2009. AUGUSZTUS


Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe.

Szívedben akarok lakni, szíveddel akarok szeretni, szívedben akarok élni. Szívedből akarom meríteni az igazi szeretetet, mely felemészti szívemet: benne erőt, világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni.

Jézusom, szívem a te szíved szeretetének oltára legyen, oltár, amelyen magamat neked áldozom. Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen, elmém mindig irgalmadra gondoljon. Ámen.

/Vianney Szent János felajánló imája/


Korrekció

A Közlemények 2009. áprilisi számában tévesen informáltam a pap- és szerzetestársakat, miszerint ft. Pethő Lászlót Tóbáról Ürményházára helyeztem át kormányzónak. Ft. Pethő Lászlót ürményházi plébánosnak neveztem ki.


Kinevezések a püspökség területén

Ft. Mellár József, csókai plébánost, általános helynököt megkértem, hogy 2009. augusztus 1-jétől szervezze meg az esperesi koronákat és a lelki napokat, s határozza meg e napok témáit. Összejöveteleinken kiemelt hangsúlyt kap a papok éve. Ugyancsak ő adhat aláírást a hittantanároknak az iskolákban végzett hittantanítási joguk megszerzéséhez.

Msgr. Tietze Jenő, apostoli protonotárius, nyugalmazott nagybecskereki plébánost kineveztem ad personam szentmihályi káplánnak.

Ft. Halmai János nagybecskereki káplán, eddigi feladatai mellett 2009. augusztus 1-jétől minden vasár- és ünnepnap misézik Ópáván (Opovo) és Galagonyáson (Glogony).

Ft. Pósa Gyula augusztus 1-jétől padéi plébános, egyúttal Szajánt és Tiszaszentmiklóst (Ostojićevo) is ellátva.

Ft. Mellár József 2009. augusztus 1-jétől oldallagosan ellátja Hódegyházát (Jazovo).

Ft. Mihail Gherghei atya 2009. augusztus 1-jétől átvette Versectől Kutas (Gudurica) és Nagyszered (Veliko Središte) lelkipásztori gondozását.

Ft. Erős Mihály, verseci plébános 2009. augusztus 1-jétől Fejértelep (Šušara) kinevezett kormányzója.

Kérek minden pap- és szerzetestársat, hogy 2009. október 31-éig értesítse a Püspöki Hivatalt, hogy naponta hány helyen és mennyi alkalommal misézik (hétköznapokon, vasár- és ünnepnapokon).


Irodalmi- és rajzpályázat az Igehirdetés évében

Egyházmegyei szintű irodalmi- és rajzpályázatot hirdetünk az Igehirdetés évében a Tízparancsolat címmel. A pályázaton való részvétel feltételeiről 2009. szeptember 25-éig értesítjük a hitoktatókat és lelkipásztorokat.


Programok

Papi zarándokút Kalocsára

Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek meghívására 2009. augusztus 25-én Kalocsára megyünk. Kérem a paptársakat, akik erre a zarándokútra jelentkeztek, szervezzék meg a közös utazást.

Hittantanárok továbbképzése

2009. augusztus 28-án, pénteken, este 18 órakor gyülekeznek egyházmegyénk hittantanárai (iskolai és plébániai hitoktatókra egyaránt vonatkozik) a muzslyai Emmausz kollégiumban. 19 órakor vacsora, majd a program kezdete, amely 2009. augusztus 30-án, ebéddel zárul. Augusztus 29-én ft. Mellár József általános helynök mutat be szentmisét a továbbképzés résztvevőinek.

Az előadások a hittantanítás metodikájával, előadásmódjaival foglalkoznak.

A részvételi díj: 2240, 00 dinár fejenként, ennek felét a hittantanár, felét a plébánia fizeti.

Kérem a pap- és szerzetestársaimat, hogy értesítsék hitoktatóikat. Jelentkezni Stojan atyánál kell: internat@zrlocal.net, vagy a muzslyai plébánia telefonszámán: 023 549 814.

