2008. SZEPTEMBER


Áldja az Urat, az Úr minden műve! /Dán 3, 57/

Köszönetet mondok mindazoknak, akik munkájukkal, imáikkal hozzájárultak a 2008. július 5-ei püspökszentelésem zavartalan lebonyolításához. Egyúttal megköszönöm mindazokat az ajándékokat, melyekkel ez alkalomból megtiszteltek.


Konzultorok tanácskozása

2008. szeptember 10-én Székelykevén találkoztam egyházmegyénk püspöki tanácsnokaival, s a következő döntéseket hoztuk:

 1. A liturgikus bizottság új elnökévé Fiser János főesperest neveztem ki.
 2. A plébániai hitoktatás keretein belül folytatódik a magyar szentek életének a feldolgozása.
 3. Hittanórákon, tekintettel a Biblia Évére és a jubileumi Szent Pál-évre, különös hangsúlyt kell fektetni a bibliaismeretekre.
 4. Hajdú Sándort kértük fel egy 2009. tavaszán lebonyolítandó egyházmegyei szintű hittanverseny megszervezésére.

A 2009-es falinaptárak ára 2008. szeptember 1-jétől 50 dinár.


Urbis et Orbis Dekrétum a Szent Pál apostol születésének kétezredik évfordulója alkalmából nyerhető különleges búcsúról

Szent Pál apostol születésének kétezredik évfordulója alkalmából a Szentatya különleges búcsút engedélyez. Az Apostoli Penitenciária erről szóló, Stafford bíboros által aláírt dekrétumának hivatalos magyar fordítását az alábbiakban közöljük.

A Főapostolok liturgikus ünnepének közeledtével a Szentatya pasztorális szándéktól indíttatván gondoskodni szeretne arról, hogy a hívek megszentelődéséhez lelki kincseket biztosítson, akik ily módon megerősödhetnek és megújulhatnak. E kedvező alkalom jóvoltából buzgóságukban növekedhetnek. Természetfeletti üdvösségük keresésében elhatározást nyerve már az ünnep első vesperásától kezdve elnyerhetik a búcsút, a Népek Apostolának tiszteletét szem előtt tartva, akinek földi születésnapja a kétezredik évfordulóhoz közelít.

A búcsú adománya, amelyet Róma Főpásztora az Egyetemes Egyháznak felajánl, megadja az utat ahhoz, hogy lelkünket mélyebben megtisztíthassuk, s miközben a boldog emlékű Pál apostol iránti tiszteletünket kifejezzük, felmagasztalást nyer a hívek szívében a természetfeletti élet, és arra kapunk ösztönzést, hogy a jócselekedetek gyümölcseit teremjük.

Ezért az Apostoli Penitenciária, amelyre a Szentatya rábízta jelen Dekrétum előkészítésének és közzétételének feladatát, továbbá mindazt, ami szükséges a különleges búcsú elnyeréséhez a Szent Pál-év egész időtartama alatt, a kegyelmek bőséges áradása érdekében a Szentatya szándéka szerint meghirdeti az alábbiakban felsoroltakat:

 1. Minden egyes bűnbánó hívő számára, aki méltó módon megtisztult a Gyónás szentsége által és részesült a Szentáldozásban, továbbá vallásos lélekkel zarándok módjára meglátogatta a Falakon kívüli Szent Pál pápai-bazilikát, és imádkozott a Szentatya szándékára, megadatik a teljes búcsú, azaz a bűneinek ideig tartó büntetésétől való szabadulás, mivelhogy elnyerte a bűnök szentségi bocsánatát és megszabadult a bűnök miatti hiányosságoktól.

A teljes búcsút a keresztény hívek elnyerhetik saját maguk számára, továbbá az elhunytak számára, mindahányszor teljesítik az előírt feltételeket, ugyanakkor érvényes az a kikötés, hogy a teljes búcsú csak naponta egyszer nyerhető el. Amikor e szent látogatások alkalmával az imák az Úrhoz emelkednek, és a hívek bensőséges módon buzdítást éreznek arra, hogy Szent Pál emlékét tisztelettel ápolják, a következőket kell betartani: a hívek, akik személyes imáikat a Legszentebb Oltáriszentség előtt felajánlják, mindenki a maga lelkülete szerint ajánlja fel bűneinek megvallását, továbbá imádkozzon el egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet, majd ehhez kapcsolja hozzá a Boldogságos Szűz Mária és Szent Pál apostol tiszteletére mondott fohászokat. Ezt a vallásos cselekményt lélekben egyesítse a Szent Péter főapostol iránti tisztelettel is.

 1. A különböző helyi egyházak keresztény hívek, akik teljesítik az alapvető búcsúi előírásokat (szentgyónás, szentáldozás és a Szentatya szándékára végzett ima) úgy jutnak hozzá a teljes búcsúhoz, hogy szívükből kizárnak minden bűnös vonzódást, és a Népek Apostolának tiszteletére a Szent Pál-év kezdetekor vagy befejezésekor bemutatott vallásos szertartáson áhítatos lélekkel részt vesznek bármely szent helyen, vagy a Szent Pál-év során azokon a helyeken, amelyeket a helyi ordinárius erre a célra kijelöl, továbbá a Szent Pál tiszteletére szentelt helyeken, vagy mindazokon a helyeken, amelyeket a helyi ordinárius a hívek üdvösségére a célból kijelöl.
 2. Akik betegség vagy más komoly ok miatt akadályoztatva vannak, szintén a bűnnel való teljes szakítás szándékával, és azzal az elhatározással, hogy mihelyt lehetségessé válik, teljesítik a búcsúhoz szükséges feltételeket, szintén részesülhetnek a teljes búcsúban, ha lélekben bekapcsolódnak egy olyan jubileumi szertartásba, amelyet Szent Pál tiszteletére mutatnak be, továbbá felajánlják imáikat és szenvedéseiket a keresztények egységéért. Hogy könnyebben hozzá lehessen jutni e mennyei javakhoz, a lelkipásztorok, akik az illetékes egyházi hatóság felhatalmazásával rendelkeznek, készséges lélekkel álljanak a hívek rendelkezésére.

