a Gazdasági Tanács, és külön körlevélben fogjuk tudatni mindenkivel.


Kötelező gyűjtések 2014-ben

 • 2014. április 13-án, Virágvasárnap: gyűjtés a szentföldi zarándokhelyek javára.
 • 2014. Péter és Pál ünnepén: Péter-fillér gyűjtés.
 • 2014. október 19-én: a missziók javára.
 • 2014. november 16-án: a Caritas javára.

Továbbra is érvényben van az első vasárnapok gyűjtésének beküldése a Püspöki Hatóság kiadásainak fedezésére.


Gazdasági Bizottság döntései

Csóka: Mivel a csókai plébánia már 2013-ban részesült az Egyházmegyei Gazdasági Hivatal jóváhagyásával a Vajdasági Tartományi Kisebbségügyi Titkárság támogatásából, így ebben az évben már nem áll módunkban támogatást folyósítani. A 2014-es év költségvetésében jövőre újratárgyaljuk a kérelmet, és lehetőségeinkhez mérten megpróbálunk megoldást találni a problémára.

Erzsébetlak: Az Egyházmegyei Gazdasági Tanács engedélyezi az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a hívek önkéntes adományainak felhasználásával a templomtető és torony javítását, és egyben jóváhagyja a kérelemhez mellékelt 5/2013. számú árajánlat elfogadását.

– A templombelső felújítási munkálatait az Egyházmegyei Gazdasági Hivatal egyelőre nem tudja támogatni, a kérést a 2014-es őszi ülésen anyagi lehetőségeink mértékében újratárgyaljuk.

Feketetó: Az Egyházmegyei Gazdasági Tanács jóváhagyva a templombelső felújítását és festését 2014 tavaszán 123.250,00 RSD támogatásban részesíti a feketetói egyházközséget.

Galagonyás: Az Egyházmegyei Gazdasági Tanács jóváhagyta a galagonyási egyházközség tulajdonában lévő plébániaépület áruba bocsájtását azzal, hogy a templom melletti telekrész külön választva az egyházközség tulajdonában maradjon. Az ügyintézéshez szükséges megbízásokért a Püspöki Hatósághoz kell fordulni.

Károlyfalva: Az Egyházmegyei Gazdasági Tanács engedélyezi és azonnali folyósítással 50.000,00 RSD gyorssegélyben részesíti a károlyfalvi egyházközséget a sekrestye tetőzetének mielőbbi szanálása érdekében. A tetőzetet deszkával fedjék be és bádoglemezzel fedjék le, hogy az esetlegesen lehulló cserepek ne tegyenek kárt a tetőzeten. Ha a kiadások nagyobbak lennének, kérjük a plébánost, hogy forduljon a vagyonkezelőhöz.

Muzslya: Az Egyházmegyei Gazdasági Tanács engedélyezi a muzslyai templomtorony tatarozását és egyben jóváhagyja a kérelemhez mellékelt 6/2013. számú árajánlat elfogadását.

Az Egyházmegyei Gazdasági Tanács elfogadva a muzslyai plébánia kérelmét, azt támogatni fogja a 2014-es évben a németországi gépkocsi vásárlási támogatások nagyságától függően.

Versec: Az Egyházmegyei Gazdasági Tanács kéri, hogy a kérvényhez és a hozzá mellékelt árajánlathoz szíveskedjen az illetékes műemlékvédelmi hivatal szakvéleményét illetve engedélyét is mellékelni. Ennek birtokában az Egyházmegyei Gazdasági Tanács tavaszi ülésén újratárgyalja a beadott kérelem elbírálását. A verseci plébános gépkocsit illető kérvényét tavaszra tárgyalja a Gazdasági Tanács.

Óborcsa: Az Egyházmegyei Gazdasági Tanács támogatja a beadott kérvény alapján a tervezett projektum megvalósítását. Az építkezéshez szükséges anyagi támogatások felkutatásához az Egyházmegyei Gazdasági Tanács nyújt segítséget.

Kutas: A plébániaépület tetőszanálása tavaszra elkezdhető. Az építkezéshez szükséges anyagi támogatások felkutatásához az Egyházmegyei Gazdasági Tanács nyújt segítséget.


Papi lelkigyakorlat

Egyházmegyénk papjai számára szervezett lelkigyakorlat vezetésére felkértem msgr. Seregély István nyugalmazott egri érseket. Lelkigyakorlatunkat Nagykikindán tartjuk, a Szent József lelkigyakorlatos házban, amelyet 2014. június 2-án vacsorával kezdünk, és 5-én ebéddel fejezünk be.

