KÖZLEMÉNYEK

2019. ÁPRILIS


Húsvéti üzenet

A feltámadás fényében kell tekintenünk minden nehézségre

Merjünk nagyok lenni! A zsinati folyamat egyik nagyon is észlelhető velejárója az emberi kapcsolatok mennyiségi és minőségi növekedése. Egyre többen kerülünk egymással kapcsolatba és ez a kapcsolat egyre mélyül. A munkadokumentumok közös olvasása és megbeszélése megmozgatja egyházmegyénk tagjait, legyenek világiak, papok, szerzetesek vagy a két kollégiumban lakó fiatalok. A témák pedig mélyre mennek.

Nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik, ami örömmel tölt el bennünket. Érezzük, hogy ha nem is számban, de lélekben növekszünk. Emberi kapcsolataink és istenkapcsolatunk lassan-lassan finomul.

Sok fejtörést is okoz persze a zsinat, minden szinten. Egyik ilyen fejtörésre okot adó kérdés, amely a pozitív visszajelzéseket, az örömöt általában félhangon követni szokta, körülbelül így hangzik: „Igen, a zsinati folyamat nagyon jó, szépen összeköti a híveket, papokat, szerzeteseket a püspökkel, és fordított irányban is, de mire befejezzük ezt a folyamatot, kinek fogjuk ezeket az eredményeket bemutatni, kivel fogjuk a jövőnket formálni és megvalósítani?”

Jogos kérdés. Mögötte ott van az az aggodalom, ami a tájainkról történő és szűnni nem akaró elvándorlás látványa, ami talán egyházmegyénk szórvány közösségeiben jobban észrevehető, mint a katolikusok által sűrűbben lakott területeken.

Amikor ezeket a jogos kérdéseket hallom, szinte reflexszerűen eszembe jut egy másik kérdés: hogyan viselkedett Jézus, amikor szembenézett tanítványainak „drasztikusan” kicsi számával?

Két eseményt szeretnék kiragadni Jézus életéből, amelyek segítenek megsejteni Jézus reakcióját olyan helyzetekben, amelyek talán kicsit hasonlítanak a mi „elvándorlás-jelenségünkhöz”.

János Evangéliumának hatodik fejezetében ezt olvassuk (48., 51., 60., 66.): „’Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.’ Tanítványai közül, akik ezeket hallották, többen azt mondták: ’Kemény beszéd. Ki hallgatja?’ Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, s többé nem jártak vele.”

Ez biztosan nehéz megpróbáltatást jelentett Jézus számára, de nem adta fel a működését, hanem tovább ment, tanított, tovább foglalkozott azokkal, akik vele maradtak. Számban megcsappantak, de Jézus nem vett vissza. Tartotta a tempót, nem vette vissza „fél gázra”, sőt még inkább „rálépett a gázra”, újabb igazságokat osztott meg a tanítványaival, nem kerülte el a vitákat az írástudókkal és a farizeusokkal.

Jézus viszonyulása mutatja, mit kell tennünk. Az egyre kisebbedő nyájunk láttán nem dőlhetünk hátra, és nem kapcsolhatjuk egyházmegyénk életét „takaréklángra”. Ez a helyzet nem vezethet oda, hogy most kevesebbet fogunk tenni. Szó sincs róla! Mi éppolyan lelkesedéssel hirdetjük az Evangéliumot, mint előtte, éppúgy szervezünk programokat, mint előtte. Egyházmegyénk minden egyes tagja megérdemli a teljes odaadást, a hozzáfordulást, a szeretetet, a figyelmességet, és a gyengédséget, ahogy ezt Ferenc pápa is nagyon sokszor említi. A szeretet forradalma, melyet Ferenc pápa meghirdetett, nem ismeri a takaréklángot és a kifogásokat.

