2008. NOVEMBER


A misebor használata

A misebor szőlőből préselt színbor, az Eucharisztia anyaga a kenyér mellett. A hatályos egyházjog szerint szőlőből sajtoltnak kell lennie, s nem szabad idegen anyagot hozzákeverni. Ha erjedés előtt adnak cukrot a musthoz (szigorú előírások szerint), a bor még használható miseborként. A nem szőlőből vagy szintetikusan előállított borok viszont nem alkalmasak misebornak.

Az egyházi törvénykönyvben előírtaknak megfelelően a misebor biztosítása a miséző pap feladata, annak anyagi költségei viszont az adott templompénztárt terhelik. Tapasztaltam, hogy egyházmegyénk több plébániáján és filiáján üzletben vásárolt bort használnak a szentmisében. Tekintettel arra, hogy ezen borok kétes eredetűek, kérem, hogy minden pap legyen plébános vagy káplán -, kötelezően megbízható bortermelőktől vásárolja a misebort.


A szent liturgiában használt kellékek felújítása

A szent liturgiában használt textíliák, ha szakadtak, piszkosak vagy nincsenek rendben tartva, akkor nem méltóak a szentmiséhez. Szívélyesen kérem a sekrestyéseket, de különösen a pap- és szerzetestársakat, hogy szenteljenek ennek külön figyelmet, és ha kell, újítsák fel ezen kellékeket, ezzel is kifejezve az eucharisztia méltóságát.


Fakultások megadása vagy hosszabbítása

A felnőttek keresztelésével kapcsolatos kérvényeket 2008. december 1-jétől a püspöki iroda megszünteti. Engedélyt adok a püspökség területén működő papoknak, hogy azokat, akik a 14. életévük betöltése után kérik a keresztséget, megkereszteljék. Ilyenkor a bérmálás szentségét is ki kell szolgálni. Egyben arra kérem a lelkipásztorokat, hogy a felnőttek keresztelését és bérmálását lehetőség szerint a nagyszombati liturgia keretében végezzék. Kérem a pap- és szerzetestestvéreket, hogy a továbbiakban is küldjék be a felnőttek keresztelkedéséhez adott engedélyről a jelentést.

Minden gyóntatási joghatósággal rendelkező papnak engedélyt adok megfelelő penitencia feladása mellett az abortusz bűnének feloldozására. Minden esetben azonban meg kell említeni, hogy a feloldozást külön püspöki engedély alapján adják meg a gyónónak.


Kötelező gyűjtések 2009-ben

Felhívom minden plébános és esperes figyelmét, hogy ami az elrendelt egyházmegyei vagy általános a Szentszék által elrendelt kötelező gyűjtéseket illeti, a következő változások lesznek 2009-ben:

2009. január 6-án: eltörlöm az úgynevezett afrikai egyházért nevű gyűjtést, helyette a továbbiakban az aznapi gyűjtés teljességében a püspöki iroda működését fogja segíteni.

  • 2009. Virágvasárnap: gyűjtés a szentföldi zarándokhelyek megsegítésére.
  • 2009. Péter-Pál ünnepén: Péter-fillér gyűjtés.
  • 2009. október 18-án gyűjtés a missziók javára.
  • 2009. november 22-én gyűjtés a Caritas javára.

Adminisztrációs költségek megtérítése

Elrendelem, hogy 2008. november 1-jétől minden olyan külföldi és belföldi adományból, amelyet a püspök atya előzetes engedélyével kapnak a paptestvérek, a püspökségi gazdasági iroda adminisztrációs költségek címén automatikusan a bruttó összeg 5 százalékát levegye. Ebben az 5 százalékban vannak a bankok által levont díjak, továbbá a püspökség banki ügyekkel kapcsolatos kiadásai.


Áthelyezések, kinevezések

Msgr. Botka József kikindai plébánost nyugdíjba helyeztem 2008. november 30-ai dátummal. Msgr. Botka atya úgy döntött, hogy Szabadkára költözik, a Josephinum papi otthonba.

Ugyanezzel az időponttal plébániai kormányzóvá neveztem ki Szemerédi Pál nagybecskereki káplánt. Az új kormányzó beiktatását 2008. november 30-án az ünnepi 10 órai szentmise alatt végzem. Már most szeretném megköszönni msgr. Botka József atyának mindazt a jót, áldozatot, imát és tevékeny szeretetet, amelyet egyházmegyénk szolgálatában végzett. Isten áldása kísérje további életútján is!

Homokrév (Mokrin) – amely Kikinda leányegyháza -, híveinek lelki gondozását 2008. december 1-jétől ugyancsak Szemerédi Pál atyára bíztam. Köszönöm Mellár József esperes-plébánosnak és Csipak Csaba atyának az eddig végzett áldozatos munkáját ebben az egyházközségben!

Istvánvölgye (Hajdučica) és Györgyháza (Velika Greda) Nagybecskerekről részesül oldallagos ellátásban. 2008. november 30-ától msgr. Huzsvár László ny. püspök látja el az adott települések lelkipásztori feladatait.

