2014. ÁPRILIS


Főpásztor húsvéti üzenete

2013. november 26-án bemutatták a Szentatya Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítását, amit magyarul így fordítunk: Az Evangélium öröme.

Ferenc pápa ebben a buzdításban írja: „vannak keresztények, akiknek látszólag nagyböjti stílusuk van, Húsvét nélkül” (6). A pápa tisztában van vele, hogy nem lehet minden élethelyzetben felhőtlenül örülni, vannak nehéz pillanatok is. Ám ha szünet nélkül ezekre hivatkozunk, hogy kimagyarázzuk, miért nincs bennünk öröm, rossz úton járunk. „A kísértés gyakran mentegetőzés vagy kifogás formájában jelentkezik, mintha számtalan feltételnek kellene teljesülnie ahhoz, hogy az öröm lehetséges legyen” (7). De aki valóban találkozott az élő Istennel, annak még milyen más forrásra, feltételre van szüksége ahhoz, hogy elkezdjen örülni? Mit adhat a mindennapi élet, az emberi valóság, amit ne tudna megadni maga Isten?

Az öröm megélésének egyik formája maga az evangélium hirdetése – hiszen a jó közölni akarja magát, az Istennel való találkozás öröme csak még tovább gyarapodik bennünk, ha azt kitágítjuk mások felé. Ez az öröm-közlő evangéliumhirdetés mindig eleven valóság, mert központjában az eleven Krisztus van, aki „széttöri azokat az unalmas beszédformákat, amelyekbe be akarjuk börtönözni őt”. Jézus hirdetése ezért „új utakon”, „találékony módszertannal, más kifejezési formákkal, beszédesebb jelekkel, a kortárs világ számára megújított jelentésű szavakkal” történik meg, mert csakis így tükrözi „az evangélium frissességét”. „Valójában az Evangélium minden hiteles megélése mindig „új” (11). Az evangélium hirdetésének hitelessége elválaszthatatlan annak új mivoltától, vagyis attól, hogy az embert a maga adottságainak, kulturális és társadalmi környezetének megfelelő módon szólítsa meg.

Ebben az évben együtt ünnepeljük a húsvéti napokat az ortodox és protestáns testvérekkel. Nekik is kívánom, hogy a Bánát területén élő emberek ismerjék meg az Evangélium örömét, és ezt az örömet adják tovább mindenkinek.

Áldásos ünnepeket kívánok mindenkinek!

 + László SVD

U Vatikanu je 26. novembra 2013. godine predstavljeno i objavljeno apostolsko pismo Pape Franje „Evangelii Gaudium“ (Radost evanđelja) u kojoj Papa razlaže temu naveštanja evanđelja u današnjem svetu.

Papa Franja poziva Crkvu da se otvori i „izađe“ iz svojih „sigurnih“ prostora i uhodanih načina rada te da se stavi u službu sveta, posebno siromašnih i napuštenih. Izvor rada Katolika i Kršćana je radost evanđelja, koja ispunjava srce i čitav život svakog koji je lično sreo Isusa.

Papa otvoreno govori da je Crkva mesto milosrđa, a ne osude, jer Bog se u praštanju nikada ne umara. Prema Papi Crkva nije carina; ona je očev dom u kojemu ima mesta za svakog čoveka, zajedno s njegovim teškim životom. Papa Franja ponovno ističe da mu je draža Crkva koja je ranjena i prljava zbog toga što je izašla na ulice, nego Crkva koja je zatvorena u spletu administrativnih procedurâ. Ako ima nešto što može pobuditi sveti nemir u nama to je činjenica da brojna naša braća žive bez Isusovog prijateljstva.

Naše naveštanje Evanđelja treba imati pozitivna obeležja: blizinu, poštovanje, saučešće, strpljenje za napor svakog čoveka na putu humanog i kršćanskog dozrevanja.

Gledajući na situaciju u našoj državi, nikako ne možemo izgubiti iz očiju političku situaciju ovog trenutka. Čekamo na novu vladu, kojoj je narod u demokratskim izborima poverio sadašnjost i budućnost naših mladih. Tu želim da citiram reči Pape Franje: „Molim Gospodina da nam podari više političara koji uistinu imaju na srcu društvo, narod, život siromašnih!“

Ove godine Uskrs slavima zajedno sa Pravoslavnim Crkvama i Protestanskom braćom i sestrama u svetu. I njima želim blagoslov Uskrslog Gospodina! Neka ovi Uskrsni blagdani budu izvor radosti za sve nas, za one, koji veruju u Isusa, a i za one, koji su u potrazi za pravim smislom ovozemaljskog života.

Srećan Uskrs svima!

+ Ladislav SVD

Elrendelem, hogy ezt a levelet minden templomban húsvét napján, az ünnepi misén – a szentbeszéd után a közösségnek megfelelő nyelven – olvassák fel!


Nagycsütörtöki olajszentelés a székesegyházban

Szeretettel hívom egyházmegyénk minden papját az olajszentelési szentmisére: Kezdete április 17-én 9:30-kor. Ez egyben papságunk ünnepe is, amelynek keretében megújítjuk papi ígéreteinket. A szentmise után olajosztás, majd 11:30-kor közös ebéd.


Szent József nevének említése a szentmise kánonjában

Amint az mindannyiunk számára már közismert, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2013. május 1-jén kelt dekrétumában elrendelte Szent Józsefnek, a Boldogságos Szent Szűz jegyesének a megemlítését is a II., III., és IV. eucharisztikus imában, a magyar nyelvű szöveget az alábbi formában hagyta jóvá:

  • a II. eucharisztikus imádságban: „hogy Isten anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal …” ;
  • a III. eucharisztikus imádságban: „elsősorban Isten anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolaiddal …”;
  • a IV. eucharisztikus imádságban: „hogy Isten anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal …”.

