2010. NOVEMBER


Ima a Nagybecskereki Püspökségért
a 25. éves jubileum alkalmából

Mennyei Atyánk!

Te vagy a történelem Ura. Te gondját viseled mindennek, ami létezik, hisz Te vagy az élet forrása és életünk célja.

Atyai gondviselésednek köszönhetjük, hogy 25 évvel ezelőtt megalakult a Nagybecskereki Egyházmegye. Azt akartad, hogy mi katolikusok, akik ezen a tájon élünk, egy közösséget alkossunk, egységben a világegyházzal és Szentatyánkkal Rómában.

Köszönjük jóságodat és határtalan szereteted!

Bocsásd meg bűneinket, amikor nem méltóképpen válaszoltunk vagy válaszolunk határtalan jóságodra vagy atyai akaratod teljesítésében lanyhák, gyengék vagy határozatlanok vagyunk.

Jézus Krisztus, Isten és Mária egyszülött Fia!

Emberré váltál, családban születtél, mindenben hozzánk hasonló, a bűnt kivéve.

Áldd meg családjainkat, hogy szeretetben és hűségben éljenek. Nyisd meg szívüket, hogy készek legyenek elfogadni az élet ajándékát. Adj nekik erőt, hogy a nevelésben az anyagi eszközök mellett tovább adják gyermekeiknek hitünket, értékeinket, identitásunkat, anyanyelvünket.

Szentlélek Úristen!

Vezesd egyházmegyénket a történelem útjain! Nyisd meg lelkünket, világosítsd meg értelmünket, erősítsd akaratunkat, gyógyítsd meg sebeinket, újítsd meg a föld, a mi bánáti földünk színét.

Adj imádságos lelkületet lelkipásztorainknak, és püspökségünk minden hívőjének!

Gyújtsd fel fiataljaink szívében a papi és szerzetesi hivatás szikráját! Ne féljenek vállalni a hivatás ajándékát püspökségünk és az egész katolikus Egyház javára.

Moliva za Zrenjaninsku biskupiju
prigodom jubileja 25 od uspostave biskupije

Nebeski Oče!

Ti si Gospodar povijesti. Ti brineš o svemu što postoji, jer si izvor života i cilj našega življenja.

Tvojoj očinskoj providnosti zahvaljujemo, što je prije 25 godina uspostavljena Zrenjaninska biskupija. Ti hoćeš da mi katolici, koji živimo na ovom prostoru, izgrađujemo zajednicu, u jedinstvu s općom Crkvom i Svetim ocem u Rimu.

Zahvaljujemo Ti na dobroti i beskrajnoj ljubavi!

Oprosti nam grijehe, osobito kada nismo odgovorili ili ne odgovaramo dostojno Tvojoj beskrajnoj dobroti ili smo tromi, slabi ili neodlučni u vršenju Tvoje očinske volje.

Isuse Kriste, Božji i Marijin jedinorođeni Sine!

Postao si čovjekom, rođen si u obitelji, u svemu nama sličan, osim u grijehu. Blagoslovi naše obitelji, da žive u ljubavi i vjernosti. Otvori im srca, da budu spremne prihvatiti dar života. Daj im snage, da u odgoju pored materijalnih dobara svojoj djeci predaju vjeru, vrijednosti, identitet, materinji jezik.

Duše Sveti Bože!

Vodi našu Biskupiju putovima povijesti! Otvori nam duše, prosvijetli nam razum, ojačaj nam volju, iscijeli nam rane, obnovi lice zemlje, ove naše banatske zemlje.

Daj duha molitve našim pastirima i svim vjernicima naše biskupije.

U srcima naših mladih upali iskru svećeničkog i redovničkog zvanja! Neka se ne boje prihvatiti dar poziva na dobrobit naše Biskupije i cijele Crkve.


