2009. FEBRUÁR


Gazdasági Tanács alakuló ülése

2009. január elsejétől új Gazdasági Tanácsot hoztam létre, melynek tagjai: dr. Német László SVD elnök, msgr. Fiser János, ft. Mellár József, ft. Koncz Tibor és ft. Bővíz László – vagyonkezelő. E tagok mellett a hatékony munkavégzés céljából szükség van világi közgazdászok bevonására is. Kérem a pap- és szerzetestársakat, hogy ajánljanak (jelezzenek nálam) megfelelő világi személyeket ebbe a grémiumba.

A korábbi Gazdasági Tanács minden tagjának hálát adok áldozatos munkájukért, melyet az egyházmegyénkért és az egész Egyházért tettek.


Kinevezések

Az egyházmegye vagyonkezelője február 15-étől ft. Bővíz László. A jövőben, ha csak lehetséges, a beszolgáltatások postán utalvánnyal vagy banki átutalással történjenek. A vagyonkezelő rendszeres időközökben Nagybecskereken fogadónapokat tart, amelyek időpontjáról a következő Körlevélben értesítjük az érintetteket. Készpénz-befizetéseiket munkanapokon délelőtt 8.00 és 12.00 óra között elintézhetik Borsos Máriánál, a nagybecskereki plébánia munkatársánál.

Ft. Bővíz László továbbra is beodrai plébános marad, ott lesz egyelőre a Gazdasági Hivatal, oda kell küldeni minden beszámolót.

A jövőben a plébánosok minden gazdasági üggyel a vagyonkezelőnek kötelesek elszámolni. Az espereseken keresztül a Gazdasági Hivatalba egyelőre a vagyonkezelő irodája kell beküldeni az egyházközségi zárszámadásokat és költségvetést, a templompénztári rationest, valamint az egyházközségi tanács jegyzőkönyvét. Ez a rendelet 2009. február 28-ától érvényes.

Az egyházmegyei sajtóiroda új vezetője február 15-étől Kovács Szöszill, informatikusa Filó Levente. Ft. Bővíz László a püspökség médiamunkájának koordinátora lesz. Ez azért fontos, mert január végén kaptunk a szabadkai Mária Rádiótól egy mobil stúdiót, amelynek segítségével megpróbálunk több műsort készíteni és közvetíteni Bánátból.


Ingatlan – visszaszármaztatás

A Gazdasági Tanács úgy döntött, hogy egyházi épületek (ingatlanok) visszaszármaztatása esetén a kiadások levonása után a nyereség vagy hozam 50%-ban a püspökséget illeti meg.


Építési szabályok új projektumoknál

Püspökségünk területén sok építkezés van folyamatban, amely tekintettel épületeink állapotára, helyénvaló. A súlyosbodó gazdasági válság, és a nagyobb átláthatóság céljából kérem a pap- és szerzetestársaimat, hogy a 2009-es évben megvalósítandó beruházási igényeiket lehetőség szerint mérsékeljék. Az elengedhetetlenül szükséges és sürgős felújításokkal kapcsolatos szándékokat kérem, február 20-ig jelezzék a Gazdasági Hivatalnak vagy Püspöki Hivatalnak. Az igénylésen kérem az alábbi adatok feltüntetését:

 • a felújítás tárgya
 • a feladat indokoltsága
 • rövid műszaki leírás
 • az egyházközségi tanács döntése a felújításról (jegyzőkönyv másolata)
 • kimutatás a munkák fedezésére szánt összegről, a plébánia részéről
 • a munka folytatásához szükséges további anyagi források megjelölése

A szükséges pénzügyi keretek nélkül megkezdett munkák terheit, illetve a keretek túllépéséből adódó fizetési kötelezettségeket, ha azok valóban felmérhetők lettek volna, a püspökség még átmenetileg sem fogja átvállalni vagy támogatni.

Pénzügyi támogatási kérvényeket csak annak a plébániának vagy egyházközségnek fogok aláírni, amely a Gazdasági Hivatal felé minden előírt kötelezettséget időben teljesített, azaz beküldte:

 • a számadást és költségvetést
 • az anyakönyvi másolatokat
 • a jegyzőkönyveket és leltárokat
 • a központi járulékokat
 • a célgyűjtéseket
 • a nyugdíjjárulékot
 • a statisztikai adatokat

Ingatlanfelújítások szabályozása

Amennyiben a felújítási munkálatok bruttó értéke 1 000 euró alatt van, a felújítások egyszerű árajánlattal és szerződéssel elvégezhetők. Kérem a paptestvéreket, hogy a munkálatok megkezdése előtt mindkettőt küldjék be a Gazdasági Hivatalba jóváhagyásra. ( Ha rendben van, postafordultával láttam jelzéssel ellátva kapják vissza).

Amennyiben a felújítási munkálatok bruttó értéke meghaladja az 1 000 eurót, előzetes engedélyt kell kérni a Gazdasági Hivataltól, függetlenül a pénzügyi forrás eredetétől, még akkor is, ha önerőből történik a finanszírozás. Az ilyen jellegű munkálatok esetében legalább két árajánlatot kell kérni különböző vállalkozóktól ugyanarra a munkára.