Egy másik eset, amikor láthatjuk Jézus reakcióját a tanítványok megcsappanó számát látva, éppen a nagyhét eseményeiben láthattuk. Jeruzsálembe való bevonulásakor, amit virágvasárnap ünnepeltünk, nagy tömeg éltette Jézust, királlyá akarták őt tenni. Három nappal később aztán mindenki szó szerint elhagyta Jézust. Márknál olvassuk, hogy (14,43., 45., 46., 50.): „odaért Júdás, egy a tizenkettő közül, s vele karddal és doronggal felfegyverezve egy csapat, amelyet a főpapok, írástudók és vének küldtek ki. Odaérve Júdás rögtön Jézushoz lépett: ’Mester!’ – szólt és megcsókolta. Erre rátették kezüket és elfogták. Erre mindenki magára hagyta és elmenekült.”

Jézus ebben a helyzetben sem adta fel. Kitartott az életútján, küldetését beteljesítette, meghalt értünk a keresztfán és feltámadt.

Mit jelent számunkra Jézus életében ez a mozzanat? Mindenekelőtt azt, hogy a feltámadás fényében kell tekintünk minden nehézségre, szenvedésre és számunkra fejtörést okozó kihívásra. Vannak dolgok, amelyeken nem tudunk változtatni. Az azonban, hogy hogyan viszonyulunk kialakult helyzetünkhez, az a mi kezünkben van. Belekeseredünk, vagy Jézushoz hasonlóan kitartunk a feltámadásig.

Aki elmegy, elmegy. Isten áldása kísérje és segítse őket. Senki nem megy ok nélkül, de hisszük azt, hogy megfontoltan és felelősségteljesen hozta a döntését. Aki azonban itt marad, maradjon teljesen itt, száz százalékban és ne karba tett kézzel. Maradjunk aktívak, tevékenyek. Maradjunk kapcsolatban, mert csak így tudunk tovább növekedni.

Tudjuk, hogy Jézus életében sem a csalódások lettek a meghatározó pillanatok, hanem a mennyei Atyához és az emberekhez való hűsége, szeretete és odaadása, és ennek a hozzáállásnak a legszebb eredménye és befejező eseménye: a feltámadás. A feltámadás minden csalódást beragyog örömteli fényével és helyre teszi azt, ami érthetetlen, ami hiábavalónak tűnik. A látszólag „elfecsérelt” munkát, az elmondott szavakat, a megosztott gondolatokat bearanyozta és örök jelentőséggel tölti be ma is. Most is. Itt a mi Bánátunkban is.

Engedjük, hogy a feltámadás beragyogja életünket, és megérintsen minket ott, ahol a legmélyebb sebeink vannak. A Feltámadott velünk van akkor, amikor csalódunk, és akkor, amikor valami sikerül és folyamatosan rá akar bennünket vezetni arra, hogy nem a halálé, hanem minden körülmény között az életé, a szereteté az utolsó szó.

A feltámadás örömét nem lehet kitörölni az életünkből, keresztényként nem felejthetjük el. Azonban nyitva kell tartanunk a szemeinket, a szívünket, minden érzékünket, hogy meglássuk azt a mindennapokban újra és újra. Engedjük, hogy Jézus nyomában járva a feltámadás a mi életünk része is legyen.

Ezt kívánom mindenkinek a Szent napok ünneplése alatt!
Feltámadt Krisztus! Alleluja!

+László SVD


Kötelező gyűjtések 2019-ben

A korábbi évek gyakorlatát követve az idén is négy központi gyűjtést tartunk:

  • Április 14-én, Virágvasárnap – a Szentföldi zarándokhelyek javára
  • Június 29-én, Péter és Pál apostolok ünnepén – a Szentatya szándékára (Péter-fillér)
  • Október 20-án, Missziós vasárnap – a missziók javára
  • November 17-én, Caritas- és Szegények vasárnapja – a Caritas javára

Gazdasági bizottság találkozója

A Gazdasági bizottság tagjainak tanácskozása 2019. április 24-én, szerdán 10 órakor lesz a püspökségen.


Hitoktatók lelki napja

A hitoktatók lelkinapját 2019. április 24-én, szerdán 10 órakor tartjuk a püspökségen. A találkozót a tavalyi évhez hasonlóan a magyarországi TORG-nővérek, Szent Ferenc Kisnővérei vezetik. Az összejövetellel kapcsolatos információkat az Imre-listán küldjük.

A részvétel kötelező minden iskolai hitoktató számára!