Áthelyezések, kinevezések

 • 2010. október 1-jétől ft. Fehér Rolandot kineveztem Tóba, Tamásfalva és a hozzájuk tartozó fíliák plébániai kormányzójává.
 • 2010. november 10-ei hatállyal msgr. Bú András törökkanizsai plébánost egészségügyi problémái miatt határtalan időre felmentettem lelkipásztori feladatai alól. Msgr. Bú András a továbbiakban Nagybecskereken lakik, és a püspöki iroda munkáját fogja támogatni.
 • Ft. Mellár Józsefet 2010. november 10-ei hatállyal kineveztem törökkanizsai plébániai kormányzóvá. Kinevezése 2011. augusztus 1-jéig van hatályban.
 • Ft. Szemerédi Pált 2010. november 10-ei hatállyal kineveztem az oroszlámosi plébánia és fíliái plébániai kormányzójává. Kinevezése 2011. augusztus 1-jéig van hatályban.

Diakónusszentelés

Örömmel tudatom, hogy a jubileumi év egyik fénypontja Tapolcsányi Emmanuel székelykevei teológusunk diakónus- és papszentelése. A szerpappá szentelést 2011. január 15-én a 11 órai szentmise keretében osztom ki a nagybecskereki székesegyházban. A papszentelést a székelykevei Szent István-templomban június 2-án ünnepeljük. A pontos időpontot a későbbiek folyamán határozzuk meg.


Konzultori tanács döntései

A jubileumi év ünneplése:

 • megnyitó a magyar ajkú hívek számára Nagybecskereken, advent 1. vasárnapján a 10 órai szentmise keretében a székesegyházban. A szentmisén a temesvári székesegyház kórusa Mozart-misét énekel dr. Walter Kindl karnagy vezetésével.
 • megnyitó a nem magyar ajkú hívek részére Pancsován december 15-én, 18 órakor. Koncertet ad a pancsovai Pravoszláv Kórus és a nagybecskereki Emmanuel kamarakórus.

Gazdasági tanács döntései

Ft. Bővíz László vagyonkezelő beszámolt a püspökség anyagi helyzetéről. Megtárgyaltuk a folyamatban levő javításokat: Fehértemplom, Surján, Kikinda – idősek otthona, Magyarcsernye, Ürményháza, Zichyfalva, valamint a pancsovai birtokok helyzete.


Költségvetés és zárszámadás

A költségvetést és zárszámadást 2011. március 1-jéig szíveskedjenek beküldeni a Gazdasági Hivatalba.


Autóvásárlás

Abban az esetben, ha új autó vásárlásánál az önrész nem haladja meg a 30%-ot, az autót 2011. január 1-jétől a püspökség nevére regisztráljuk. A regisztrációs költségek ugyanazok a fizikai és jogi személyeknél az érvényben lévő szerbiai törvények szerint.


Kötelező gyűjtések 2011-ben

Felhívom minden plébános és esperes figyelmét, hogy ami az elrendelt egyházmegyei vagy általános – a Szentszék által elrendelt – kötelező gyűjtéseket illeti, a következő dátumok lesznek 2011-ben:

 • 2011. január 6-án: az aznapi gyűjtés teljességében a püspöki iroda működését fogja segíteni.
 • 2011. április 17-én: Virágvasárnap – gyűjtés a szentföldi zarándokhelyek megsegítésére.
 • 2011. május 15-én: Jó Pásztor vasárnap – gyűjtés a papnevelésre.
 • 2011. június 29-én: Péter-Pál ünnepe – Péter-fillér gyűjtés.
 • 2011. október 23-án: Missziós vasárnap – gyűjtés a missziók javára.
 • 2011. november 20-án: gyűjtés a Caritas javára.

Fakultások megadása vagy hosszabbítása

A felnőttek keresztelésével kapcsolatos kérvényeket 2008. december 1-jétől a püspöki iroda megszüntette. Ez továbbra is érvényes, egy pontosítással: engedélyt adok a püspökség területén működő papoknak, hogy azokat, akik a 14. életévük betöltése előtt kérik a keresztséget, megkereszteljék. A 14. éven felüliek megkeresztelkedéskor a bérmálás szentségét is ki kell szolgálni. Ilyen esetekben felhatalmazást kell kérni a püspöktől a bérmálás szentségének kiszolgáltatására.

