2015. SZEPTEMBER

Felmentések és kinevezések

Ft. Mellár József törökbecsei plébánost 2015. augusztus 1-jétől felmentettem ministránsreferensi tisztségéből. Megköszönöm neki az eddig teljesített szolgálatát.

Ft. Csipak Csaba székelykevei plébániai kormányzót 2015. augusztus 1-jével felmentettem ifjúsági referensi tisztségéből. Megköszönöm neki az eddig teljesített szolgálatát.

Ft. Tapolcsányi Emánuel tordai plébániai kormányzót 2015. augusztus 1-jével kinevezem a Nagybecskereki Egyházmegye ministráns- és ifjúsági referensévé.

Ft. Halmai János székelykevei káplán kinevezését 2015. augusztus 1-jétől meghosszabbítom további egy évre.

Ft. Sima Mihály Milan atyát, a Temesvári Egyházmegye papját, 2015. szeptember 5-étől egy évre kinevezem a nagykikindai plébánia káplánjává.


Déli esperesi kerület esperesének kinevezése

Megkérem a Déli kerület papságát, hogy a legközelebbi esperesi koronán tárgyalják meg, kit ajánlanak a kerület esperesének. Miután beérkezik hivatalomba a gyűlés jegyzőkönyve, döntök az esperes személyéről és kinevezem. Minderre azért van szükség, mert ft. Erős Mihály esperes úr ötéves megbízatása 2016. január 1-jén lejár.


Hittantanárok kinevezése

A Nagybecskereki Egyházmegye hittantanárainak kinevezését a 2016/17-es tanévtől a Püspöki Hivatal végzi.

Felhívom mindazon hitoktatók figyelmét, akiknek nincs meg a hittantanári diplomája, igyekezzenek azt mielőbb pótolni, mert a jövő iskolaévtől nem kapnak hitoktatói kinevezést.


Pasztorális programok finanszírozása

Felhívom a paptestvérek figyelmét, hogy a plébánia anyagi kereteiből jusson a pasztorális munkára is. Kérek mindenkit, hogy az egyházmegyei szintű hittanos programok finanszírozását próbálják a helyi keretekből megoldani, ne mindig a szülőket terhelni ezekkel a kiadásokkal.

A hitoktatás legyen központi helyen minden plébánia életében, hiszen ez egyik legfontosabb feladatunk.

Ezeket a kiadásokat kérem feltüntetni mind a zárszámadásban és költségvetésben.


Pasztorális programok az Irgalmasság évében

Az Irgalmasság rendkívüli szentéve 2015. december 8-án kezdődik és 2016. november 20-án zárul. Ebben az időszakban mi is csatlakozunk a Ferenc pápa által meghirdetett programokhoz, emellett a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva számos programot kínálunk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlására.

Hittanosok bevonása a Caritas tevékenységébe

 

Az idén a Caritas-hét programjának keretében papírperselyeket készíttettünk, amelyeket a hitoktatókon keresztül eljuttattunk a hittanra járó gyerekek számára.Célunk, hogy a fiatalokra átvigyünk egy olyan gondolkodásmódot, amelynek következtében megértik azt, mennyire fontos a másokon való segítés.

A gyerekek néhány héten keresztül megpróbálnak takarékoskodni, családi és ismeretségi körben gyűjteni a rászorulók számára. Fontos, hogy érezzék azt, hogy ők is tudnak segíteni a rászorulókon. Caritas-vasárnap – 2015. november 15-én – valamennyien saját plébániájuk területén adományaikat, a papírperselyeket az oltár elé helyezik. Az akció megszervezésében a hitoktatók segítségét kérjük. Mindenki a saját plébániáján – plébánosával egyeztetve – igyekezzen a helyi igényeket figyelembe véve megszervezni.

Jó lenne, ha dokumentálnák – lefényképeznék – és megírnák hány gyerek vett részt az akcióban. A képeket az adatokkal együtt küldjék be a Püspöki Hivatal címére e-mailben: ordinariatus@yahoo.com.

A perselyeket központilag gyűjtjük össze és ünnepélyes keretek között adjuk át a püspök atyának. Ezért kérjük, hogy legkésőbb az adventi gyertyagyújtásra – 2015. november 28-ára – a perselyeket hozzák be a Püspöki Hivatalba a plébánosok vagy a hitoktatók. Ezeket az Irgalmasság kapujának megnyitóján – 2015. december 13-án – a Caritas képviselője ünnepélyes keretek között adja át.

Ez a program bevezető a hitoktatók és hittanosok számára a karitatív munkában való részvételre a jövőben is.

Adventi gyertyagyújtás 2015. november 28.

Nagybecskereken, a székesegyházban november 28-án, 10 órakor kezdődik az adventi gyertyagyújtás a hittancsoportok alkalmi műsorával. Ezt követi az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása a püspök atyával. A program agapéval – pizza, forró tea, mézeskalács – zárul.