Ez a Dekrétum csak a Szent Pál-év időtartamára érvényes. Mindennemű ellenkező döntés érvényét veszíti.

Kiadatott Rómában, az Apostoli Penitenciária részéről, az Úr megtestesülésének 2008. évében, május 10-én, Pünkösd ünnepének vigíliáján.

James Francis Stafford kardinális, főpenitenciárius
Gianfranco Girotti OFM Conv. Meta-i c. püspök, régens


Plébánia átadás szabályai

Halálozás vagy dispoziciók alkalmával kerül sor a plébániák átadására, illetve átvételére. Az alábbiakban közlöm a plébánia átadásának szabályait. Kérem a paptestvéreket, hogy az esedékes átadásoknál az Egyházi Törvénykönyv szabályai szerint járjanak el. Ezzel segítjük egymás munkáját, elejét vehetjük a felesleges félreértéseknek és gondoskodunk a plébániák értékeinek védelméről.

I. Az átadást az átadó plébánosnak kell előkészíteni a következő módon:

 1. Elkészíti a leltárt a plébánia ingó és ingatlan vagyonáról. Ha a leltár 5 évnél nem idősebb, akkor elég azt lemásolni, és csatolni hozzá az újabb beszerzésekről a jegyzéket.
 2. A leltárba fel kell venni az ingatlanok adatait: helyrajzi szám, pontos cím, terület, épület. Bérbeadás esetén jelezni kell a célt és bérbevevőt.
 3. Az ingóságok között szerepeljenek a templom és a plébánia felszerelései. Ha vannak értékesebb bútorok, műértékek, kelyhek, szobrok stb. azokra különös gondot kell fordítani.
 4. A pénztárkönyvet naprakész állapotban kell átadni, és pontos kimutatást kell készíteni a betétekről, a kölcsönökről vagy kötelezettségekről.
 5. Ugyanígy naprakész állapotban kell átadni az anyakönyveket, az iktatókönyveket, misenaplót stb.
 6. A hivatalos iratokat, a pecséteket, a kulcsokat is elő kell készíteni az átadásra.
 7. Ha az egyházközségnek vannak alkalmazottai, azok adatait és munkaszerződését előkészíti.
 8. Nagy segítséget jelent az új plébános számára, ha az ún. Plébániai Direktóriumban megfelelő tájékoztatást kap a plébánia eseményeiről, szokásairól, tennivalókról stb.

II. Az átadás résztvevői:

 1. Legyen jelen az átadó, és az átvevő, valamint az átadást vezető kerületi esperes.
 2. Legyen jelen az egyházközség elnöke, pénztárosa és gondnoka.
 3. Ha az átadó vagy átvevő maga a kerületi esperes, akkor az általános helynök vezesse az átadást.

III. Az átadás rendje:

 1. Az esperes megállapítja, hogy az illetékesek jelen vannak. Átadják a dokumentumokat, és sorban ellenőrzik, hogy a leltárban, a pénztári kimutatásban szereplő adatok megfelelnek-e a valóságnak, egyáltalán megvannak-e?
 2. Átadják az anyakönyveket, a kulcsokat stb. Minderről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik, ha valami hiányosság van, vagy pedig az átadónak valami követelése van az egyházközséggel szemben, vagy fordítva.
 3. A három példányban készült jegyzőkönyvet minden jelenlevő aláírja. Az átadási jegyzőkönyvet az esperes jóváhagyásra felterjeszti a Püspöki Hivatalba. A jóváhagyott példányokat elhelyezik a plébániai és az esperesi levéltárban.

Költségvetés 2009.

Kérem a plébánosokat, hogy 2009-es évi költségvetésüket készítsék elő, különös tekintettel az építkezésekkel kapcsolatos előkészületekre. Felhívom a paptestvérek figyelmét, hogy a püspöki hatóság döntése alapján bárminemű építkezés, tatarozás, anyagbeszerzés esetén maximum 1000 euró összeg felett rendelkezik a plébános. Amennyiben valamilyen projektum meghaladja az 1000 euró értéket, minden egyes esetben az ordinariátus engedélye szükséges.

Mindazok az oltártestvérek, akik nem rendezték tartozásukat a püspöki hatóság felé, kérem, maradéktalanul tegyék meg!


Eseménynaptár

Szeptember 15-e és 23-a között Rómában tartózkodom az újonnan kinevezett püspökök továbbképzésén.

Novemberben lelkigyakorlatra hívom a paptestvéreket, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek vezetésével. A lelkigyakorlatot Tóthfalun rendezzük meg, ára a három napra 2600, 00 dinár.

Egyházmegyei eseménynaptár készítéséhez, kérem a paptestvéreket és a világi csoportok vezetőit, hogy a plébániájukon tervezett programokról értesítsék a Sajtóiroda munkatársát Kovács Szöszillt a 063 7 005 240 számon vagy villámpostán a kvintett@nadlanu.com címen.


Csengessen!

A püspöki palota bejáratánál három kaputelefont szereltettünk fel. A legalsó csengő a püspöki irodában jelzi a látogatót.

+László s.k.
püspök