Egyben arra kérem a lelkipásztorokat, hogy a felnőttek keresztelését és bérmálását lehetőség szerint a nagyszombati liturgia keretében végezzék.

Kérem a pap- és szerzetestestvéreket, hogy az éves statisztikában mutassák ki, hány felnőtt keresztelés volt az elmúlt évben.

Minden gyóntatási joghatósággal rendelkező papnak engedélyt adok – megfelelő penitencia feladása mellett – az abortusz bűnének feloldozására. Minden esetben azonban meg kell említeni, hogy a feloldozást külön püspöki engedély alapján adják meg a gyónónak.


Anyakönyvi másolatok

Annak az érdekében, hogy a Püspöki Hivatalba beküldött másolatok megfeleljenek az ET idevágó rendeleteinek és a helyi szokásoknak, szeretném még egyszer pontosítani a következő szabályokat:

 • A másolatok fedőlapján szerepeljen a plébánia iktatószáma, melyik anyakönyvről van szó, a helységnév, kötetszám, oldalszámok (az eredeti anyakönyvben a beküldött adatok mely oldalakat ölelik fel) és a sorszámok.
 • A másolatoknak mindenben meg kell felelniük az eredetinek.
 • A kész másolat végére kerüljön rá a készítés dátuma, a plébános aláírása és a plébánia pecsétje hiteléül annak, hogy a másolat mindenben megfelel az eredetinek.

A kész másolatokat 2011. március elsejéig a Püspöki Hivatalban kell átadni. Hajdu Sándor irodaigazgató feladata megbizonyosodni arról, hogy a másolatok megfelelnek-e az elvárásoknak, és ha szükséges, a hiányosságokra felhívni a figyelmet, illetve kérni azok bepótlását.


Ifjúsági találkozó Madrid 2011

A Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia tagjai Szabadkán az Augustinianum Pasztorális Központban tartott XXV. plenáris ülésükön megtárgyalták a 2011-es madridi ifjúsági találkozón való közös részvételt a szerbiai katolikus fiatalok részére. A konferencia úgy döntött, hogy Đuro Gašparović szerémségi püspök, a konferencia ifjúsági referense vezeti a zarándoklatot, szervezője pedig Ivica Damjanović szerémségi ifjúsági megbízott. A püspökök ugyancsak jóváhagyták az ajánlatok közül (A, B és C változat), az A tervet. Horvát nyelvű változata:

PAKET A (okvirni program)

(Ured za mlade organizira prijavu, prijevoz, osiguranje, smještaj, vodiča puta, pripreme)

(Cijena paketa A je 350 eura)

