2011. DECEMBER


Gazdasági Bizottság döntései

 1. A muzslyai szalézi közösség kérvénye az Emmausz kollégiummal kapcsolatban: a Gazdasági Bizottság engedélyt adott az új épületrész építési munkálatainak megkezdéséhez. Ez az engedély érvényes az egész épületre, amennyiben nem szükséges újból püspöki aláírás a további kérvényekhez. A megyéspüspök, tekintettel arra, hogy a kollégiumnak milyen nagy jelentősége van egyházmegyénk életében és milyen nemes feladatot lát el, támogatásként eltekintett a kötelező 5%-os illetménytől, amely minden püspöki aláírással jár (az ordinariatus adminisztratív kiadásainak fedezésére – lásd 2008. novemberi körlevél).
 1. A Gazdasági Bizottság beleegyezett a muzslyai Mária neve plébániatemplom tetőzetének önerőből való felújításába.
 1. A Gazdasági Bizottság támogatja a nagybecskereki székesegyház plébániájának további felújítását. A nagy gazdasági válság miatt kéri a plébánost, hogy keressen forrásokat ennek megvalósításához, mert a Püspöki Hatóság nem tud anyagiakat biztosítani erre a célra.
 1. Ft. Fehér Roland, bókai plébániai kormányzó két kérelmet nyújtott be. A plébánia tetőzetének felújításával kapcsolatban a Gazdasági Bizottság úgy döntött, hogy a Püspöki Hatóság biztosítja a cserepek 50%-át, és az új léceket. A többit a plébániának kell fedeznie. Ami a plébánia bútorzatát és belső felújítását illeti, a Gazdasági Bizottság úgy döntött, hogy a kérvényben felsorolt tételekről ténylegesen tavasszal intézkedik a Püspöki Hatóság.
 1. A töröktopolyai épületegyüttessel kapcsolatban (szanitáris központ kiépítése) a Gazdasági Bizottság a benyújtott tervek közül, a második tervjavaslatot fogadta el, miszerint az új épületet a templomtól jobbra kellene helyezni, amennyiben lehetséges, minél közelebb az utcához.
 1. A pancsovai volt minorita kolostor tetőzete főtér felőli részének felújítására a Püspöki Hatóság ígéretet tett bizonyos anyagi források biztosítására.
 1. A verseci új garázskomplexum kérdésének tárgyalását a Gazdasági Bizottság elnapolta.
 1. A Gazdasági Bizottság kéri ft. Szemerédi Pál plébániai kormányzót, hogy a tamásfalvi tervekkel kapcsolatban kérvényéhez csatoljon terveket, árajánlatokat és információt az önrészesedésről.
 1. Nagykikindán a plébános javaslata szerint a Gazdasági Bizottság jóváhagyta a plébánia belső átrendezését.
 1. 2011/2012 évben a püspökségi bor ára következőképpen alakul: literes üvegben 120, 00 dinár, palackozottan (etikettel) 0,70 l 150, 00 dinár.

Minőségi lengyel ostyát a székesegyház plébániáján lehet vásárolni 2011 decemberétől.


Építési munkálatok szabályozása az egyházmegye területén

Az egyházmegye területén továbbra is vannak visszaélések, amelyek nem tartják tiszteletben a Püspöki Hatóság erre vonatkozó rendeleteit.

Felhívom az egyházmegye területén működő papok és egyházközségi tanácsok figyelmét arra, hogy bizonyos összeg felett csak a Püspöki Hatóság engedélyével szabad építkezni, még akkor is, ha a plébánia önköltségből fedezne mindent. Emlékeztetőül megismétlem a 2009 februári közleményben kiadott rendeletet:

Minden építési kérelem és terv véleményezése a Püspöki Hatóság Gazdasági Bizottságának hatáskörébe tartozik, ezért ezeket a püspökség címére kell beküldeni. Vonatkozik ez ugyancsak a földbérleti szerződésekre.

Püspökségünk területén sok építkezés folyik, ami magában nem volna baj, épületeink állagának ismeretében. A súlyosbodó gazdasági válság miatt kérem a pap- és szerzetestársaim, hogy 2012-ben megvalósítandó beruházási igényeiket mérsékeljék. A mindenképpen szükséges, sürgős felújításokkal kapcsolatos terveket, 2012. február 29-éig írásban jelezzék a Püspöki Hatóságnak.

Új projekteknél a következő építési szabályok érvényesek:

 • Az igény bejelentésének tartalmaznia kell a következő adatokat:
 • mi a felújítás tárgya, a feladat indokoltsága, rövid műszaki leírás;
 • az EK tanács döntése a felújításról (jegyzőkönyv másolata);
 • mennyi összeg áll a plébánia rendelkezésére (önrész) a munkák fedezésére;
 • honnét számít további anyagi forrásokra.

A szükséges pénzügyi keretek nélkül megkezdett munkák terheit, illetve a keretek túllépéséből adódó fizetési kötelezettségeket, ha azok valóban felmérhetők lettek volna, az egyházmegye semmiképpen sem fogja átvállalni vagy támogatni.

Pénzügyi támogatási kérvényeket csak annak a plébániának vagy EK írok alá, amely a Püspöki Hatóság felé minden előírt kötelezettséget időben teljesített, azaz beküldte:

 • a számadást és a költségvetést;
 • az anyakönyvi másolatokat;
 • a jegyzőkönyveket és leltárokat;
 • a központi járulékokat;
 • célgyűjtéseket;
 • statisztikákat.