Szent Gellért – nap

A szláv nyelvű plébániák egyháztanácstagjai egyházmegyei szintű találkozóját 2009. szeptember 23-án, Pancsován tartjuk.

2009. szeptember 24-én, Szent Gellért-napján Nagybecskereken találkozunk a magyar nyelvű plébániák egyháztanácstagjaival.

A téma mind a két találkozón az egyházközségi tanácsok jellege, feladata és új tagok választása 2010-ben.

A napirend mindkét helyen azonos:

 • 9.30-10.00 gyülekező
 • 10.00 előadás az adott témáról (45 perc), majd kávészünet
 • 11.15 előadás folytatása, lehetősége kérdésekre a megadott témáról, vagy más fontos üggyel kapcsolatban.
 • 12.30 püspöki szentmise

A találkozó ebéddel zárul.


A papok éve

A szabadkai püspökség papjai 2010 tavaszán papi napot szerveznek Doroszlón. A találkozót amelyen mi is részt veszünk -, húsvét utáni első hétre tervezik. A magyar nyelvű lelki napot. dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, míg a horvát nyelvűt dr. Marin Srakić diakóvár-eszéki érsek tartja.

Búcsúk a papok évében

XVI. Benedek pápa a papok évében papok és hívek számára is búcsúkat engedélyezett az alábbi feltételekkel.

A papok teljes búcsút nyerhetnek mindennap, ha bűnbánóan elvégzik a kihelyezett vagy tabernákulumban őrzött Oltáriszentség előtt a zsolozsmából a laudest vagy a vesperást, és aznap Vianney Szent János példáját követve a hívek rendelkezésére állnak szentgyónásuk elvégzésére. Ezt a teljes búcsút meghalt paptestvérekért is fel lehet ajánlani. A szokott feltételek: tiszta lélek, járuljanak szentáldozáshoz, és imádkozzanak a Szentatya szándékára.

Részleges búcsút nyernek mely a meghalt papokért is felajánlható -, ha bármilyen papokért végzendő, egyházilag jóváhagyott imát elmondanak.

A hívek teljes búcsút nyerhetnek az év folyamán a következő napokon:

 • a papi év bezárása napján (2010. június 19.) Vianney Szent János halálának évfordulóján (2009. augusztus 4.), a papok éve folyamán minden első csütörtökön, valamint a helyi ordinárius által kijelölt más napokon.
 • ha aznap szentmisén vesznek részt, azt a papokért ajánlják fel, és aznapi jó cselekedeteiket is erre a szándékra ajánlják fel. Szokott feltételek: szentségi gyónás, imádság a Szentatya szándékára. Ajánlatos, hogy a lelkipásztorként működő papok ezeken a napokon maguk vezessék a hívek ájtatosságát, misézzenek és gyóntassanak.

Ugyanezt a teljes búcsút ugyanezen a napon elnyerhetik az öregek, betegek vagy igazolt okból otthon maradók,

 • ha megvetik a bűnt, és szándékukban áll az első adódó alkalommal a szokásos feltételt teljesíteni.
 • ha a papok megszentelődéséért imádkoznak, és
 • szenvedésüket Istennek ajánlják Szűz Mária, az apostolok királynője által.

Részleges búcsút nyernek a hívek, valahányszor elmondanak öt miatyánkot, üdvözlégyet és dicsőséget vagy bármilyen más, egyházilag erre a szándékra jóváhagyott imádságot Jézus Szentséges Szíve tiszteletére a papokért, hogy megőrizze őket az Úr tisztaságban és az életszentségben.


Gazdasági hírek

Püspökségünk egész területén érvényes a 2008. novemberi püspöki körlevélben közzétett szabály, miszerint 2008. november 1-jétől minden olyan külföldi és belföldi adományból, amelyet a püspök atya előzetes engedélyével kapnak a paptestvérek, a püspökség vagyonkezelő irodája adminisztrációs költségek címén a bruttó összeg 5 százalékát megkapja. Még msgr. Huzsvár püspök úr idejéből érvényes, hogy a plébániák által megvalósított jövedelem bruttó értékének 5 százaléka a Püspöki Hivatalt illeti meg. Ez a szabály továbbra is érvényes, és kérem, hogy az egész püspökség területén gyakorolják.