 1. DAN 11. 08.  2011. godine – četvrtak
 • 11.00 – Okupljanje svih hodočasnika u Subotici, Novom Sadu, Beogradu.
 • 12.00 – Polazak.
 • 15.00 – Sv. Misa u Srijemskoj Mitrovici (skup svih autobusa i blagoslov puta).
 • Putovanje prema Hrvatskoj i Italiji.
 • Stanka za odmor na putu između Padove i Vérone.
 • Noćna vožnja prema Gardalandu.
 1. DAN 12. 08.  2011. godine – petak
 • Dolazak u Gardaland u ranim jutarnjim satima.
 • Pauza od deset sati u Gardalandu.
 • 18.00 – Nastavak puta prema Lourdesu.
 1. DAN 13. 08.  2011. godine – subota, Lourdes
 • 11.00 – Dolazak u Lourdes.
 • Smještaj u hotel.
 • 12.00 – Posjet Spilji ukazanja.
 • Zajedničko fotografiranje na Trgu Esplanade ispred Bazilike.
 • Objed.
 • 15.00 – Pokorničko bogoslužje u Caritasovu smještajnom centru Cité Saint-Pierre.
 • 15.30 – Vrijeme za ispovijed.
 • 17.00- Križni put i paljenje Zavjetne svijeće.
 • Večera.
 • 20.00 – Odlazak u Svetište na sv. Krunicu i procesiju sa svijećama.
 1. DAN 14. 08.  2011. godine – nedjelja, Lourdes
 • 07.00 – Ustajanje, zajutrak.
 • Mogućnost kupanja u lurdskoj vodi (09.00-11.00 i 14.00-16.00).
 • 11.00 – Međunarodna sv. Misa u bazilici Pija X.
 • Objed.
 • Slobodno popodne za obilazak Lourdesa.
 • 19.00 – Večera.
 • 20.00 – Odlazak u Svetište na sv. Krunicu i procesiju sa svijećama, uključivanje u bdijenje uoči Velike Gospe.
 1. DAN 15. 08.  2011. godine – ponedjeljak, Lourdes, Madrid
 • 06.00 – Ustajanje, zajutrak.
 • 08.00 – Odlazak iz Lourdesa prema Madridu.
 • Dolazak u Madrid u kasnim popodnevnim satima.
 • Prihvatni centar (podjela ruksaka, ulaznica, karata i mjesta smještaja).
 • Odlazak na mjesto smještaja.
 • Večera.
 1. DAN 16. 08. 2011. godine – utorak, Madrid
 • Uključivanje u program Festivala mladih.
 • Obilazak Madrida.
 1. DAN 17. 08.  2011. godine – srijeda, Madrid
 • Uključivanje u program Festivala mladih.
 • Obilazak Madrida.
 1. DAN 18. 08.  2011. godine – četvrtak, Madrid
 • Uključivanje u program Festivala mladih.
 • Obilazak Madrida.
 • Doček Pape Benedikta XVI.
 • Program WYD Madrid 2011.
 1. DAN 19. 08.  2011. godine – petak, Madrid
 • Uključivanje u program Festivala mladih.
 • Obilazak Madrida.
 • Program WYD Madrid 2011.
 1. DAN 20. 08.  2011. godine – subota, Madrid
 • Uključivanje u program Festivala mladih.
 • Obilazak Madrida.
 • Program SDM -Madrid 2011.
 • Bdjenje s Papom.
 1. DAN 21. 08.  2011. godine – nedjelja, Madrid
 • 10.00 – Misa završetka WYD Madrid 2011., s Papom Benediktom XVI.
 • Obilazak Madrida.
 • 00.00 – polazak za Barcelonu.
 1. DAN 22. 08.  2011. godine – ponedjeljak, Barcelona
 • U ranim jutarnjim satima dolazak u Barcelonu.
 • Slobodno vrijeme u Barceloni.
 • 20.00 – polazak grupe prema Francuskoj.
 • Noćna vožnja s pauzama po potrebi.
 1. DAN 23. 08.  2011. godine  – utorak
 • 06.00 dolazak u Nicu.
 • Pauza i slobodno vrijeme
 • 16.00 polazak iz Nice.
 • Vožnja prema IT, SLO, HR, SRB.
 1. DAN 24. 08. 2011. godine – srijeda
 • Dolazak u Beograd, Novi Sad, Suboticu u popodnevnim satima.
 • Rastanak.

Püspökségi részről a találkozóra utazó fiatalok vezetői Kalapis Sztoján SDB, Szekeres Valéria ifjúsági referens, ft. Koncz Tibor és Molnár Rózsa.


Az én karácsonyi képeslapom

Az én karácsonyi képeslapom címmel hirdetett képzőművészeti pályázatra az egyházmegye egész területéről több, mint 800 alkotás érkezett. Köszönöm a hittanosoknak és felkészítő tanáraiknak, lelkipásztoraiknak, hogy munkáikkal hozzájárultak a pályázat megvalósításához. Az alkotásokból készült kiállítás advent folyamán megtekinthető a székesegyházban.


Bibliai szövegmondó verseny

A tavasz folyamán püspökségi szintű bibliai szövegmondó versenyt hirdetünk. Az óvodások és alsó tagozatosok vallásos tematikájú verssel, míg a az általános iskolák felső tagozatosai és a középiskolások bibliai szövegmondással pályázhatnak. A verseny feltételeiről és a szabályokról február folyamán értesítjük a hitoktatókat.