Kérjük a lelkipásztorokat és hitoktatókat, hogy minél több hittanost kapcsoljanak be ebbe a programba! Egy-egy csoport a helyi igényektől függően verssel, énekkel, pantomimmal, betlehemes játékkal stb. léphet fel. Kérjük, maximum 5 percbe férjen bele egy-egy csoport előadása.

A részvételt kérjük, 2015. november 20-áig jelezzék a Püspöki Hivatalban.

Irgalmasság kapujának a megnyitása 2015. december 13.
 
A 10 órai szentmise keretében megnyitom az Irgalmasság Kapuját a székesegyházban. Az ünnepségre szeretettel hívom lelkipásztorainkat híveikkel, valamint a hittanosokat hitoktatóikkal együtt.Kérjük, hogy november 30-áig jelezzék részvételüket, mert a szentmise után agapéra hívok mindenkit.
Az irgalmasság testi és lelki cselekedetei – pp prezentáció
 
A plébánosokra és hitoktatókra bízzuk, hogy a prezentációkat egyénileg, csoportokban vagy osztály szinten készíttetik el tanulóikkal. A cél, hogy a hittanosok gyakorolják az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit és azt power point prezentációval mutassák be.A prezentáció beküldésének határideje: 2016. március 20.

Hittanverseny – nagybecskereki székesegyház, 2016. április 23.

 
Téma: irgalmasság.

Követelmények: a hittancsoportok az Isteni Irgalmasság évében narrált pantomimmal, rövid színdarabokkal és bibliai jelenetekkel versenyezhetnek.

A színdarab és a bibliai jelenet kiválasztásánál kérjük, vegyék figyelembe a szereplők korát és képességeit. Minden hittantanárnak teljes szabadságot adunk, hogy a témát feldolgozzák, a lényeg, hogy az irgalmasságról szóljon. A színdarab vagy bibliai jelenet hossza maximum 10 perc lehet.

A narrált pantomim maximum 5 perces lehet. A téma feldolgozásakor kérjük, szentírási idézeteket használjanak fel.

A tavalyi, Szeretet évében, szervezett versenyt követően a hittantanárok munkáját értékelő zsűri a következőkre hívta fel a figyelmet, amelyre az idei évben is ügyelni kell:

  • Merjenek színdarabokhoz nyúlni, beszéltessék a gyerekeket, ugyanis ezáltal sokkal többet kihoznak magukból, mint azt feltételeznénk. Használják anyanyelvüket, csiszolják és őrizzék azt.
  • A produkciók a megadott időnél rövidebbek lehetnek, de hosszabbak nem.
  • A produkciók értékét növeli, ha korhű jelmezeket használnak, a szövegmondás érthető, a pantomimnál a mimika és mozdulatok kifejezőek.
  • A fellépők, ha nem korhű jelmezeket használnak, igyekezzenek egyszínű pólóban fellépni. Ha ez nem lehetséges, akkor fordítsák ki a meglévőket (a pólók belseje egyszínű, még anyagi befektetés sem kell hozzá). Zavaró ugyanis, ha egy bibliai szöveget márkás – Adidas, Nike stb. – vagy egyéb képpel díszített felsőben vagy tréningruhában adnak elő.

Képzőművészeti pályázat

 

Célcsoport: óvodások és alsósokTéma: A mi templomunkA munkákat 3-as BLOKK lapon várjuk, bármilyen képzőművészeti technika alkalmazásával.

Beküldési határidő: 2016. március 20.

A képzőművészeti pályázatoknál a lap hátoldalán fel kell tüntetni a gyermek nevét, osztályát, települést és a hitoktató nevét.

Bérmálkozók püspökségi szintű találkozója

 

Nagybecskereken 2016. március 19-én, Virágvasárnapot megelőző szombaton – az összejövetel 10.30-kor a székesegyházban kezdődik, 12.00 órakor püspöki szentmisével folytatódik és közös agapéval zárul. Tekintettel arra, hogy főpásztorunk eltörölte a bérmálkozók vizsgáját, a találkozón való részvétel kötelező minden bérmálkozásra készülő fiatal számára.Kérem, jelezzék a Püspöki Hivatalban a résztvevők pontos létszámát 2016. március 10-éig.Ne felejtsék el, hogy a bérmálkozási előkészülethez tartozik még egy facsemete ültetése és egy szociális programon való részvétel.

Sajátos nevelési igényű gyermekek találkozója 2016. május 14.

 

Nagybecskereken a püspöki lakban a tavalyi évhez hasonló programmal várjuk a sajátos nevelési igényű gyerekeket: Csiszér László és a missziós csapat tart számukra evangelizációs órát énekes-mutogatós dalokkal. Ezt követően a fiatalok megismerkednek/találkoznak a püspök atyával, majd agapéval zárul a délelőtt.Kérjük, a gyerekek SEGÍTETTEM… témára készítsenek rajzokat, s azt hozzák magukkal a találkozóra.