Kántorok és liturgiában segédkezők találkozója

Az egyházmegyei szintű kántortalálkozót és a liturgiában segédkezők találkozóját 2019. április 27-én, szombaton tartjuk.

A találkozó 10 órakor kezdődik a székesegyházban. A kántoroknak Détári Margita, a nagykikindai zeneiskola igazgatója, míg a liturgiában segédkezőknek mons. Fiser János általános helynök tart előadást. 11.30 órakor szentmise lesz kántoraink zenei szolgálatával. Az összejövetel 12.30 órakor agapéval zárul.


Caritas-önkéntesek püspökségi szintű találkozója

Egyházmegyénk plébániai Caritas-önkénteseinek találkozóját 2019. május 3-án, pénteken 15 órai kezdettel tartjuk a nagybecskereki székesegyházban.

Bővebb tájékoztatást Halmai Tibor, a Nagybecskereki Püspökségi Caritas igazgatója küld minden plébániára.


Konzultori ülés

A konzultor urakat 2019. május 13-án, hétfőn 10 órára várom a püspökségre. Találkozónk témáját az általános helynök és az irodaigazgató állítják össze.


Zsinati koordináló bizottság találkozója

A Nagybecskereki Egyházmegyei Zsinat koordináló bizottságának találkozóját 2019. május 15-én tartjuk a püspökségen 10 órai kezdettel.


Papi nap

A papi napot 2019. május 22-én, szerdán tartjuk 10 órai kezdettel Nagybecskereken.


Különleges nevelési igényű hittanosok találkozója

Hagyományosan a püspökségre várom egyházmegyénk különleges nevelési igényű hittanosait 2019. május 25-én (szombaton) 9.30 órára.


Egyházmegyei hittantáborok

Idén is két helyszínen szervezzük meg a hittantáborokat a 10-15 évesek számára 2019. június 24-e és 27-e között. „Ti vagytok a föld sója és a világ világossága” mottóval.

A nem magyar anyanyelvűek és a Déli esperesi kerület hittanosai táborának helyszíne Fejértelep, míg a közép-bánáti és észak-bánáti plébániák magyar nyelvű hittanosai Szajánban találkoznak.

Bővebb információ ft. Tapolcsányi Emánuel és Elias Ohoiledwarin SVD atyáknál.


Papi szenátus éves ülése

A 2019-as papi szenátus rendes ülését június 26-án, szerdán tartjuk 10 órai kezdettel Nagybecskereken.


Egyházmegyei ifjúsági találkozó

2019. szeptember 21-én a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem katolikus teológia karának hallgatói egyházmegyei ifjúsági találkozót szerveznek. Helyszíne a muzslyai Emmausz kollégium  a magyar ajkú fiatalok számára.

A szláv ajkúaknak és Dél-Bánát fiataljainak a fokoláré mozgalom fiataljai szerveznek találkozót (Oros család) az irodaigazgatóval Fejértelepen 2019. július 11-e és 13-a között.


Zsinati lelkipásztori hétvége

A decemberi Közleményekben (37/2018) hírt adtuk róla, hogy az idei év folyamán Zsinati lelkipásztori hétvégét szervezünk. A korábban megjelentetett időpont (2019. május 3-án és 4-én)  helyett a programot 2019. szeptember 27-én és 28-án tartjuk „Kigyógyítalak sebeidből” /Jer 30,17b/ mottóval. Az érintettek – papok, szerzetesek, zsinati munkabizottságok tagjai és plébániai animátorok – a Zsinati Irodán keresztül időben kapnak értesítést a részletekről.


Zsinati csoportok püspöki látogatása

Kérem az illetékes lelkipásztorokat, amennyiben hasznosnak látják, hogy személyesen is meglátogassam plébániáik területén zajló zsinati megbeszéléseket, azt jelezzék a Zsinati Irodában. A meghívás nem kötelező, amelyik plébánia igényli, ott vennék részt a találkozón.


Püspöki és esperesi vizitációk

A zsinati folyamat részeként szeptembertől elkezdődik az egyházmegyei kánoni vizitáció. Kiindulópont Törökkanizsa, majd az Északi kerület plébániái. A kánonjog szerint két részből áll a vizitáció: első rész az adminisztratív ügyekre összpontosít, a második részben a megyéspüspök végez pasztorális vizitációt. Az ezzel kapcsolatos információk honlapunkon húsvét után elérhetők lesznek.