Képzőművészeti pályázat fogyatékos gyermekek részére

Nagyböjtben a fogyatékos gyermekek részére szervezünk képzőművészeti pályázatot, amelyről január végéig értesítjük a hitoktatókat és a püspökség területén működő Hit és Fény csoportok vezetőit.


Bérmálások

Kérem a pap- és szerzetestársakat, hogy 2010. december 31-éig jelentsék a Püspöki Hivatalnak – telefonon vagy e-mailben –, hogy lesz-e jövőre bérmálás a rájuk bízott plébániákon. Ezután fogom meghatározni a bérmálás időpontját (mikor és hol bérmálok).


Papi lelkigyakorlat

A szegedi Zöldfás Lelkigyakorlatos házban, 2011. június 19-től – esti érkezés – 22-én estig püspökségünk lelkipásztorainak lelkigyakorlata lesz, Böjte Csaba OFM vezeti.


A diakónia – szolgáló szeretet – éve

Előkészület a püspökségünk 25. évfordulójára – kötelező felolvasni a Nagybecskereki Egyházmegye minden plébániáján advent első vasárnapján.

Krisztusban kedves testvéreim!

Egyházmegyénk megalapításának 25. évfordulójára készülünk. 2008. szeptember 24-én, a Szent Gellért – napi találkozón bejelentettem, hogy erre a nagy eseményre hároméves program keretében szeretnénk méltóképpen felkészülni.

Előkészületeink első éve a Tízparancsolat mind jobb megismerésére összpontosított. Egyházmegyénk papjai vasárnapi prédikációikban részletesen feldolgozták a Tízparancsolat egyes, fontosabb tartalmi pontjait, amelyek meghatározzák keresztény életünk erkölcsi, társadalmi és közösségi jellegét. Az igehirdetés mellett az év folyamán irodalmi és képzőművészeti pályázatot hirdettünk a hittanosaink számára Tízparancsolat címmel.

Előkészületeink második éve a liturgia felé irányult. A liturgia kifejezése a görög nyelvből fakad, jelentése „a nép cselekvése”. Ezt a kifejezést már az Ószövetségben is használták a szent cselekedetek, az ószövetségi templomi szolgálatra, általában az istentisztelet fontosabb formáira. A szentbeszédek ebben az évben a hét szentséggel foglalkoztak, az idő rövidsége miatt azonban az Oltáriszentséget (szentmisét) nem tudtuk bemutatni. Az Eucharisztia a katolikus életünk egyik fő forrása és Egyházunk összetartozó ereje, ezért ezt a szentséget szeretnénk alaposabban bemutatni. Jövő év kezdetén a Nagyböjt előtti időben a vasárnapi prédikációkban ezt a szentséget fogjuk bemutatni.

Előkészületünk harmadik – befejező évében – a diakóniára, a segítő szeretetre fogunk összpontosítani. A vasárnapi elmélkedéseink – prédikációink az Eucharisztia nagy titka mellett az irgalmasság testi cselekedeteit fogják feldolgozni.

A szolgáló szeretet a katolikus Egyház sarkalatos jellegzetessége. Ahogy az Apostolok Cselekedeteiben olvassunk: „32A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben. 34Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta, 35és az apostolok lába elé tette. Mindenkinek adtak belőle, a szükséghez mérten. 36József, a ciprusi származású levita is, akit az apostolok Barnabásnak neveztek el, ami azt jelenti, hogy a vigasztalás fia, 37eladta földjét, az árát fogta, és az apostolok lába elé tette.” (ApCsel 4, 32-37).

A szolgáló szeretet gyakorlása, amely minden katolikus hívő kötelessége, természetesen saját lehetőségeihez, saját adottságaihoz mérten, arra irányul, hogy emberibbé, szebbé és könnyebbé tegyük egymás életét.