Megalapítottam a nyugdíjalapot, amelyet különböző forrásokból eredő pénzzel próbálunk meg életben tartani. Sajnos, a püspökség rossz anyagi helyzete és a gazdasági válság miatt veszélyben van a nyugdíjak kifizetése. Ezért a Kistelepülési támogatásból egyházmegyénk nyugdíjazott papjai a jövőben nem részesülnek, az ő részük automatikusan a nyugdíjalapba kerül.

Felhívom pap- és szerzetestársaim figyelmét, hogy az érvényben levő egyházi szabályok szerint a különböző szentségek vagy szentelmények kiszolgáltatásakor a lelkipásztorra eső teljes összeg a cselekedetet végző papot illeti meg. Tehát, ha a plébános végzi a cselekedetet, őt; ha a káplán, akkor őt; ha pedig diakónus, akkor őt. Érvényes ez Molnár Rózsa esetében is, ha temet.


A püspöki iroda munkaideje

2009. szeptember 21-étől a püspöki iroda keddtől péntekig 9 és 12 óra között fogadja az ügyfeleket. A megyéspüspökkel való találkozás előzetes időpont egyeztetés alapján lehetséges. Kérem, az időpont egyeztetést a 023 534 722 telefonszámon vagy az ordinariatus@mgnet.rs villámposta címen tegyék!

Mobiltelefonomon minden pap elérhet. Ha nem jelentkezem azonnal, pap- és szerzetestársaimat visszahívom.


Megnyílik a püspöki ház konyhája

Várhatóan szeptember hó folyamán kezdi meg működését a püspöki ház konyhája. Mindenkit szeretettel látok vendégül és ebédre is, csak az utóbbinál kérek egy rövid előrejelzést.


A papok éve tervezett eseményei

Kérem pap- és szerzetestársaimat, hogy szervezzünk miséző helyeinken minden csütörtökön a szentmise előtt vagy után negyedórás szentségkitételt és imádkozzunk papjainkért, a papi és szerzetesi hivatásokért!


Czestochowa 2010.

2010. április 11-én a pálos atyák által vezetett Czestochowa Mária- kegyhelyen misézek az Isteni Ige Társasága lengyelországi tartománya jótevői és barátai találkozóján. Ezen a kétévenként szervezett összejövetelen általában mintegy 3000 verbita jótevő és támogató vesz részt.

A jeles eseményre püspökségünk területéről megfelelő számú jelentkező esetén zarándokutat szervezünk. Feltehetőleg akkor már vízum nélkül utazhatunk Lengyelországba. A részletekről későbbi időpontban tájékoztatjuk a kedves híveket.


Változások az egyházmegye plébániáinak és esperes kerületeinek összetételében

(a magyar nyelvű változatot későbbi időpontban továbbítjuk)

346/2009.

Preuređenje župa i dekanata Zrenjaninske Biskupije

Zrenjaninska Biskupija imaće u budućnosti 3 dekanata.

Dekanati su podeljeni na župe 39 na dan donošenja ove odluke; one geografski pokrivaju celu biskupiju. Svaka je župa, od trenutka svog osnivanja, javno pravno lice (usp. Zakonik Kanonskog Prava CIC kanoni 515 § 3 i 116 § 1), koja može  da ima svoje filijale; koje pak filijale pripadaju kojoj župi, određuje biskup.

Svaka župa i filijala ima svoju crkvenu opštinu, koje opet dobivaju narav javnog pravnog lica, ako mesni biskup tako odluči (usp. Zakonik Kanonskog Prava CIC kanoni 116 § 3 i 121).

