2021 OKTÓBER


Nagy Endre OCD a Nagybecskereki Egyházmegye szolgálatában

Szeretettel üdvözöljük egyházmegyénkben Nagy Endre OCD atyát, akinek generálisa három évre kolostoron kívüli életet engedélyezett. Endre atya három évet a székelykevei plébánián tölt, és bekapcsolódik püspökségünk pasztorális életébe.


Kinevezések és felmentések

2021. október 1-jei hatállyal a következő kinevezések és felmentések léptek hatályba:

Ft. Bővíz László atyát, a Misericordia Idősek Otthonának igazgatóját kinevezem a homokrévi és szerbcsernyei leányegyházak miséző papjává.

Mons. Gyuris László plébánost eddigi feladatainak megtartásával felmentem a tárcsói plébánia lelki gondozása alól.

Ft. Hajdu Sándor plébánost eddigi feladatainak megtartásával felmentem a padéi, tiszaszentmiklósi és hódegyházi plébániák plébániai kormányzói feladatai alól.

Ft. Lukács Arnold nagybecskereki segédlelkészt eddigi megbízatását érintetlenül hagyva kinevezem a padéi, tiszaszentmiklósi és hódegyházi plébániák miséző papjává. Lakása a továbbiakban is Nagybecskereken lesz.

Ft. Mészáros Attila diakónust eddigi feladatainak megtartásával kinevezem a padéi, tiszaszentmiklósi és hódegyházi plébániák adminisztrátorává.

Ft. Nagy Endre OCD atyát kinevezem a székelykevei, kevevárai, sándoregyházai és tárcsói plébániák, valamint a hozzájuk tartozó leányegyházak segédlelkészévé.

Ft. Rafo Pinoza SDB atyát kinevezem Ópáva és Perlaszváros miséző papjává, felkérve őt az egyházmegye szláv ajkú híveinek ellátásában való közreműködésre. Perlaszváros hivatalos jogi képviselője ft. Masa Tamás plébános, míg Ópáva hivatalos jogi képviselője mons. Bogdán József plébános.

Ft. Szemerédi Pál plébánost eddigi feladatainak megtartásával kinevezem a tárcsói plébánia plébánosává.

Ft. Velencei Tamás miséző papot eddigi feladatainak megtartásával felmentem a tárcsói plébánia lelki gondozása alól.


Építési iroda alapítása

A konzultori tanács rendes ülésén megtárgyaltuk az egyházmegye területén folyó építési munkálatokat. Arra a véleményre jutottunk, hogy jobb volna, ha központilag tudnánk megtervezni és kivitelezni ezeket a munkákat, tudván, hogy püspökségünk területén aránytalanul sok épület tartozik egy-egy lelkipásztor fennhatósága alá. Ezért 2022. január 1-től megalapítom az egyházmegyei Építési irodát, mint a Gazdasági Hivatal szerves részét. Ettől a dátumtól kezdve minden munkálat az egyházmegye területén, amely 5000, 00 eurótól nagyobb összeget igényel, csak az Építési iroda szervezhet, vezethet és az is felügyeli.

Továbbra is a helyben lakó lelkipásztorok és javakért felelős egyének feladata, hogy lelkiismeretesen ellenőrizzék a rájuk bízott ingatlanok állapotát. Ha javításokat terveznek, lépjenek kapcsolatba az Építési irodával, hogy megbeszéljék a szükséges lépéseket!

Az 5000,00 eurós összeg egy egész projektumot értelmez, nem lehet több lépésben felosztani.


Nyugdíjak az egyházmegye területén

2021. január 1-től a nyugdíjas paptestvérek (egyházmegyei szerzetes) nyugdíja egységesen 24.000,00 RSD lesz.

A nyugalmazott püspök nyugdíja a mindenkori alapnyugdíj háromszorosa.


Papok és plébániát vezető világiak anyagi juttatása

Ft. Bővíz László atya 2021 karácsonyáig megbízatást kapott, hogy dolgozzon ki egy táblázatot, amely lehetővé teszi, hogy 2022. január 1-től minden lelkipásztorkodásban részt vevő pap és világi az említett táblázat szerint egységes anyagi juttatásban részesüljön havonta. Ettől a dátumtól ezen személyek minimálbére 20.000,00 RSD. A minimálbér a kidolgozásra kerülő táblázat kiinduló pontja, ehhez jön a többi mérvadó adat és elem.