Ezen rendelet mindenkire kötelező, a közölt szövegek a hivatalosak, ezért a szentmisékben csak ilyen formában használhatjuk, semmiféle más változat nem jöhet szóba.


Változások a bérmálások időpontjában

  • Május 10. Tóba (16 órakor) és Magyarcsernye (18 órakor)
  • Június 8. Nagybecskerek (9 órakor)
  • Június 15. Szerbittabé (8 órakor) és Szentmihály (11 órakor)
  • Szeptember 21. Tamásfalva (10 órakor)

A többi, itt nem említett bérmálási időpont marad úgy, ahogyan a 2013. decemberi Közleményekben áll.


Papi lelkigyakorlat

Emlékeztetlek benneteket, hogy az előző Közlemény 14/2013-as pontjában meghirdettem az egyházmegyei papi lelkigyakorlatot.


Hittantanárok továbbképzése

Az Oktatási Minisztérium és a Nagybecskereki Egyházmegye szervezésében április 26-án Muzslyán lesz a hittantanárok továbbképzése. Mindazok, akik részt vesznek a továbbképzésen, a 2014/2015-ös iskolaévben történő kinevezésekkor előnyt élveznek azon társaikkal szemben, akik nem éltek az adott lehetőséggel.

Az iskolai hitoktatók megbízó levelét továbbra is az egyházmegye általános helynöke, msgr. Mellár József adja ki.


Szabadságok

Tisztelettel kérem a pap- és szerzetestársakat, hogy egészségükre való tekintettel használják ki négyhetes szabadságukat. Ajánlom ez idő alatt a lelki felfrissülést is! Kérem a pap- és szerzetestestvéreket, hogy a szabadságokkal kapcsolatos kérvényeiket hozzák magukkal a bókai papi szenátusra június 16-ára. Az írásos kérvényben szerepelnie kell a szabadság pontos idejének, a helyettesítő pap nevének és aláírásának is, hogy a kért időszak alatt készek a szabadságon levőt helyettesíteni.


Szent Gellért-ünnepségek

Szent Gellért-ünnepség az egyházmegye magyar ajkú hívei számára 2014. szeptember 27-én, Nagykikindán kerül megrendezésre. A nem magyar ajkú híveink számára pedig 2014. október 4-én, Fábiánon (Češko Selo) lesz.


Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök ünnepe

Mindenkit hívok október 3-án Feketetóra, hogy közösen megünnepeljük Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök, Feketetó szülötte ünnepét. A főpásztori szentmise 10:30-kor kezdődik Feketetón. Buzdítom a környező plébániák híveit is, hogy minél nagyobb számban jöjjenek el, erre az alkalomra, ahol együtt imádkozhatunk egyházmegyénkért és különösen is papi és szerzetesi hivatásokért.


Fontosabb évforduló 2014-ben

Az écskai templom idén ünnepli felszentelésének 150. évfordulóját. Ebből az alkalomból ünnepi főpásztori szentmise lesz október 5-én 10 órai kezdettel. Amennyiben teendőink megengedik, vegyünk részt ezen a szép alkalmon.


Gazdasági Tanács döntései

Abban az esetben, ha új autó vásárlásánál az önrész nem haladja meg az 50% -ot, az autót az egyházmegye nevére kell regisztrálni.


Lelkipásztorkodási adatok 2013-ról (statisztika)

KERESZTELTEK ANYAKÖNYVE
a)    Első életévük betöltése előtt kereszteltek száma 164
b)    Első és hetedik életévük közt kereszteltek száma 107
c)    Hetedik életévük után kereszteltek száma 48
d)   Összesen keresztségben részesültek 319
e)    Közülük katolikus apa és katolikus anya gyermeke 188
f)    Katolikus és nem katolikus szülők gyermeke 131
g)    Közülük fiúgyermek (illetve felnőtt férfi) 173
h)    Közülük leánygyermek (illetve felnőtt nő) 146
HÁZASULTAK ANYAKÖNYVE
a)    Két katolikus között kötött házasság 73
b)    Katolikus és nem katolikus között kötött házasság 22
c)   Összesen házasságot kötöttek 95
d)    Gyökerében orvosolt házasságok száma 2
ELHALÁLOZOTTAK ANYAKÖNYVE
a)    Szentségekkel ellátva temetésben részesültek 335
b)    Szentségek nélkül temetésben részesültek 679
c)   Összesen elhaláloztak híveink közül 1014
d)    Közülük hány férfi 512
e)    Közülük hány nő 502
BÉRMÁLKOZÓK ANYAKÖNYVE
a)    Megbérmált fiúgyermekek illetve férfiak száma 160
b)    Megbérmált leánygyermekek illetve nők száma 128
c)   Összesen megbérmálkoztak 288
TEMPLOMI KATEKÉZISBEN RÉSZESÜLTEK
a)    Elsőáldozás előtti hittanosok (óvoda – 2. osztály) 560
b)    Elsőáldozáshoz járultak 2013-ban (3. osztály) 363
c)    Bérmálkozásra készülő hittanosok 740
d)    Megbérmálkozottak hittancsoportja 250
e)   Hittanosok összesen 1913
ISKOLAI HITOKTATÁSBAN RÉSZESÜLTEK
a)    Általános iskolák 1 – 4 osztályos tanulói 1018
b)    Általános iskolák 5 – 8 osztályos tanulói 933
c) Középiskolások + felső iskolások 499

+László SVD
püspök