Predsednik svake crkvene opštine je uvek župnik, koji vodi župu i sve tamo pripisane filijale. Pred državnim vlastima on je jedini pravni zastupnik župe i dotične crkvene opštine.

U Katoličkoj Crkvi, po Zakoniku Kanonskog Prava CIC kanoni 113-123 jasno određuju vrstu, narav, utemeljenje ili postanak i ukinuće pravnih lica.

Vlasništvo svake crkvene opštine je vlastništvo župe, posle toga ako dolazi do ukidanja pravne osobnosti neke župe, vlasništvo prelazi u posed novonastale župne zajednice, ili vlasništvo prelazi na biskupiju, a na kraju krajeva Svete Stolice (usp. Zakonik Kanonskog Prava CIC kanon 1273) .

U godinama posle II. Svetskog Rata, zbog različitih razloga (bekstvo nemačkog življa, nasilna iseljivanja ili smrt katoličkih vernika nemačkog i ne-nemačkog porekla), došlo je do toga da se u određenom broju rimokatoličkih župa na području Zrenjaninske Biskupije (tadašnje Apostolske Administrature Banata) smanjio broj katolika.

Nepravednim i nezakonitim zahvatima porušene su rimokatoličke crkve i župske zgrade u brojnim mestima. Do dana današnjeg u njima je brojčanost verničke zajednice znatno opala, ali nije isčeznula. Snagom crkvenih zakona nikada nije došlo do kanonskog ukidanja tako onemogućenih župa (usp. Zakonik Kanonskog Prava CIC kanon 120 § 1).

Ovim dekretom niše potpisani, kao mesni biskup zrenjaninske biskupije, u smislu ranije predstavljenih zakonskih odredbi, a posebno Zakonik Kanonskog Prava CIC kanon 515 § 2, određujem imena župa i svakoj od tih župa pripadajuće filijale i mesta, nezavisno od toga, u kakvoj crkvenoj strukturi su do sada postojali ili bili pripisani.

Ova uredba nosi sa sobom kao posledicu i činjenicu da sve pokretne i nepokretne imovine, koje se nalaze na terenu ovde imenovanih župa, pripadaju toj župi, nezavisno od toga, da li su te imovine bile ranije vođene pod imenom drugih župa, koje se više ne spominju u ovom dopisu.

Do sada vođene, takozvane žpasivne župe na terenu Zrenjaninske Biskupije ovom pravnom odlukom postaju sastavni deo niše navedenih župa. Ove nove župe postaju punopravni pravni naslednici i vlasnici svih pokretnih i nepokretnih imovina prijašnjih takozvanih žpasivnih župa.

To vaši također za sve imovine, pokretne ili nepokretne, koje su u različitim dokumentima vođene pod imenom Crkvene opštine dane župe ili zajednice.

ŽUPE

Centralni  Dekanat
Dekan: Vel. Sándor Hajdu, župnik u Boki

1. Rimokatolička župa Sv. Ivan Nepomuk Zrenjanin

Trg Slobode 4.
23000 Zrenjanin

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Augustin Elemir.
 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Petar i Pavao Melenci.
 • Rimokatolička Crkvena opština župe Pohod BDMarije Klek.
 • Rimokatolička Crkvena opština župe Sv. Augustin Lazarevo.
 • Mesta sa vernicima, bez Crkvene opštine: Taraš, Zlatica, Aradac.

2. Rimokatolička župa Sveta Elizabeta Arpadovska Belo Blato

M. Tita 1.
23205 Belo Blato

3. Rimokatolička župa Naveštenje BDMarije Boka

M. Tita 74.
23252 Boka

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena opština župe Zaštita BDMarije Dužine
 • Rimokatolička Crkvena opština župe Sv. Đurađ Mč. Sečanj
 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Ivan Krstitelj Kanak
 • Rimokatolička Crkvena opština Rođenje BDMarije Stari Lec
 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Katarina Šurjan

4. Rimokatolička  župa Uznesenje BDMarije Jaša Tomić

M. Tita 103.
23230 Jaša Tomić

Filijala:

 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Martin Busenje
 • Rimokatolička Crkvena opština  Sv. Stjepan Kralj Krajišnik,
 • Mesto sa vernicima, bez Crkvene opštine: Banatsko Višnjićevo.

