2008. JÚNIUS


ÁLDJA AZ URAT AZ ÚR MINDEN MŰVE
(Dán 3,57) (Jel 19,5)

Újonnan kinevezett Főpásztorunk küldetése jelmondatául a Jelenések Könyve gondolatköréből választotta Dániel eredeti fogalmazásában.

cimerISTENÜNK, híveidnek örök Pásztora.

Ki Egyházadat sokszoros gondviseléseddel kormányzod és szeretettel igazgatod:

Add, kérünk László szolgádnak, akit néped pásztorává tettél, hogy nyáját Krisztus nevében vezesse, legyen a szent tanítás hűséges oktatója, az istentisztelet szent papja, és kormányozza népedet a szolgálat szellemében.

Az alábbiakban közzéteszem a hozzám és egyházmegyénk papjaihoz, szerzeteseihez és a hívekhez intézett főpásztori üzenetet. Egyben kérem az Oltártestvéreket, hogy június 9-én minden szentmisén (postakésés esetében június 15-én) olvassák fel a híveknek. A párhuzamos nyelvű szláv szöveget is eredetiben kaptam kézhez.

Főtisztelendő Püspök Atya,
Tisztelt Pap- és Szerzetestársaim, Krisztusban Kedves Testvéreim!

Ahogy már ezt korábban msgr. Eugenio Sbarbaro, a Szentszék belgrádi nunciusa bejelentette, XVI. Benedek pápa Szent Adalbert püspök és vértanú napján kinevezett Nagybecskerek (Zrenjanin) megyéspüspökévé. Nagy feladat előtt állok, amelyet csak azért mertem elfogadni, mert biztos vagyok benne, hogy számíthatok Rátok, imáitokra, támogatásotokra.

Ünnepi szentmise keretében szentel püspökké Eminenciás Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke július 5-én, 10 órakor a nagybecskereki székesegyházban. Társszentelőnek felkértem Excellenciás Juliusz Janusz címzetes érsek urat, a Szentszék budapesti nagykövetét és Főtisztelendő Huzsvár László nagybecskereki püspök atyát, hogy álljanak a bíboros úr mellett. Július 5-e a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia ünnepe is, ehhez a konferenciához tartozik a mi egyházmegyénk. Arra kérlek Bennetek, Kedves Testvéreim, hogy imádságos lelkülettel készüljünk erre a nagy ünnepre.

Püspöki szolgálatom jelmondatául Dániel próféta könyvének 3 fejezetéből az 57. verset választottam: Áldja az Urat az Úr minden műve. Szeretném, hogy július 5-én egész nap imáinkkal, énekünkkel, a szentelésen való jelenlétünkkel áldjuk az Urat, Istenünket, aki csodálatos dolgokat tett és tesz mindennap. Legyen ez a dicséret és öröm napja mindannyiunknak!

Szeretettel várlak benneteket július 5-én Nagybecskereken!

P. Dr. Német László SVD
kinevezett nagybecskereki püspök

IMÁDSÁGOS LELKÜLETTEL várjuk második megyéspüspökünket egyházmegyénk élére, hogy vele egységben tovább gyarapodjunk ragaszkodó szeretetben a ránk bízott hívek lelki javára.

SZENT GELLÉRT PÜSPÖK, EGYHÁZMEGYÉNK VÉDŐSZENTJE, KÉRJED ÉRTÜNK NAGYASSZONYUNKAT, EGYHÁZUNK SZENT ANYJÁT!


AZ EGYHÁZMEGYE MINDEN PAPJA HIVATALOS A PÜSPÖKSZENTELÉSRE

Egyházmegyénk minden papját, ideértve a diakónust és kis- és nagyszeminaristákat, új főpásztorunk már ez úton meghívja püspökké szentelésére és az azt követő agapéra. A meghívottak száma várhatóan igen magas lesz. Kérem az így meghívottakat, hogy cca. 9 órára megérkezzenek és a más egyházmegyékből érkező papokat szeretettel fogadják maguk közé, legyenek segítségükre paptestvéri készséggel.


A SZENTMISÉT MEGELŐZŐEKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

Magas létszámban hivatalosak a püspökök belföldről, külföldről. Ezért a püspökségi ülésteremben csak a főpásztorok készülnek a szentmisére: öltözködés, átöltözés, stb. (Mitristája csak a Bíboros Úrnak lesz!) A papság a plébániaépületben ölti magára a liturgia-albákat. Mindenki hozzon magának albát, fehér stólát (utóbbi legyen díszes, szépen kivasalva!). A dignitáriusok (msgr-ok, esperesek, stb.) a plébániai szalonban öltözködnek, a többiek a plébániai ebédlőben. Ugyanide térnek vissza szentmise után.

Kispapok, szeminaristák, ministránsok a hittanteremben készülnek a beöltözésre. Nekik is hozniuk kell maguknak karinget.


GÉPKOCSIK PARKOLÁSÁRÓL

Autóbuszok, személygépkocsik számára a gimnázium-templom mögötti városi közparkoló áll rendelkezésükre. Ugyancsak kibéreljük a székesegyház városháza felöli oldalán húzódó parkolót (akik korábban érkeznek hihetőleg itt leparkolhatnak).


HÍVEK CSOPORTOS ÉRKEZÉSÉNEK A SZERVEZÉSE

Felkérem az esperes urakat és plébános urakat, hogy kellő időben kezdjék meghirdetni és szervezni a hívek csoportos érkezését, biztosítsanak a számukra autóbuszokat. Külön jelzem, hogy a városi WC-ét szintén kibéreljük, csakis ezt használhatják a hívek.


EGÉSZSÉGÜGYI ELŐVIGYÁZATOSSÁG

Júliusi hőség miatt igen meleg lesz a székesegyházban: hozzanak magukkal ivóvizet a hívek, szívbetegek ne feledjék odahaza orvosságukat, öltözzenek nyáriasan, reggeli étkezésük legyen szűkös.


SZENTGYÓNÁSUKAT ELŐZETESEN ODAHAZA VÉGEZZÉK EL A HÍVEK

Kérjék fel a lelkipásztorok híveiket, hogy kellő időben odahaza végezzék szentgyónásukat plébániatemplomukban. Akik tehetik, mindnyájan járuljanak szentáldozáshoz. Az áldozók maradjanak helyükön, az áldoztató papok a templomhajó különböző helyein osztják a híveknek a Legszentebb Oltáriszentséget.


RÉSZVÉTEL A SZENTMISE IMÁIBAN ÉS ÉNEKEIBEN

Kérjék fel híveiket a lelkipásztorok, hogy cselekvően vegyenek részt a szentmise szertartásokban (hozzanak magukkal énekkönyvet). A szentmisén többnyire a közismert népénekeket alkalmazzuk.

IMÁDSÁG, ÉNEK, EGYMÁS IRÁNTI TÜRELMES ELŐZÉKENYSÉG, TOLAKODÁS HELYETT MEGÉRTŐ FIGYELEM JELLEMEZZE A PÜSPÖKSZENTELÉS LITURGIÁJÁT!

+ László
egyházmegyei kormányzó