Misericordia Idősek Otthona

A kikindai Misericordia Idősek Otthona második része építésének végéhez közeledik. Ha minden a tervek szerint halad, a fűtési szezon kezdetéig az épület át lesz adva.


Gazdasági bizottság ülése

A Gazdasági bizottság 2021. november 24-én (szerda) 10 órai kezdettel tartja ülését a püspöki lakban. A kérvényeket 2021. november 15-éig szíveskedjenek beküldeni a Gazdasági hivatalba.


Elmarad az egyháztanácstagok és zsinati animátorok találkozója

A járványügyi helyzetre való tekintettel, az egyháztanácstagok és zsinati animátorok 2021. október 2-ára tervezett találkozója elmarad.


Szent Gellért-díjazottak

A Nagybecskereki Egyházmegye illetékes bizottsága döntött az ötévente kiosztásra kerülő Szent Gellért-díj 2021-es kitüntetettjeiről. A díj célja elismerni mindazok munkásságát, akik önkéntesként tevékenyen részt vesznek egyházmegyénk életében, akik életútjukkal bizonyítottan a köz javát szolgálják és képviselik a keresztény értékrendet.

A járványügyi helyzetre való tekintettel, a díjazottak 2021. október 2-ára tervezett fogadására későbbi időpontban kerül sor, amelyről a plébánosokon/plébánia hivatalokon keresztül értesítjük az érintetteket.

A díjazottaknak szeretettel gratulálok és köszönöm több évtizedes áldozatos szolgálatukat!

A Szent Gellért-díj 2021-es kitüntetettjei:

Baráth Rozália – Nagybecskerek

Kiss Vilmos és Ilona – Torda

Tóth Nándor – Szentmihály

Kiss Ilonka – Rábé

Mellár Katalin – Szerbittabé

Anka Penjov – Erzsébetlak

Gyömbér Mária – Muzslya

Varga József – Muzslya

Szőnyi Mária – Lukácsfalva

Harmat Nándor – Törökkanizsa


Papi nap

2021. október 13-án (szerda) 10 órai kezdettel a püspöki lakban továbbképzés lesz egyházmegyénk papjai számára, amelyen kötelező a részvétel.


COVID-19 rendelet

Az aktuális COVID-19 helyzetre és az exponenciálisan növekvő betegek számára való tekintettel, az Egyház küldetésének tudatában, követvén Ferenc Szentatyánk döntését, miszerint a Vatikánban október 1-től kizárólag zöld kártyával (oltás-bizonylat, PCR teszt vagy elszenvedett betegség bizonyítása mellett) lehet csak belépni és tartózkodni, elrendelem, hogy:

2021. október 15-ig minden pap, diakónus, pasztorális munkás, püspökségi alkalmazott, aki a Nagybecskereki Egyházmegye területén dolgozik küldje be a Püspöki Hivatalba legalább egy oltás felvételéről szóló bizonylatát vagy COVID-19 betegségből való felgyógyulásának bizonyítását.

A második oltás bizonylatának beküldési határideje 2021. november 15.

Azok, akik nem tesznek eleget a rendeletnek, azoknak 2021. november 1-től megtiltom, hogy emberekkel dolgozzanak és szentségeket szolgáltassanak ki. Az illető(k) 2021. november 15-ig kötelesek elhagyni az Egyházmegye épületeit (plébániákat, munkahelyüket). Ha ezt nem teszik meg önszántukból, akkor jogi eljárással fogom kérni eltávolításukat az Egyházmegye épületeiből. 2021. november 1-től be nem oltott személyek nem kapnak semmilyen gazdasági támogatást az Egyházmegyétől, papoknál ez az intenciók megvonásával is együtt jár.

Ezen rendelet alól csak azok a papok és világi munkatársak kapnak felmentést, akik az Egyházmegye által kinevezett orvostól bizonylatot hoznak arról, hogy egészségügyi okok miatt nem vehetnek fel COVID-19 elleni oltást.


Bérmálások időpontja

Kérem a pap- és szerzetestestvéreket, hogy a 2022-ben esedékes bérmálásokat legkésőbb 2021. december 1-ig jelezzék a Püspöki Hivatalban.


+ László SVD