2012. DECEMBER


Gazdasági Bizottság döntései

A nezsényi hívek kérésére a Gazdasági Bizottság támogatja egy új plébániaépület megépítését a már meglévő betonalapzaton a plébániakertben. Konkrét részletekre akkor térünk ki, ha a plébániai kormányzó benyújtja az építési tervet és az építkezés költségtervezetét.

A borcsai Szent Kereszt plébánia kérését támogatjuk. A támogatás módjáról és összegéről a főpásztor tárgyal a plébánossal.

A csókai plébánia külső szanálását jóváhagytuk azzal a feltétellel, hogy a nyílászárókat is ki kell cserélni. Az anyagi források előteremtésében a Püspöki Hatóság lehetőségeihez mérten részt vállal. Kérem a plébános urat, hogy jelezze, mekkora önrészesedést látott elő a plébániaközösség.

A Gazdasági Bizottság engedélyezi a törökkanizsai plébánia tetőzetének felújítását. Felhívom a plébános figyelmét arra, hogy a kanizsai Tondach cserépgyár minden egyes megvásárolt cseréphez egyet ingyen ad, ha egyházi személyként kér támogatást (nem a vállalkozó, hanem P. Sóti írásban).

A törökbecsei Szent István király templom további renoválását a Gazdasági Bizottság jóváhagyta. Ami az anyagi forrásokat illeti, a plébánia örökség által kapott pénzeket felhasználhatja erre a célra, tiszteletben tartva a két különböző forrást. A Gazdasági Bizottság úgy döntött, hogy a Törökbecse II. romos állapotban lévő plébániaépületét el kell adni. Kérem a plébánost, hogy intézze a plébániaépület eladását. A bejövő összeg a templom renoválására felhasználható.

A szajáni templom tornyának és teljes tetőszerkezetének a javítását – cseréjét – a bizottság jóváhagyta, a munkálatok gazdasági részét az egyházmegyei vagyonkezelőség végzi.


Fakultások megadása vagy hosszabbítása

Engedélyezem az egyházmegye területén működő papoknak, hogy mindazoknak, akik a 14. életévük betöltése után jelentkeznek azzal a kéréssel, hogy megkeresztelkedjenek, egyben a bérmálás szentségét is kiszolgáltassák. Ha lehetséges, a felnőtt keresztelést és bérmálást a nagyszombati liturgia keretében végezzék. Felhívom a pap- és szerzetestestvérek figyelmét, hogy a továbbiakban is érvényes az Egyházi Törvénykönyv idevágó rendelete, miszerint megkeresztelt felnőttek bérmálásához püspöki engedély kell.

Minden gyóntatási joghatósággal rendelkező papnak engedélyt adok – megfelelő penitencia feladása mellett – az abortusz bűnének feloldozására. Minden esetben azonban meg kell említeni, hogy a feloldozást külön püspöki engedély alapján adják meg a gyónónak.


Eljárás vegyesvallás esetén

A 137. kánon 1. paragrafusa alapján a vezető lelkipásztoroknak felhatalmazást adok arra, hogy vegyesvallás esetén az 1123. és 1125. kánonokban foglalt feltételek mellett a házasságkötést engedélyezzék.

Anyakönyvezéskor a megjegyzések rovatban hivatkozni kell jelen rendelkezés számára. Az Egyházi Törvénykönyv 1071. kánonjában foglalt esetekben a Püspöki Hatósághoz kell fordulni. Jelen felhatalmazás 2013. december 31-éig érvényes.

Valláskülönbség akadálya esetén, vagyis ha az egyik fél kereszteletlen, minden esetben felmentést kell kérni a Püspöki Hatóságtól. A felterjesztéshez csatolni kell a jegyzőkönyvet is.


Kötelező gyűjtések 2013-ban

 • március 24-én, Virágvasárnap: gyűjtés a szentföldi zarándokhelyek megsegítésére.
 • Péter és Pál ünnepén: Péter-fillér gyűjtés.
 • október 20-án: a missziók javára.
 • november 17-én: a Caritas javára.

Továbbra is érvényben van az első vasárnapok gyűjtésének beküldése a Püspöki Hatóság kiadásainak fedezésére.