Felhívom figyelmeteket, hogy az ET háromévente kötelező lelkigyakorlatot ír elő minden pap számára.


Papi szenátus éves ülése

A 2014-es papi szenátus rendes ülését június 16-án, hétfőn tartjuk 10,30 órai kezdettel Bókán. Köszönöm ft. Fehér Roland plébániai kormányzónak, hogy vendégül lát bennünket.


Kántortalálkozó

Kántorainkat várom az olajszentelési misére plébánosaikkal együtt 2014. április 17-én.

A kántortalálkozót a tervek szerint májusban szervezzük meg Nagybecskereken, házigazdája ft. Koncz Tibor lesz, továbbiakról időben értesítjük az érdekelteket.

Ifjúsági kántortábor lesz Nagykikindán 2014. június 30-a és július 4-e között, házigazdája ft. Koncz Tibor.


Hittantanárok továbbképzése

A 2014-es évben ismét megszervezzük hittantanárok továbbképzését április 5-én Muzslyán. A továbbképzést az Oktatási Minisztérium és a Nagybecskereki Egyházmegye közösen szervezi. Értesítés a részletekről március folyamán várható, mint a 318/2013-as hitoktatóknak írt levélben jeleztem.

A továbbképzés kötelező mindazon hitoktatóknak és lelkipásztoroknak, akik a 2014/2015-ös iskolaévben részt kívánnak venni az iskolai hitoktatásban.


Remény évének programjai

Advent első vasárnapjával megkezdtük a Remény évét, amely része az ötéves pasztorális tervnek. Ebben az évben a pasztorális tanács döntése alapján a következő programokat tervezzük:

Hittanosoknak:

Bérmálkozók püspökségi szintű találkozója Nagybecskereken 2014. április 12-én – az összejövetel 10.30-kor a székesegyházban kezdődik, 12.00 órakor püspöki szentmisével folytatódik és közös agapéval zárul. Tekintettel arra, hogy eltöröltem a bérmálkozók vizsgáját, a találkozón való részvétel kötelező minden bérmálkozásra készülő fiatal számára. Kérem, jelezzék a Püspöki Hivatalban a résztvevők pontos létszámát 2014. április 1-jéig. Emlékeztetem a hitoktatókat és a lelkipásztorokat, hogy a bérmálkozási előkészülethez tartozik még egy facsemete ültetése és egy szociális programon való részvétel.

Hittanverseny – Levelező hittanversenyt szervezünk. A kérdéseket a hitoktatók e-mailben kapják meg a hitoktatók levelező-listáján keresztül január folyamán. A verseny háromfordulós lesz, a részvételről és a szabályokról is januárban küldünk értesítést. A verseny koordinátora ft. Tapolcsányi Emánuel atya lesz. A döntőt Bókán tartjuk 2014. május 6-án, házigazda ft. Fehér Roland atya. A legjobbak jutalomban részesülnek.

Remény éve – címmel képzőművészeti pályázat óvodások, általános- és középiskolások számára. A munkákat A4-es sima papíron várjuk, bármilyen képzőművészeti technika alkalmazásával. Beküldési határidő: 2014. március 15.

A képzőművészeti pályázatoknál a lap hátoldalán fel kell tüntetni a gyermek nevét, osztályát, települést és a hitoktató nevét.

Hittantáborok

A Déli esperesi kerület hittanosai és az egyházmegye szláv ajkú gyermekei számára:

 • 4. és 5. osztályosok Fejértelepen (fiúk és lányok) 2014. június 22-25.
 • 6. és 7. osztályosok Fejértelepen (fiúk és lányok) 2014. június 15-18.

Az Északi és Központi esperesi kerületben:

 • 4. és 5. osztályos fiúk számára Nagykikindán 2014. június 22-25.
 • 6. és 7. osztályos fiúk számára Nagykikindán 2014. június 25-28.

A lányok táboráról márciusig küldünk értesítést.

Az egyházmegye nyolcadik osztályosai és a középiskolások számára Erzsébetlakon lesz tábor 2014. augusztus 24-27.

Ministránsoknak:

Az idei nemzetközi ministránstábort Svájcban tartják. Felkértem msgr. Mellár József általános helynököt, egyházmegyénk ministránsreferensét, hogy négy ministránssal képviselje egyházmegyénket.

Családoknak:

Két családi napot szervezünk egyházmegyei szinten Erzsébetlakon a nyári szünidőben (júniusban és augusztusban). Bővebb információk a húsvéti ünnepeket követően.