Csipak Csaba csókai káplánt 2008. december 7-ei dátummal a nagybecskereki plébániára helyeztem. Segédlelkészi teendői mellett Csipak Csaba 2009. január elsejétől hétköznap délelőttönként 9 és 12 óra között a püspökségi irodában teljesít szolgálatot a továbbiakig.

Msgr. Kovács Mihályt egészségi állapotára való tekintettel 2008. december 20-ai dátummal áthelyeztem a bókai Koncz Tibor esperes-plébános által vezetett idősek otthonába, ahol teljes körű és szakszerű ápolásban részesül.


Caritas-vasárnap

Egyházmegyénkben a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia döntése szerint advent 2. vasárnapján gyűjtünk a püspökségi Caritas céljaira. A konzultori gyűlésen úgy döntöttünk, hogy az idei évben ezen a napon befolyó perselypénzek a plébániákon maradnak. Az összeget amelyet minden egyházközség köteles bejelenti a püspöki hatóság felé, a plébánosok és plébániai Caritas-csoportok teljes egészében a szegények és ínségben szenvedők megsegítésére fordítják. Kérem a pap- és szerzetestársaimat, hogy már advent első vasárnapján értesítsék a híveket erről a gyűjtésről!

A konzultori ülésen született határozat értelmében a Nagybecskereki Egyházmegyében 2009-től a Caritas-vasárnapot mindig Szent Erzsébet napjához legközelebb eső vasárnap ünnepeljük. Az ünnepet azzal a nem titkolt szándékkal tettük át a szolgáló szeretet szentjének emléknapjához közelebb eső vasárnapra, hogy híveinket Szent Erzsébet példájának követésére ösztönözzük.


Előkészület püspökségünk ezüstjubileumára

A konzultori tanács döntése alapján püspökségünk alapításának huszonöt éves jubileumára hároméves előkészületi időszak témái a következők:

  • 2008. advent első vasárnapjától 2009. Krisztus Király vasárnapjáig KERYGMA IGEHIRDETÉS
  • 2009. advent első vasárnapjától 2010. Krisztus Király vasárnapjáig LITURGIA ISTENTISZTELET
  • 2010. advent első vasárnapjától 2011. Krisztus Király vasárnapjáig DIAKONIA TEVÉKENY SZERETET

A részletes programot egy hattagú bizottság készíti elő, melynek tagjai Dr. Német László SVD megyéspüspök, és a kerületi esperesek: msgr. Fiser János, Koncz Tibor, Mellár József, Hajdu Sándor, valamint msgr. Gyuris László. A bizottság által előkészített programot az esperesek a kerületi koronán ismertetik paptestvéreikkel.

A híveket Úrjövet/advent első vasárnapján tájékoztatjuk az első jubileumi év előkészületeiről. Ezzel kapcsolatban levelet intézek az egyházmegye minden hívéhez, amelyet lelkipásztoraink 2008. november 30-án kötelesek bemutatni vagy felolvasni minden szentmisében. A levél másolatát minden plébánia megkapja. Buzdítsuk a híveinket, hogy a fénymásolt üzenetet vigyék haza, ezáltal is segítve őket a jubileumi előkészületben!


Úrjövet-advent: méltóságteljes várakozás

Kérem, hogy plébániáinkon és leányegyházainkban külön figyelmet szenteljenek az adventi koszorúnak. Legyen esztétikusan elkészítve, a vasárnapi gyertyagyújtás történjen ünnepélyes keretek között, világiak és egyháziak összefogásával.

Buzdítok mindenkit vallási ünnepeink és néphagyományaink méltó megünneplésére, tovább örökítésére!


Karácsonyi éjféli szentmise a székesegyházból

A karácsonyi éjféli szentmisét az idei évben a nagybecskereki Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt székesegyházból élő adásban közvetíti a Vajdasági TV.


Továbbképzés hittantanárok részére

Szakmai megbeszélésre és továbbképzésre hívom egyházmegyénk hittantanárait a püspöki lak dísztermébe november 29-én 10.30 órától 14.00 óráig. A részvétel kötelező mind az iskolai, mind a plébániai hittantanároknak, valamint a hitoktatást végző lelkipásztoroknak! Kérem a meghívottakat, hogy hozzanak magukkal szendvicset vagy egyéb élelmet, mert ebédet nem tudunk biztosítani számukra.


Kötelező egyetemi diploma a hittantanároknak

A szerb kormány hitoktatási bizottsága határozata alapján 2011-ig az általános és középiskolák hitoktatóinak egyetemi diplomával kell rendelkezniük. A fentiek ismeretében buzdítom mindazokat a hitoktatókat, akik még nem szerezték meg hittanári oklevelüket, tanulmányaik folytatására és mielőbbi befejezésére.


Eseménynaptár

November 11-13. a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia tagjainak összejövetele volt Ohridban.

November 10-én ebéddel kezdődött egyházmegyénk lelkipásztorainak a lelkigyakorlata Tóthfaluban Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek vezetésével. A lelkigyakorlat november 13-án ebéddel zárult. Örömmel tudatom, és minden paptestvéremnek köszönetet mondok, hogy tiszteletben tartva kívánságomat, hiánytalanul megjelentek a lelkigyakorlaton.

November 17-21. Leányfalun tartózkodtam lelkigyakorlaton a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szervezésében.

+László s.k.
püspök