Jézus mondta a tanítványainak, hogy szegények mindig lesznek a földön. Ez egy nagy igazság, de tudjuk, hogy a szegények száma nagyon sokszor tőlünk függ. Voltak olyan társadalmi és történelmi korszakok, amikor rengeteg szegény volt, és voltak olyan évtizedek, amikor a szegények száma jelentősen lecsökkent. A szegények száma az utóbbi időben különösen az elmúlt három évben, az ún. nagy világgazdasági válság miatt hihetetlenül megnőtt. Napjainkban minden hatodik ember szegény a Földön. Ez egy új jelenség, hiszen a múlt század hatvanas, hetvenes éveiben úgy tűnt, sikerül a szegénységet kiszorítani. Nálunk is, a nagybecskereki püspökség területén a szegénység nő, és mind több embert ragad magával.

Egyházmegyénk híveinek nagy százalékát idősek és egyedül élők teszik ki. Püspökségünk megpróbál ezzel a problémával is szembe nézni és megfelelő megoldást találni ezen a téren is. Tudjuk, hogy már több mint egy évtizede működik egy Idősek Otthona – Szeretetotthon Bókán. Folyamatban van egy Szeretetotthon berendezése és kibővítése Nagykikindán is, ahol helyet kaphatnak az egyházmegye idős papjai, szerzetesei, ha ezt igénylik, és világi emberek ugyancsak. A kedves hívek figyelmébe ajánlom a nagykikindai ház építését. Imádkozzunk jótevőinkért, akik eddig is lehetővé tették a munkálatok folytatását. Egyben arra is kérlek benneteket, Krisztusban kedves testvéreim, hogy ha lehet, anyagi hozzájárulásokkal is támogassátok ezt a fontos beruházást. Közelebbi információt a püspökségi vagyonkezelőtől Ft. Bővíz László atyától lehet kapni.

Az Európai Unió 2011. az önkéntesek évének nyilvánította. Legyünk mi is, mint jó katolikusok az önkéntes szeretet példaképei.

Befejezésül szeretném jelezni, hogy egyházmegyénk megalapításával kapcsolatos ünnepsorozatok központi liturgikus ünnepét magyar nyelven 2011. szeptember 24-én fogjuk tartani Nagybecskereken, horvátul – a nem magyar ajkú hívek részére – pedig , 2011. október 8-án ugyancsak a székesegyházunkban. A magyar szentmisét Erdő Péter budapest-esztergomi, a horvát nyelvűt pedig Josip Bozanić zágrábi bíboros vezeti.

+ Dr. Német László SVD s.k.
püspök

Diakonia – ljubav, koja služi

Priprava za srebrni jubilej naše biskupije

Dragi u Kristu, draga braćo i sestre!

24. septembra-rujna 2008. g., za vrijeme proslave glavnog zaštitnika naše biskupije, mučenika svetog Gerarda biskupa, najavio sam trogodišnju pripravu za proslavu 25. obljetnice-godišnjice utemeljenja Zrenjaninske biskupije.

U prvoj godini naše priprave za ovu svečanost razmatrali smo temelje našeg moralnog života, našeg ponašanja u svagdanjem životu, i to na temelju Deset Božjih zapovijedi. Uz pomoć tekstova iz Katekizma katoličke Crkve naši su svećenici za vrijeme nedjeljnih misa predstavili glavne ideje i sadržaj ovih Zapovijedi. Bog je po njima cijelom ljudskom rodu dao temelje društvenog života, odnosa prema nama samima, prirodi i napose prema njemu, izvoru našega života. U toj prvoj godini organizirali smo i natječaj za vjeronaučnu djecu na temu Deset zapovijedi.

Ove godine, u drugoj godini naših priprema, glavni naglasak stavili smo na liturgiju. Sama riječ liturgija potiče iz grčkog jezika i znači „služba naroda“. Ovaj izraz se koristio već u Starom zavjetu naše Biblije, gdje je posebno označavao onu službu naroda, koja je bila povezana sa Hramom, slavljenjem Boga, molitvom u zajednici. Tako je i tema naših propovijedi bila vezana uz liturgija, za slavlje sedam sakramenata Katoličke crkve. Zbog nedostatka vremena, sakrament Euharistije-svete Mise i sve što je vezano uz to – ostavili smo za sljedeću godinu. Ovaj sakrament-tajna naše vjere bit će predstavljena za vrijeme nedjeljnih propovijedi do početka Korizme 2011. g.