Az év elején beérkezett kérvényeket az egyházmegye Gazdasági Tanácsa felülvizsgálja, és elfogadásukat javasolja, vagy elveti. A munkák megkezdését – miután a Gazdasági Tanács elvégezte a költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatát -, a vagyonkezelő engedélyezi.

A vagyonkezelő félévenként szükség szerint gyakrabban is köteles beszámolni a konzultori testületnek a püspökség anyagi helyzetéről.

Intenciókat a vagyonkezelőtől csak azok kapnak, akik rendezik a beszolgáltatásokat.


Beszolgáltatások

Köszönetet mondok minden pap- és szerzetestársamnak, aki időben rendezte a beszolgáltatásokat.

Sajnos, tavaly is voltak közösségek, amelyekből nem jött meg a beszolgáltatás: Kisorosz (utolsó negyed), Udvarnok (utolsó negyed) és Székelykeve (félév). Kérem az illetékes paptársakat, hogy mielőbb intézkedjenek és rendezzék tartozásukat.


Reális helyzetfelmérés közösségeinkben

Ismételten felhívom a paptestvéreket a reális helyzetfelmérésre. A kisebb közösségekben ne a templomjavításra helyezzék a fő hangsúlyt, inkább a plébániaépületeket tatarozzák, és ott tartsák a szentmiséket, valamint az imacsoportok és lelkiségi mozgalmak összejöveteleit.


Leltárok a plébániáinkon

A leltárakat 2009. június 30-ig a Püspöki Hivatalba kell beküldeni.


Statisztikai adatok beszolgáltatása

A statisztikai adatokat postai vagy elektronikus formában kell beküldeni február 20-áig.

Az év végi zárszámadásokat az Esperesi Hivatalokon keresztül a vagyonkezelőnek kell eljuttatni február végéig.

A másolatokat a keresztelési, házassági és elhunytak évkönyvéből ugyancsak február végéig kell beküldeni az Esperesi Hivatalokon keresztül a Püspökségre.


Eseménynaptár

 • Március 12-15. a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia küldötteként nemzetközi konferencián veszek részt a Szent Pál-évvel kapcsolatban
 • Március 30. és április 1. között a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia összejövetele Belgrádban
 • Április 4. egyházmegyei szintű találkozó bérmálkozóinkkal Muzslyán és Nagybecskereken
 • Április 24-26. lelkiségi mozgalmak egyházmegyei szintű találkozója Csókán
 • Május 9-én Lengyelországban tartózkodom, 9 verbita diakónust szentelek

Muzslyára és Nagybecskerekre várom bérmálkozóinkat

Virágvasárnapot megelőző szombaton, április 4-én 11 órára Muzslyára várom egyházmegyénk bérmálkozásra készülő fiataljait, egy barátkozási-ismerkedési lelkinapra, melyet 15 órakor püspöki szentmisével zárunk a nagybecskereki székesegyházban.


Találkozóra hívom egyházmegyénk lelkiségi mozgalmainak képviselőit Csókára

Katolikus Egyházunk a Szentlélek működésének köszönhetően, minden időben és korban képes megőrizni azt a hitet, amelyet Isten ajándékozott neki. Egyúttal arra is, hogy a Lélek ösztönzésére mind újabb formákat találjon ennek a hitnek a mindennapi életben való megélésére.

Ilyen jelenségnek vagyunk szemtanúi mi is, amikor a Krisztus Egyházában jelentkező különböző lelki mozgalmakra gondolunk. A XX. század hála Istennek kimondottan egy Lélekben gazdag századnak számít, ahol több száz, ha nem ezer mozgalom született, amely alaposan áthatotta a világ társadalmi rendszereit, de magát az Egyházat is.

Sokan e mozgalmak közül, amelyek a Katolikus Egyházban születtek, már elnyerték a Szentszék elismerését is (mint az Opus Dei, Neokatekumenális út, Fokoláre, Nyolc Boldogság, Karizmatikus mozgalom), mások pedig ilyen elismerés nélkül is hathatósan támogatják a helyi egyház életét és vezetik Istenhez az embereket.

Egyházmegyénk területén is működnek lelkiségi mozgalmak. Őket szeretném most, mint az egyházmegye főpásztora, összehívni egy ima és lelki találkozóra, amelyet 2009. április 23-26. között tartunk Csókán.

Kérem a pap- és szerzetestársaimat, mindazokat a világiakat, aki részt vesznek ilyen mozgalmak életében, jöjjenek el Csókára, ha nem is az egész programra, legalább a szombat délutáni imatalálkozóra, amelynek keretében főpásztori misét is ünnepelni fogunk.


Változások a kommunikációban

Féléves várakozás után végre van saját fax száma a püspökségnek. Figyelem, változott az e-mail cím is!

A Püspöki Hivatal elérhetőségei:
telefon: 023-534 722;
fax: 023-528 625
e-mail cím: ordinariatus@mgnet.rs

+László s.k.
püspök