Oltárterítők készítése a nagybecskereki székesegyház számára

Meghosszabbítjuk az oltárterítő-készítő pályázat határidejét. Kézimunka kedvelők számára hirdettük ezt a pályázatot, amelyben arra biztattuk az ügyes kezű asszonyokat, készítsenek oltárterítőt a nagybecskereki székesegyház főoltárára. A pályázat értelmében csak kézimunkákat fogadunk el, amelyek úri hímzéssel, hagyományos, polgári és alkalmi minták vagy csipke felhasználásával készülhetnek. A főoltár méretei 220 cm x 100 cm, a minta szélessége 25-30 cm lehet. Az oltárterítő pap felőli részére nem szükséges hímzést készíteni.

A munkákat, amelyeket szakértők bírálnak el, 2013. február 2-áig várjuk a Püspöki Hivatal címére (23000 Zrenjanin, Trg Slobode 8.). Eredményhirdetés 2013. február 20-án.


Hittantanárok továbbképzése

A 2013-es évben megszervezzük hittantanárok továbbképzését június 1-jén és 2-án, Muzslyán. A továbbképzést az Oktatási Minisztérium és a Nagybecskereki Egyházmegye közösen szervezi. Értesítés a részletekről április-május folyamán várható, mint a 321/2012-es hitoktatóknak írt levélben jeleztem.


Hittanversenyek és bérmálkozók találkozója

Bérmálkozók püspökségi szintű találkozója Nagybecskereken 2013. március 23-án – az összejövetel 10.30-kor a székesegyházban kezdődik, 12.00 órakor püspöki szentmisével folytatódik és közös agapéval zárul. Tekintettel arra, hogy eltöröltem a bérmálkozók vizsgáját, a találkozón való részvétel kötelező minden bérmálkozásra készülő fiatal számára. Kérem, jelezzék a Püspöki Hivatalban a résztvevők pontos létszámát 2013. március 15-éig.

Feltámadt Krisztus! húsvéti képzőművészeti pályázat óvodások, általános- és középiskolások számára. A munkákat A4-es sima papíron várjuk, bármilyen képzőművészeti technika alkalmazásával. Beküldési határidő: 2013. március 15.

A képzőművészeti pályázatoknál a lap hátoldalán fel kell tüntetni a gyermek nevét, osztályát, települést és a hitoktató nevét.

Hittanversenya Hit évében hittanversenyt szervezünk az általános iskolák felső tagozatosai és a középiskolások számára. A hittanverseny témája a Hitvallás. A téma feldolgozásához a Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiumát ajánljuk (Hitvallás 19-76. oldal). Kérem, a válaszokat ne fejből, hanem értelemmel tanulják a gyerekek. Emellett a hittanverseny keretében kérem a hitoktatókat, a magyar szentek életét is dolgozzák fel. Célunk szentjeink életének megismertetése, nem pedig az adatok bemagolása. A szentek életének összefoglalóját január végéig minden hitoktató megkapja.

A hittanversenyen kétfős csapatok vehetnek részt. Kategóriák: 5-6. osztály, 7-8. osztály, középiskolások.

Nevezési határidő: 2013. március 31.

A verseny kétfordulós. A selejtező 2013. április 27-én, a döntő május 10-én lesz. A jelentkezők számától függően határozzuk majd meg a selejtezők helyét. A döntőt Nagybecskereken tartjuk meg.

Az általános iskolák alsó tagozatai és az óvodások szabadon választott bibliai témájú jelenettel (nem betlehemes) nevezhetnek be a hittanversenyre, amely időtartama 5-15 perc lehet. Kérjük, a gyerekek a szerepüket fejből tanulják meg, s lehetőség szerint a jelenteket a templomban próbálják.

Az alsósok nevezési határideje megegyezik a felsősökével, s ők a döntő napján lépnek zsűri elé.

Benevezéskor kérjük feltüntetni a csapatok (csoportok) tagjainak nevét, osztályát, települést és a hitoktató nevét.

Hitünk – fotópályázat általános- és középiskolásaink, valamint a felnőttek számára a Hit évében. Beküldési határidő: 2013. szeptember 1.