Felhívom espereseink figyelmét, hogy húsvét után honlapunkon elérhető lesz az esperesi vizitációkor használandó új jegyzőkönyv. Kérem, hogy ezentúl azt vegyék látogatásuk alapjául.


Szabadságok

Kérem a pap- és szerzetestestvéreket, hogy a szabadságokkal kapcsolatos kérvényeiket legkésőbb a szabadság megkezdése előtt egy hónappal küldjék be a Püspöki Hivatalba. Az írásos kérvényben szerepelnie kell a szabadság pontos idejének, a helyettesítő pap nevének és aláírásának is, hogy a kért időszak alatt kész a szabadságon levőt helyettesíteni.

Tisztelettel kérem a pap- és szerzetestársakat, hogy egészségükre való tekintettel használják ki szabadságukat. Ajánlom ez idő alatt a lelki felfrissülést is!


Statisztikák
(A zárójeles adatok a 2017-es évhez viszonyított változásokat jelzik)

KERESZTELTEK ANYAKÖNYVE
a) Első életévük betöltése előtt kereszteltek száma 137 (+11)
b) Első és hetedik életévük közt kereszteltek száma 152 (-2)
c) Hetedik életévük után kereszteltek száma 58 (+2)
d) Összesen keresztségben részesültek 347 (+11)
e) Közülük katolikus apa és katolikus anya gyermeke 201 (-8)
f) Katolikus és nem katolikus szülők gyermeke 146 (+19)
g) Közülük fiúgyermek (illetve felnőtt férfi) 172 (-1)
h) Közülük leánygyermek (illetve felnőtt nő) 175 (+12)
HÁZASULTAK ANYAKÖNYVE
a) Két katolikus között kötött házasság 74 (+17)
b) Katolikus és nem katolikus között kötött házasság 23 (-13)
c) Összesen házasságot kötöttek 97 (+4)
d) Gyökerében orvosolt házasságok száma 1 (-2)
ELHALÁLOZOTTAK ANYAKÖNYVE
a) Szentségekkel ellátva temetésben részesültek 273 (-6)
b) Szentségek nélkül temetésben részesültek 706 (-15)
c) Összesen elhaláloztak híveink közül 979 (-21)
d) Közülük hány férfi 467 (-11)
e) Közülük hány nő 512 (-10)
BÉRMÁLKOZÓK ANYAKÖNYVE
a) Megbérmált fiúgyermekek illetve férfiak száma 108 (-55)
b) Megbérmált leánygyermekek illetve nők száma 117 (-16)
c) Összesen megbérmálkoztak 225 (-71)
ELSŐÁLDOZTAK 2018-BAN 197 (+9)
TEMPLOMI KATEKÉZISBEN RÉSZESÜLTEK A 2018/2019-ES TANÉVBEN
a) Óvodások és még fiatalabbak 83 (+38)
b) Alsósok (1-4. osztály) 495 (+26)
c) Felsősök (5-8. osztály) 529 (+14)
d) Középiskolások és idősebbek 62 (0)
e) Plébániai hittanosok összesen 1169 (+78)
ISKOLAI HITOKTATÁSBAN RÉSZESÜLTEK A 2018/2019-ES TANÉVBEN
a) Óvodások 20 (-4)
b) Alsósok (1-4. osztály) 697 (-34)
c) Felsősök (5-8. osztály) 783 (-119)
d) Középiskolások és idősebbek 525 (-3)
e) Iskolai hittanosok összesen 2025 (-160)
SZENTMISÉN RÉSZTVEVŐK ÁTLAGOS SZÁMA VASÁRNAPONKÉNT (a plébániák adatai alapján): 59 (-3)
SZENTMISÉN RÉSZTVEVŐK ÁTLAGOS SZÁMA VASÁRNAPONKÉNT (a hívek három alkalommal történő számlálása alapján): 72
HÚSVÉTI GYÓNÁSUKAT ÉS SZENTÁLDOZÁSUKAT ELVÉGEZTÉK: 3613 (-123)

+László SVD
püspök

Archív Közlemények