Időseknek:

Szorgalmazzuk minden egyházközségben a betegek és idősek napjának a megszervezését. Ajánljuk a betegek kenetének közösségi kiosztását nagyböjt 5. vasárnapjára (2014. április 6.).

Missziók:

Magyarcsernyén, Tóbán és Tamásfalván 2014. május 6-11.

Torontálvásárhelyen 2014. szeptember 18-21.

Szentmihályon 2014 novemberében

Tematikus beszédek a Remény évében:

Az évközi vasárnapok homíliavázlatait az idén is msgr. Fiser János készíti elő. A központi témakör ezúttal a remény és a család.


Bérmálások időpontja 2014-ben

 • Április 27. Kisorosz (8 órakor) és Kikinda (10 órakor)
 • Május 10. Tóba (16 órakor) és Magyarcsernye (17:30 órakor)
 • Május 11. Galagonyás (11:30 órakor) és Torontálvásárhely (17 órakor)
 • Május 18. Muzslya (10 órakor) és Törökbecse (16 órakor)
 • Június 1. Erzsébetlak (9:30 órakor) és Écska (11 órakor)
 • Június 7. Székelykeve (17:30 órakor)
 • Június 8. Nagybecskerek (9 órakor) és Szentmihály (11 órakor)
 • Június 15. Szerbittabé (8 órakor) és Tamásfalva (10 órakor)
 • Június 22. Csóka (9:30 órakor) és Feketetó (11:30 órakor)
 • Június 29. Bóka (9 órakor) és Módos (11 órakor)
 • Szeptember 14. Óborcsa (9 órakor)

Kánoni vizitáció

2014-ben a következő plébániákon folytatunk kánoni vizitációt: Ft. Masa Tamás mindegyik plébániáján, P. Sóti János SJ plébániáin és Ft. Koncz Tibor plébániáin. A vizitációt mindig az általános helynök és az egyházmegyei vagyonkezelő kezdi, és a megyéspüspök fejezi be. A vizitáció pontos menetéről és tartalmáról külön levélben értesítem a paptestvéreket.


Imahét a Krisztushívők egységéért

2014. január 18-25. tartjuk az ökumenikus imahetet, amelynek alapigéje „Hát részekre szakítható-e Krisztus?” (1Kor 1,1-17). A vonatkozó imafüzet megtalálható és letölthető a Világhálóról.


Emlékmise a Pusztatemplomnál

A Pusztatemplomi éves zarándokmise 2014. augusztus 3-án, vasárnap délután 16 órakor lesz.


A püspöki iroda munkaideje az ünnepek alatt

2013. december 23-án, 12 órától 2013. január 7-én, 9 óráig a püspöki iroda zárva van. A püspök a megszokott módon érhető el.


Új illetékek 2014. január 1-jétől (Taxatórium)

Csendes szentmise: 800,00 dinár.

Énekes szentmise: 1.200,00 dinár, ebből miséző pap 900,00, kántor és sekrestyés 150-150 dinár.

Gergely misesorozat (30 egymást követő szentmise): 30.000,00 dinár.

Zártkörű esküvő: 800,00 dinár. A papot 650,00 dinár illeti, a sekrestyést 150,00 dinár.

Ünnepélyes esküvő: 2.000, 00 dinár. Felosztás: 1.000, 00 pap; 300,00 – 300,00 dinár a kántornak és a sekrestyésnek, plébániapénztár 400,00 dinár. Útiköltség címén: 500, 00 dinár vehető fel.

Temetés: ugyanaz, mint fönt az ünnepélyes esküvő esetében. Ha azonban a temetés nem a temetőkápolnából történik, akkor még 500, 00 dinár kérhető, amelyet a kántor és a pap feleznek.

Harangozás: 400,00 dinár. Megosztás: 200, 00 dinár a harangozónak, a többi a plébániapénztárba.

Plébániai dokumentumok kiadása: egyházi célra: 300,00 dinár/okirat

Plébániai dokumentumok kiadása nem egyházi célra: 600,00 dinár/okirat

Anyakönyvi kivonat családfa keresésére: 10 EUR/okirat

Az okiratok díjának elosztása a következőképpen történik: 50% a kiállítót illeti, 50% pedig azt az intézményt (plébániai vagy püspökségi hivatal) ahol a kiállításhoz használt anyakönyv található.

Püspöki hatósághoz intézett kérvény illetéke felnőtt bérmálkozás és házasság gyökerében való orvoslása esetén eltörölve.

A processus nullitatis matrimonii mind az első, mind a második fokon 2.000, 00 dinár.

+László SVD
püspök