A jelentkezők legfeljebb 3 képpel pályázhatnak, amelyek egy-egy hitélményt, számukra fontos vallási jelképet, hitünkhöz kapcsolódó eseményt stb. jeleníthetnek meg. Kérjük a képeket jpg formátumban küldeni úgy, hogy a hosszabbik oldala 2000 pixel legyen, a file nagysága pedig ne haladja túl a 2 MB, ami jpg tömörítéssel érhető el.

A képeket a következő címre kell küldeni: deak.robert@gmail.com

A díjazott képeket a Hit éve rendezvényeinek részeként kiállítjuk a székesegyházban Szent Gellért, egyházmegyénk fővédőszentje ünnepén.


Kántortalálkozó

Kántorainkat várom az olajszentelési misére plébánosaikkal együtt 2013. március 28-ára. A kántortalálkozót a tervek szerint szeptemberben szervezzük meg, házigazdája ft. Koncz Tibor lesz, továbbiakról időben értesítjük az érdekelteket.


Caritas-önkéntesek toborzása

Már tavalyi adventi levelemben is felhívtam a figyelmet pasztorális terveinkre, amelyben egyik központi szerepe az idősek és betegek gondozásának van. Továbbra is kérem a pap- és szerzetestestvéreket, buzdítsák a híveket az önkéntes munkára, betegek és idősek látogatására.


Zarándoklat Rómába

A Hit évében püspökségünk papjainak javaslatára a Nagybecskereki Egyházmegye 2013. szeptember 30-ától október 6-áig zarándoklatot szervez Rómába, ahol imádságos lelkülettel meglátogatnánk az apostolok sírjait és egy szerdai napon találkozhatnánk a Szentatyával. Jelentkezni lehet a plébánosoknál vagy közvetlenül a Püspöki Irodában (kedd-péntek, reggel 9-12. óra között, tel. 023-534 722). A zarándoklat ára: kb. 450, 00 Euró (a programtól függően). Részletes programot januárban hirdetünk. A jelentkezésnél 100, 00 eurót kell befizetni a helyi plébánosnál, vagy Nagybecskereken, a Püspöki Hivatalban.


Statisztikai adatok beszolgálása

2013. február 15-éig kérem, hogy küldjétek be a Püspöki Hatóságnak a szokásos statisztikai adatokat. Elektronikus formában is lehet, a nyomtatvány megtalálható a honlapunkon.


Anyakönyvi másolatok

Kérem, hogy készítsetek másolatokat az anyakönyvekről (keresztelési, házassági és elhunytak 2012-ben); az összegyűjtött másolatokat az esperesi irodákon keresztül 2013. február 15-éig juttassátok el a Püspöki Hatóságnak.


Sematizmus horvát nyelven 2013-ban

A Nagybecskereki Egyházmegye évkönyve és címtára horvát nyelven is megjelenik. A plébániák és lelkipásztorok egy-egy ingyenes példányt húsvét után kaphatnak kézhez, ha többet szeretnének rendelni (akár ajándékba), jelezzék a Püspöki Hatóságnál.

Magyar nyelvű sematizmus is kapható még a Püspöki Hatóságnál 1000, 00 dináros áron. A 2013-as direktórium, amely ugyancsak kapható a Püspöki Hivatalban is ugyanennyibe kerül.


Új evangelizáció és média

Továbbra is buzdítom pap- és szerzetestársaimat, hogy használják ki a modern média adta lehetőségeket: szabadon nyilatkozzatok vallási témakörben és a hitünkhöz kapcsolódó hagyományokról. Ugyancsak szóljatok az egyház szociális tanítására vonatkozó kérdésekben. A Nagybecskereki Egyházmegyét illető jogi kérdésekben csak a püspök nyilatkozhat, ő képviseli az egyházmegyét az állami szervek előtt is. Kerülni kell minden pártpolitikai színezetű hivatalos nyilatkozatot.


Imahét a Krisztushívők egységéért

2013. január 18-25. tartjuk az ökumenikus imahetet, amelynek alapigéje „… mit kíván tőled az Úr” (Mik 6,6-8). A vonatkozó imafüzet megtalálható és letölthető a Világhálóról.


