KÖZLEMÉNY

Amint a zsinati imában nap mint nap imádkozzuk, teremtésünk kezdetétől fogva Isten gondviselése vezet életutunkon, örömeinkben és nehézségeinkben egyaránt velünk van, és megáldja azt a pillanatot, amiben vagyunk. Tekintettel arra, hogy egyházmegyénk területén, Nagykikindán található országunkban a koronavírus egyik legnagyobb gócpontja, és mindannyian láthatjuk, érezhetjük, hogy a veszély közeli és reális, fájdalmas és nehéz döntéseket vagyok kénytelen meghozni magunk és embertársaink egészségének védelme érdekében. Ezen döntésekben azonban a felebaráti szeretet és az egymás iránti felelősség vezérel. Lélekben összekapcsolódva hordozzuk egymást és közösségünk tagjait imában, kérve a Bölcsesség és Istenfélelem Lelkét az egészségügyi dolgozók és betegek, az állami vezetők és minden lakos számára. „Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.” (2Tim 1,7)

Az állami rendeletekkel összhangban a koronavírus terjedésének megakadályozására a Nagybecskereki Egyházmegye területén azonnali hatállyal a következő rendeletek lépnek életbe:

1. A nyilvános liturgia a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani. Csak a szűk család (5-10 személy) legyen jelen, tilos a halotti torok megtartása! Az ismerősök és tisztelők otthonaikban egy-egy ima erejéig emlékezzenek meg az elhunytról.

2. A plébániahivatalok zárva tartanak, az ügyfélfogadás szünetel. Csak a temetéseket veszik fel helyben a plébánosok, minden más kérdésben telefonon adnak információt.

3. A templomok a lelki feltöltődés és imádság helyei, ebben a nehéz helyzetben templomainkat nem zárjuk be. Ily módon is lehetőséget biztosítva az egyéni imára és lelki elmélyülésre. Minden plébános önállóan dönti el a helyi templom nyitvatartási idejét azzal, hogy ezt a templomajtóra jól látható helyre függesszék ki. A templomot folyamatosan fertőtleníteni és szellőztetni kell!

4. A paptestvéreket kérem, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket arra bátorítom, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

5. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – azonnali hatállyal megadom.

6. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Javaslom, hogy kövessék figyelemmel A Mária Rádió, az MTVA adásait, amely vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít, emellett több plébános élőben lehetőséget biztosít a szentmise követésére a Facebookon.

7. A betegellátást, a gyóntatást és a rendkívüli áldoztatást kérem, hogy csak halaszthatatlan esetben végezzék, különös körültekintéssel (kézfertőtlenítés és maszk használata). A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé teszem az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).

8. Oktatási és szociális intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

Szeretettel buzdítok mindenkit, hogy ezen korlátozások betartása mellett igyekezzen közel maradni híveihez, hordozza imáiban közösségének idős és egyedülálló tagjait, segítsen a különböző tömegkommunikációs eszközök révén olyan felületeket ajánlani híveinek, ahol közös imába és a szentmise közös ünneplésébe kapcsolódhatnak be.

+ Márton
ny. temesvári püspök,
a nagybecskereki egyházmegye
apostoli kormányzója