KÖZLEMÉNYEK

2022 SZEPTEMBER


Személyi változások

2022 szeptember 1-jei hatállyal Ft. Koncz Tibor esperes plébánost felmentettem az esperesi feladatai alól (CIC 1336, 1). Ugyan ettől az időponttól az érvényben lévő 5 éves ciklus végéig (2025) kinevezem az észak bánáti esperesi kerület esperesévé Ft. Hajdú Sándor padéi plébánost.

2022 szeptember 1-jei hatállyal Ft. Erős Mihály esperes plébánost felmentettem az esperesi feladatai végzése alól. Ugyan ettől az időponttól az érvényben lévő 5 éves ciklus végéig (2025) kinevezem a dél bánáti esperesi kerület esperesévé Ft. Szemerédi Pál székelykevei plébánost.

2022 október 1-től a kikindai Misericordia otthon igazgatói bizottsága új tagjának kinevezem Ft. Palatinu Alen verseci plébániai kormányzót Ft. Koncz Tibor csókai plébános helyett.

Megköszönöm Nagy Endre OCD az Egyházmegye területén végzett munkáját. Édesapja tragikus halála után Nagy Endre OCD visszatér a rendi közösségébe.

Tévedésből az előző körlevélbe Bocsár település katolikus közösségét a padéi plébániához helyezte a püspöki iroda. Bocsár továbbra is a beodrai plébániához tartozik és Törökbecséről látják el.


Tanácstagok újraválasztása

Köszönetet mondok mindazoknak, akik megszervezték és véghezvitték közösségeikbe az egyháztanácstagok választását.

Miután a Püspöki Iroda átnézte a felterjesztett listát a tanácstagokról, jóváhagytam ezeknek a személyeknek a beiktatását 2022. szeptember 1-től. Ettől a dátumtól az újonnan megválasztott tanácstagok segítik a plébánost a munkájában.


Pasztoráli bizottság

2022 október 1-ei hatállyal kinevezem Geng Noémit és Bertalan Tímeát a pasztorális bizottság tagjaivá. Egyben Geng Noémi ettőől a dátumtól a pasztorális tanács ügyvezetője lesz.

A pasztoráli iroda a nagybecskereki plébánián fog működni a gazdasági iroda régi helységében.


Gazdasági bizottság

2022 opktóber 1-től kinevezem Geng Noémit a gazdasági bizottság tagjává.


Népszámlálás

Népszámlálás 2022

Tizenegyév után újra népszámlálást tartunk a Szerb Köztársaságban. Az ezen való részvétel törvényből fakadó kötelezettség. Ez egy ritkán visszatérő esemény, amely lehetőséget ad arra, hogy tudatosítsuk magunkban vallási hovatartozásunkat is. A népszámlálási kérdőív 13. pontja foglalkozik ezzel a kérdéssel.

A 13. pontra nem vagyunk kötelesek válaszolni, a népszámlálási biztosok erre kötelesek felhívni a figyelmünket. Azonban, arra kérünk és buzdítunk benneteket, hogy ide írjátok be, hogy katolikusok vagytok. A 2011-es népszámlálás adatainak bemutatásakor ugyanis ez a jelző szerepel a mi egyházunkra. Tehát csak azt kell beírni, hogy katolikus. Nem, hogy görögkatolikus vagy római katolikus, hanem egyszerűen csak katolikus.

Hivatalosan ezeket az adatokat nem szabad semmi másra használni, mint csak statisztikai adatok gyűjtésére. Azonban az egész szám, tehát annak a száma, hogy hány katolikus él Szerbián, nagyon is fontos, mert a szám szolgál alapúl nagyon sok fontos döntésnek a jövőben. A Katolikus Egyház Szerbiában csak e szám alapján kapja azt a minimális támogatást a szerb államtól, amit eddig is tudtunk élvezni (építési munkákra, kiadói tevékenységre, a Paulinum és a Katekétikai Intézet fenntartására).

Előre is köszönjük mindenkinek, aki bátran és felelőségteljesen beírja a kérdőívbe, hogy ő katolikus.

A Szerbia Katolikus Egyház püspökei

Popis stanovništva 2022

Nakon jedanaest godina ponovo se održava popis stanovništva u Republici Srbiji. Učešće u tome popisu je zakonska obaveza. Ovo je redak događaj koji nam daje priliku i da potvrdimo svoju versku pripadnost. Tačka 13. popisnog upitnika bavi se ovim pitanjem.

Na tačku 13. nismo dužni odgovoriti i popisni poverenici su dužni da nam na to skrenu pažnju. Ipak Vas molimo i potičemo da ovde upišete da ste katolik. Razlog je što se u prikazu podataka popisa stanovništva iz 2011. godine ovaj pokazatelj koristi kao merilo za našu Crkvu. Dakle, trebate samo upisati – da ste katolik. Ne da ste grkokatolik ili rimokatolik, nego jednostavno – katolik.

Službeno, ovi se podaci ne bi trebali koristiti ni za šta drugo osim za prikupljanje statističkih podataka. No, celokupan broj, odnosno broj katolika koji žive u Srbiji, vrlo je bitan, jer se na osnovu tog podatka donose mnoge važne odluke u budućnosti. Na temelju tog broja, Katolička crkva u Srbiji od države Srbije dobija tek minimalnu potporu koju smo do sada mogli koristiti (za građevinske radove, izdavačku delatnost, održavanje Paulinuma i Katehetskog instituta).

Unapred zahvaljujemo svima koji hrabro i odgovorno napišu u upitniku da su katolici.

Biskupi Katoličke crkve u Srbiji

Elrendelem, hogy a fenti szöveget minden szentmisén olvassátok fel 2022 szeptember 25-én és 2022 október 2-án.


Gazdasági bizottság ülése

A Gazdasági bizottság 2022. november 23-án 10 órai kezdettel tartja ülését a püspöki lakban. A kérvényeket 2022. november 15-éig szíveskedjenek beküldeni a Gazdasági hivatalba.


Találkozások és továbbképzések

2022 október 5-én papi továbbképzést tartunk Nagybecskereken a püspökség épületében 10 úrai kezdettel.

2022 november 16-án találkozót szervezünk minden pap számára a püspökség épületében a tulajdonunkban lévő temetőkkel kapcsolatban. A részletekről már megkaptátok Gerdof Zsolti projekt manager által küldött értesítést.

2022 november 12-én a nagybecskereki plébánián 10.30 kezdettel megtartjuk a már hagyománnyá vált Szent Márton napi liba és bor kóstolónkat.


Emlékeztető

Emlékeztetlek benneteket, hogy 2022 november 20-án Krisztus Király vasárnapján pappá szentelem T. Tápai Leon diakónus urat a törökbecsei Szent Klára plébánia templomban délelőtt 11 órai kezdettel. Ezen a napon felmentek minden papot a vasárnap délelőtti otthoni szentmisék alól. Kérem, hogy 2022 november 4-ig jelezzétek részvételi szándékotokat. Szép lenne ha mindannyian részt tudnánk venni ezen a szép ünnepségen, hiszen sajnos nem sűrűn szentelünk papokat Egyházmegyénkben.

Mivel november 20-ig elég idő áll rendelkezésre kérem a plébánosokat, kormányzókat és diakónusokat, hogy készítsenek írásos értesítést, hogy a plébániáikon nem lesznek szentmisék. Buzdítom, hogy erre a misére fiatalokkal főleg ministránsokkal jöjjenek hivatásgondozás céljából. A mise után a fiatalok meg lesznek vendégelve.

+ László SVD