Kinevezés

Ft. Erős Mihály verseci plébánost és déli esperest kineveztem a fejértelepi Szent László Lelkiközpont igazgatójává. Kinevezése meghatározatlan időre szól.


Tanulmányi továbbképzés

Ft. Csipak Csaba székelykevei plébániai kormányzónak licenciátus megszerzése (egyházjog) céljából engedélyezem a tanulmányok megkezdését a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Posztgraduális Jogi Intézetében 2013. szeptemberétől. Ez az engedély egyelőre nem változtatja meg ft. Csipak eddigi feladatait.


Fontosabb évfordulók 2013-ban

Msgr. Huzsvár László nyugalmazott székespüspök 2013. február 14-én püspökszentelésének 25 éves évfordulóját ünnepli. A hálaadó szentmise időpontját később jelzem.

Mons. Tietze Jenő, apostoli protonotárius 2013. december 8-án ünnepli aranymiséjét.

Ft. Király Tibor 2013. július 9-én ünnepli ezüstmiséjét.

A csókai Szentháromság-templom felszentelésének 200. évfordulóját 2013. június 12-én 10,30 órakor főpapi szentmisével ünnepeljük.

A verseci Szent Gellért-templom megáldásának 150 éves jubileumát 2013. szeptember 14-én ünnepeljük.


Emlékmise a Pusztatemplomnál

Az eddigi évek tapasztalataiból okulva megváltoztatom a Pusztatemplomi éves zarándokmise időpontját. Jövőre, 2013. június 23-án, vasárnap délután 16 órakor lesz a főpásztori szentmise.


Papi szenátus éves ülése

A 2013-as papi szenátus rendes ülését június 25-én, kedden tartjuk 10,30 órai kezdettel Bókán. Köszönöm ft. Fehér Roland plébániai kormányzónak, hogy vendégül lát bennünket.


Mons. Bú András állapota

Amint már a paptestvérek értesültek róla, október közepe táján mons. Bú András súlyosan megbetegedett, kórházba kellett szállítani. Azóta egészségi állapota javult, de így is huszonnégy órás ápolásra szorul, ezért a bókai Szent Erzsébet szeretetotthonba költözött, amíg nem javul az egészségi állapota. 2012. november 1-jétől mons. Bú atyának jóváhagytam az egyházmegyei nyugdíjat.


Bérmálások időpontja 2013-ban

 • Április 14. Versec
 • Április 20. 16 órakor Hódegyháza és 18 órakor Tiszaszentmiklós (a missziók keretében)
 • Április 21. Padé és Szaján (a missziók keretében)
 • Április 28. Törökkanizsa és Oroszlámos
 • Május 4. Délután Pancsova
 • Május 5. Délelőtt Muzslya, délután Opovo
 • Május 18. 18 órakor Torda
 • Május 19. 9 órakor Nagybecskerek és 11 órakor Udvarnok
 • Június 2. 10,30 órakor Sándoregyháza, 16 órakor Kevevára
 • Június 9. Délelött Törökbecse, délután Beodra
 • Június 16. Délelőtt Ürményháza, délután Kanak
 • Borcsán az ősz folyamán lesz bérmálás.

Ahol nincs meghatározva a szentmise kezdetének időpontja, kérem a plébánosokat, egyeztessenek a Püspöki Hivatallal.


Kánoni vizitáció

2013-ban a következő plébániákon folytatunk kánoni vizitációt: Ft. Masa Tamás mindegyik plébániáján, P. Sóti János SJ plébániáin és mons. Bogdán József plébániáin. A vizitációt mindig az általános helynök kezdi, és a bérmálással összekötve a megyéspüspök fejezi be. A vizitáció pontos menetéről és tartalmáról külön levélben értesítem a paptestvéreket.


A püspöki iroda munkaideje az ünnepek alatt

2012. december 21-én, 12 órától 2013. január 8-án, 9 óráig a püspöki iroda zárva van. A püspök a megszokott módon érhető el.

A Hit évében a szívünkbe érkező és befogadott Messiás ajándékozzon meg a boldog élet örömével. Az újesztendő napjaiban Jézus Krisztus megvallásával másokban erősítsük a hitet. Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott karácsonyt és békés új Esztendőt egyházmegyénk papságának és híveinek.

+László SVD
püspök