5. Rimokatolička župa ured Sv. Mihovil Arkanđeo Mihajlovo

Petefi Šandora 7.
23202 Mihajlovo

 • Mesto sa vernicima, bez Crkvene opštine: Jankov Most.

6. Rimokatolička župa Ime BDMarije Mužlja

Mađarske Komune 56.
23206 Mužlja

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena opština Rođenje Sv. Ivana Krstitelja Ečka
 • Rimokatolička Crkvena opština Rođenje BDMarije – Lukino Selo
 • Rimokatolička Crkvena opština župe Sv. Sigismund Kralj Lukićevo (Martinica).
 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Dominik Savio Mužlja
 • Mesto sa vernicima, bez Crkvene opštine: Stajićevo.

7. Rimokatolička župa Snežna Gospa Neuzina

Berkovićeva 40.
23245 Neuzina

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Kinga Jarkovac.
 • Rimokatolička Crkvena opština župe Sv. Kristina D. Mč. Despotovac.
 • Rimokatolička Crkvena opština župe Sv. Franjo Asiški Sutjeska.
 • Mesta sa vernicima, bez Crkvene opštine: Botoš, Banatska Dubica.

8. Rimokatolička župa Sv. Klara Novi Bečej I,

M. Tita 4.
23272 Novi Bečej

9. Rimokatolička župa  Sv. Stjepan Kralj Novi Bečej II.

Karađorđeva, 83.
23272 Novi Bečej

10. Rimokatolička župa Uznesenje BDMarije Banatska Topola

M. Tita 21.
23315 Banatska Topola

11. Rimokatolička župa Sv. Marija Magdalena Novo Miloševo

M. Tita 129.
23273 Novo Miloševo

Filijala:

 • Rimokatolička Crkvena Opština Sv. Katarina D. i M. Bočar
 • Mesto bez Crkvene opštine: Ruševine Arača.

12. Rimokatolička župa Sv. Ivan Nepomuk Mč. Torda

Žarka Zrenjanina 1.
23214 Torda

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Marija Magdalena Bikač
 • Mesto sa vernicima, bez Crkvene opštine: Bašaid.

13. Rimokatolička župa Sv. Rozalija Devica Banatski Dvor

Matije Gupca 46.
23213 Banatski Dvor

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena opština Rođenje BDMarije Banatski Dvor
 • Rimokatolička Crkvena opština Sveti Nikola Žitište
 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Ivan Nepomuk Čestereg
 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Antun Padovanski Ravni Topolovac (Katarina)

Severni Dekanat
Dekan: Vel. Tibor Koncz

14. Rimokatolička župa Sv. Obitelj – Banatsko Aranđelovo

Partizanska 54.
23332 Banatsko Aranđelovo

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena Opština Rođenje Sv. Ivana Krstitelja Vrbica
 • Rimokatolička Crkvena opština Velika Gospa Mađara Majdan.
 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Adalbert Biskup Rabe.
 • Mesta sa vernicima, bez Crkvene opštine:  Siget, Podlokanj.

15. Rimokatolička župa Presveto Trojstvo Čoka

Potiska 1/a.
23320 Čoka

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Ilija Prorok Banatski Monoštor Rimokatolička Crkvena opština Sv. Vendelin Opat Crna Bara
 • Mesta sa vernicima, bez Crkvene opštine: Ret, Sek, Macahalma, Ujmajor, Árenda, Šerhaz.