Evangelizációs programok

 

A padéi Szent András Evangelizációs Központban havonta tartunk evangelizációs alkalmakat szentmisével egybekötve. Szeretettel várom és hívom lelkipásztorainkat híveikkel együtt ezekre az alkalmakra, amelyek időpontját honlapunkon megtalálják. Az evangelizációs csapat igény szerint kurzusokat és evangelizációs imatalálkozókat is szervez. Ezzel kapcsolatos részleteket mindig a helyi lelkipásztor egyeztesse Pozsár Ildikóval, az evangelizációs csapat vezetőjével. Az evangelizációs csapat arra kéri a lelkipásztorokat, hogy Ferenc pápa szándékára az Irgalmasság évében minden plébániai csoport legalább hetente egy alkalommal imádkozzon az új evangelizációért.

Ajánlott ima erre a szándékra:

Ima az új evangelizációért

Dicsőség és hála neked, Mennyei Atyánk, hogy megmutattad irántunk való szeretetedet azzal, hogy Fiad, Jézus Krisztus személyében nekünk ajándékoztad magadat. Jézusunk, köszönjük, hogy mi is részt vehetünk megváltásod nagy művében, amikor rajtunk keresztül is meg akarod ismertetni a Mennyei Atya szeretetét minden emberrel.

Istenünk, bocsáss meg, hogy időnként lanyhák vagyunk, és csak kevés fáradságot vállalunk azért, hogy téged még jobban megismerjünk, szeressünk, szavainkkal és életünkkel rólad tanúságot tegyünk, és evangéliumodat másokkal is megismertessük.

Tégy minket készségessé, találékonnyá és tüzes lelkűekké, hogy semmilyen áldozattól se rettenjünk vissza az örömhír továbbadása érdekében! Szentlélek, akit Jézus küldött nekünk az Atyától, vezess bennünket hitvalló krisztusi életre! Szűz Mária, Egyházunk anyja, imádkozz érettünk, hogy az új evangelizáció műve gyümölcsöző legyen egyházmegyénk és egész népünk javára! Amen!

Gyóntatás

 

Az Irgalmasság évében, amikor itthon tartózkodom, a székesegyházban gyóntatok az Irgalmasság kápolnája előtti gyóntatószékben.

Papi nap

A szokásos őszi találkozónkra hívom a pap- és szerzetestestvéreket, a diakónus urat és Molnár Rózsa lelkipásztori kisegítőt 2015. október 28-án (szerda) 10 órára a püspöki lak nagytermébe. Téma: beszámoló a 2015-ös családszinódusról. Ezt követően mindenkit ebédre is várok.


Pasztorális Tanács ülése

A Pasztorális Tanács ülése 2015. október 28-án, délután lesz a püspökségen, az ebédet követően.


Szent Márton-napi ünnep Kutason

Ft. Ghergel Michai kutasi lelkész szeretettel vár mindenkit a már szokásos Márton-napi liba- és borkóstolóra Kutasra, 2015. november 11-én. Ez egy szerdai nap, az ebéd 12.30-kor kezdődik. Remélem, a papi egység szellemében fontosnak tartjuk ezt a találkozót.


Konzultori ülés és a Gazdasági Tanács ülése

A Konzultorok ülése november 25-én lesz 10 órától, majd ennek befejeztével a Gazdasági Bizottság ülésezik.

Minden gazdasági jellegű kérvényt vagy beadványt november 10-éig kell beküldeni a Püspöki Hatósághoz.


Házassági perek

Ferenc pápa 2015. szeptember 8-án közzétette a házasság semmissé nyilvánításának új kánoni formáját. A Mitis Iudex Dominus Jesus kezdetű motu proprio rendelkezésében leegyszerűsítette az eddigi eljárást. Az új Törvénykönyv 2015. december 8-án lép életbe.

Ezért elrendelem, hogy a Társas Bíróság a most már beérkezett másodfokú bírósági pereket ne tárgyalja, hanem december 8-a után küldje vissza Szabadkára.


Plébánosok otthon tartózkodása búcsú idején

Tekintettel arra, hogy az utóbbi időben több plébános nem tartózkodott otthon a rábízott templomok búcsújának idején, elrendelem, hogy a jövőben minden plébános tartózkodjon és misézzen ott azon a napon.


Nagykikindai Idősek Otthona

Értesítem az érdekelteket, hogy e Közlemény közzététele után lehet jelentkezni felvételre a nagykikindai ISTENI IRGALMASSÁG HÁZA– Idősek Otthonába.

Jelentkezni lehet a következő címen: 23300 KIKINDA, Kralja Petra I. 116. és telefonszámokon: 0230/ 21-711 vagy 063/ 563-949.

+László SVD
püspök