Fontosnak tűnik ugyancsak szabályozni a következőket:

 • ha a munka bruttó 1.000, 00 Euró értéke alatt van, a felújítások egyszerű árajánlattal és szerződéssel elvégezhetők. De ezt is be kell küldeni a Püspöki Hatósághoz jóváhagyásra (láttam jelzettel megy vissza, ha rendben).
 • 1.000, 00 Euró feletti munkánál előzetes engedélyt kell kérni a Gazdasági Bizottságtól, függetlenül a pénzügyi forrás eredetétől, még akkor is, ha önerőből fedezik az összes kiadást. Ilyen munkálatoknál legalább két árajánlatot kell kérni különböző vállalkozóktól.

Az év elején beérkezett kérvényeket az Egyházmegye Gazdasági Bizottsága felülvizsgálja és elfogadásukat javasolja vagy elveti.

A munkák elkezdését a Gazdasági Bizottság költségvetések szakmai és ár szempontból történő felülvizsgálását követően az érdekelteket a Püspöki Hatóság értesíti.


Fakultások megadása vagy hosszabbítása

Engedélyezem a püspökség területén működő papoknak, hogy akik a 14. életévük betöltése után jelentkezőket megkereszteljék és egyben meg is bérmálják. Ha lehetséges, a felnőtt keresztelést és bérmálást a nagyszombati liturgia keretében végezzék. Felhívom a pap- és szerzetestestvérek figyelmét, hogy a továbbiakban is érvényes az Egyházi Törvénykönyv idevágó rendelete, miszerint felnőttek bérmálásához püspöki engedély kell.

Minden gyóntatási joghatósággal rendelkező papnak engedélyt adok – megfelelő penitencia feladása mellett – az abortusz bűnének feloldozására. Minden esetben azonban meg kell említeni, hogy a feloldozást külön püspöki engedély alapján adják meg a gyónónak.


Kötelező gyűjtések 2012-ben

 • 2012. április 1-jén, Virágvasárnap: gyűjtés a szentföldi zarándokhelyek megsegítésére.
 • 2012. Péter és Pál ünnepén: Péter-fillér gyűjtés.
 • 2012. október 22-én: a missziók javára.
 • 2012. november 18-án: a Caritas javára.

Továbbra is érvényben van az első vasárnapok gyűjtésének beküldése a Püspöki Hatóság kiadásainak fedezésére.


Oltárterítők készítése a nagybecskereki székesegyház számára

Hímző asszonyok figyelmébe ajánljuk ezt a vetélkedőt, amelynek során arra buzdítjuk őket, hogy készítsenek oltárterítőt a nagybecskereki székesegyház főoltárára. Csak kézimunkákat fogadunk el, amelyek úri hímzéssel, hagyományos, polgári és alkalmi minták vagy csipke felhasználásával készülhetnek. A főoltár méretei 220 cm x 100 cm, a minta szélessége 25-30 cm lehet. Az oltárterítő pap felőli részére nem szükséges hímzést készíteni.

A munkákat, amelyeket szakértők bírálnak el, 2012. december 16-áig várjuk a Püspöki Hivatal címére (23000 Zrenjanin, Trg Slobode 8.). Eredményhirdetés 2012. karácsonyán.


Hittantanárok továbbképzése

A 2012-es évben is folytatjuk a Szabadkai Egyházmegyével közösen a hittantanárok továbbképzését. Az új evangelizáció kihívásaival foglalkozunk az idei tanfolyamon.


Kántortalálkozó

Kántoraink 2012 nagyböjt folyamán találkoznak a püspöki lakban. Az összejövetel házigazdája ft. Koncz Tibor lesz, az érdekelteket február 15-éig értesítjük.


Caritas-önkéntesek toborzása

Adventi levelemben felhívtam a figyelmet legújabb pasztorális terveinkre, amelyben egyik központi szerepe az idősek és betegek gondozásának van. Kérem a pap- és szerzetestestvéreket, buzdítsák a híveket az önkéntes munkára, betegek és idősek látogatására.


Idősek testi és lelki gondozása

Egyházmegyénk híveinek kb. 25%-a 60 évnél idősebb. Bókán már több mint egy évtizede működik egy szeretetotthon, ahol idős testvéreink nagyon jó körülmények között élnek. Egy hasonló intézmény épül Kikindán; az épületegyüttes első része már lakható, a második építése folyamatban van. A jelentkezők ft. Koncz Tibor plébánosnál kaphatnak információt: 0230 21 711-es telefonszámon.


Statisztikai adatok beszolgálása

2012. február 20-áig kérem, hogy küldjétek be a Püspöki Hatóságnak a szokásos statisztikai adatokat. Elektronikus formában is lehet, a nyomtatvány megtalálható a honlapunkon.


Anyakönyvi másolatok

Kérem, hogy készítsetek másolatokat az anyakönyvekről (keresztelési, házassági és elhunytak 2011-ben); az összegyűjtött másolatokat az esperesi irodákon keresztül 2012. február 15-éig juttassátok el a Püspöki Hatóságnak.


Sematizmus 2011

Elkészült a Nagybecskereki Egyházmegye 2011- es évkönyve és címtára. A december 16-ai ünnepségen bemutattuk a mintapéldányokat. A plébániák és lelkipásztorok egy ingyenes példányt újév után kaphatnak kézhez, ha többet szeretnének rendelni (akár ajándékba), jelezzék a Püspöki Hatóságnál.


Új evangelizáció és média

Buzdítom pap- és szerzetestársaimat, hogy használják ki a modern média adta lehetőségeket: szabadon nyilatkozzatok vallási témakörben és a hitünkhöz kapcsolódó hagyományokról. Ugyancsak szóljatok az egyház szociális tanítására vonatkozó kérdésekben. A Nagybecskereki Egyházmegyét illető jogi kérdésekben csak a püspök nyilatkozhat, ő képviseli az egyházmegyét az állami szervek előtt is. Kerülni kell minden pártpolitikai színezetű hivatalos nyilatkozatot.

+László SVD
püspök