16. Rimokatolička župa Sv. Mihovil Arkanđeo Jazovo

M. Tita 95.
23327 Jazovo

17. Rimokatolička župa Sv. Franjo Asiški Kikinda

Trg Srpski dobrovoljaca 44.
23300 Kikinda

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Josip Kikinda
 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Josip, Zaručnik BDM Nakovo.
 • Rimokatolička Crkvena opština Uzv. Svetog Križa Mokrin.

18. Rimokatolička župa Sv. Đurad Mč. Novi Kneževac

Kralja Petra I. Karađorđevića 7.
23330 Novi Kneževac

Filijale

 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Toma Ap. Đala.
 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Jakov Ap. Filić.
 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Matej Ap. I Ev. – Srpki Krstur.
 • Mesta sa vernicima, bez Crkvene opštine: Talijan, Stanković.

20. Rimokatolička župa Sveti Josip Ostojićevo

M. Tita, 36.
23326 Ostojićevo

21. Rimokatolička župa Snežna Gospa Padej

Ul. Žarka Zrenjanina 46.
23325 Padej

22. Rimokatolička župa Sv. Stefan Kralj Sajan

Velika ulica 1.
23324 Sajan

Mesto sa vernivcima bez Crkvene opštine: Iđoš.

23. Rimokatolička župa Rođenje BDMarije Sanad

M. Tita 47.
23331 Sanad

24. Rimokatolička župa Presveto Trojstvo Hetin

Boris Kidrič 75.
23235 Hetin

Filijala:

 • Rimokatolička Crkvena opština BD Marija Izbaviteljica Robova Srpski Itebej

25. Rimokatolička župa Sveta Agata D.Mč. Nova Crnja

JNA 115.
23218 Nova Crnja

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Ivan Nepomuk Međa.
 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Urban Pp Mč. Radojevo.
 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Josip Zaručnik BDM Srpska Crnja.
 • Mesta sa vernicima, bez Crkvene opštine: Livade, Vojvoda Stepa, Novi Itabej.

26. Rimokatolička župa Sv. Petar i Pavao Ap. Rusko Selo

Bratstva Jedinstva 163.
23314 Rusko Selo

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena opština župe Uznesenje BDMarije Novi Kozarci.
 • Rimokatolička Crkvena opština župe Sv. Hubert Biskup Banatsko Veliko Selo.

27. Rimokatolička župa Presveto Trojstvo Toba

Kiš Ferenca 43.
23222 Toba

Filijala:

 • Rimokatolička Crkvena opština župe Rođenje BDMarije Molin. Crkva je srušena 1948. godine. Naselje je zbog podzemnih voda raseljeno 1961. godine.

Južni Dekanat
Dekan: Msgr. János Fiser

28. Rimokatolička župa Sv. Ana Bela Crkva

Miletićeva 5.
26340 Bela Crkva

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena opština Sveti Josip Zaručnik BDM Jasenovo
 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Ivan Nepomuk Češko
 • Rimokatolička Crkvena opština Rođenje BDMarije Dobričevo
 • Rimokatolička Crkvena opština Sveti Venceslav Knez Kruščica
 • Mesta sa vernicima, bez Crkvene opštine: Ban. Palanka, Banatska Subotica, Crvena Crkva, Grebenac, Izbište, Kajtasovo, Kusić, Parta, Orežac, Straža, Vračev Gaj, Zagajci.

29. Rimokatolička  župa Uzvišenje Sv. Križa Beograd (Borča)

Branka Radičevića 34.
11211 Beograd (Borča)

 • Mesta sa vernicima, bez Crkvene opštine: Padinska Skela, Krnjača, Koteš, Kovilovo, Ovča, Jabučki Rit.

30. Rimokatolička župa Uznesenje BDMarije Debeljača

Lenjinova 16.
26214 Debeljača

 • Mesta sa vernicima, bez Crkvene opštine: Idvor, Kovačica, Padina, Orlovat, Samoš, Uzdin, Tomaševac.

31. Rimokatolička župa Sv. Vendelin Opat Ivanovo

Ul. 29. Novembra 71.
26233 Ivanovo

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena opština župe Sv. Josip Banatski Brestovac.
 • Rimokatolička Crkvena opština župe Sv. Franji Asiški Omoljica.