U trećoj, završnoj godini priprava za srebrni jubilej naše biskupije, pažnju ćemo posebno posvetiti bratskoj službi u ljubavi. Prvotna kršćanska zajednica odlikovala se baš tom krepošću: slavili su Euharistiju i pomagali jedni drugima. U Djelima apostolskim čitamo sljedeće: „32U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko. 33Apostoli pak velikom silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću Gospodina Isusa i svi uživahu veliku naklonost. 34Doista, nitko među njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi ih i utržak donosili 35i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebao. 36A Josip, od apostola prozvan Barnaba, što znači Sin utjehe, levit, rodom Cipranin, 37posjedovaše jednu njivu; proda je pa donese novac i postavi pred noge apostolima” (Dj 4, 32-37).

Prakticiranje bratske ljubavi zadaća-zadatak je svih kršćana katolika. Ona se ipak kod svakog od nas ostvaruje na drugačiji način, u zavisnosti od onih darova, kojima nas je dragi Bog obdario. Ali nitko se ovdje ne smije pozivati na to da na tom ne može polju nešto učiniti. Da li kao volonteri u našim župama, ili posjećujući stare i nemoćne, ili poklanjajući materijalnu pomoć od vlastitih dobara: sve su to načini, kako možemo učestvovati u karitativnom radu naše Crkve.

Isus je rekao svojim učenicima da će siromasi uvijek biti s njima. Ovo je istina, koju trebamo prihvatiti. Ali broj siromaha puno puta zavisi i od nas. On se može promijeniti, ili smanjiti, ili povećati, u zavisnosti čak i od našeg djelovanja. U sedamdesetim i osamdesetim godina prošlog veka-stoljeća, broj siromaha u našim krajevima je – hvala Bogu – bio nizak. Danas, zbog različitih ekonomskih i istorijskih događaja, broj siromaha i na terenu naše biskupije jako brzo raste. Posebno su siromaštvom dotaknute porodice s više djece, nezaposleni i starije osobe, koje su ostale same.

Za tu posljednju grupu naših bližnjih na terenu naše biskupije radi Dom za starije osobe u Boki. On je skoro uvijek prepun. Zbog toga smo odlučili izgraditi jedan novi starački dom, i to u Kikindi, gdje će biti mjesta za naše svećenike i redovnike u penziji, ako oni žele tamo poći, a i za naše vjernike. Gradnja ove socijalne ustanove je već dobro poodmakla, ove godine zaršit ćemo prvi dio, a sljedeće, ako Bog da, odmah nastaviti s drugim djelom.

Molim sve vas, draga braćo i sestre, da svatko od vas, prema svojim mogućnostima doprinese za to da ovu kuću što prije završimo i predamo upotrebi. Ako bi netko htio i materijalno pomoći u gradnji ove kuće, može to učiniti kontaktirajući velečasnog Laszla Bőviza, ekonoma naše biskupije. Župnici mogu svojim savjetima pomoći, da se to može ostvariti.

Europska unija je 2011. godinu proglasila Godinom volonterstva. Sve vas braćo i sestre pozivam da i mi kao katolici pokažemo naš volonterski duh u pomoći jednih drugima.

Centralna slavlja za srebrni jubilej naše biskupije bit će 24. septembra-rujna u Zrenjaninu na mađarskom jeziku, a svečanu misu predvodit će kardinal Péter Erdő iz Budimpešte. Za vjernike slavenskih jezika (Hrvate, Bugare, Čehe, Slovake), misu će 08. oktobra-listopada predvoditi kardinal Josip Bozanić iz Zagreba, isto u Zrenjaninu.

+ Dr. Ladislav Nemet SVD
biskup zrenjaninski