32. Rimokatolička župa Sv. Ana, Majka BDM. Jermenovci

M. Tita 77.
26363 Jermenovci

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena opština BDM Kraljica Krunice Alibunar
 • Rimokatolička Crkvena opština BDM Kraljica Krunice Hajdučica
 • Mesta sa vernicima, bez Crkvene opštine: Barice, Dobrica, Ilandša, Janošik, Kozjak, Lokve, Margita, Seleuš.

33. Rimokatolička župa Sveta Terezija Avilska Kovin

Trg Oslobođenje 4.
26220 Kovin

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena opština Sveti Vencelslav Gaj
 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Hedviga Šumarak Gaj, Dubovac.
 • Mesta sa vernicima, bez Crkvene opštine: Bavanište, Deliblato, Dubovac, Malo Bavanište, Mramorak, Šarkovac.

34. Rimokatolička župa Sveta Elizabeta Arpadovska Opovo

Bratstva i Jedinstva 5.
26204 Opovo

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Ana Majka BDM Glogonj
 • Rimokatolička Crkvena opština Bezgrešno Začeće BDM Perlez
 • Rimokatolička Crkvena opština župe Uskrsnuće G.N.Isusa Krista Knićanin
 • Mesta sa vernicima, bez Crkvene opštine: Baranda, Besni Fok, Čenta, Dunavac, Farkašdin, Sakule, Sefkerin, Vrbovski.

35. Rimokatolička župa Sv. Karlo Boromejski Pančevo

Vuka Karadžića 3.
26000 Pančevo

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Ana Pančevo
 • Rimokatolička Crkvena opština Presveto Trojtvo Vojlovica
 • Rimokatolička Crkvena opština župe Sv. Leopold Jabuka.
 • Mesto sa vernicima, bez Crkvene opštine: Banatsko Novo Selo, Crepaja, Dolovo, Kaćarevo, Kovilovo, Stari Tamis Vladimirovac.

36. Rimokatolička župa BDM Kraljica Krunice Plandište

Ul. M. Tita 57.
26360 Plandište

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Katarina Markovićevo
 • Rimokatolička Crkvena opština Pohod BDMarije Velika Greda
 • Mesta sa vernicima, bez Crkvene opštine: Kupinik, Laudonovac, Miletićevo, Sokolac, Veliki Gaj.

37. Rimokatolička župa Sv. Stjepan Kralj Skorenovac

Ul. JNA 28.
26228 Skorenovac

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena opština župe Sv. Josip Pločica.
 • Mesto sa vernicima, bez Crkvene opštine: Dunavska Pustara Pločički rit

38. Rimokatolička župa Sv. Mauricije Mč. Starčevo

Ul. Matija Gupca 1.
26232 Starčevo

39. Rimokatolička župa Sveti Gerardo Biskup Vršac

Žarka Zrenjanina 31.
26300 Vršac

Filijale:

 • Rimokatolička Crkvena opština Uzvišenje Sv. Križa Vršac.
 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Karlo Boromejski Banatski Karlovac Rimokatolička  Crkvena opština Rođenje BDMarije – Vatin
 • Rimokatolička Crkvena opština BDM Kraljica Krunice Veliko Središte
 • Rimokatolička Crkvena opština Rođ. Sv. Ivana Krstitelja Gudurica
 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Margareta Arpadovska Vlajkovac
 • Rimokatolička Crkvena opština Prečisto Srce Marijino Pavliš.
 • Rimokatolička Crkvena opština Sv. Ladislav Kralj Šušara
 • Mesta sa vernicima, bez Crkvene opštine: Jablanka, Kuštilj, Mali Šam, Malo Središte, Mesić, Nikolinci, Pavliš, Potporanj, Ritiševo, Sočica, Uljma, Vojvodinci.

+ Dr. Német László SVD s.k.
püspök