2012. AUGUSZTUS


Kinevezések

2012. január 1-jétől öt évre kineveztem ft. Csipak Csaba székelykevei plébániai kormányzót egyházmegyei ifjúsági referenssé. Sajnálatos módon e kinevezés nem jelent meg az áprilisi körlevélben, amelyért a Püspöki Hivatal elnézést kér az érintettektől.

2012. július 1-jétől öt évre kineveztem msgr. Mellar József általános helynököt, törökbecsei plébánost a ministránsok egyházmegyei referensévé.

Köszönetet mondok Kalapis Sztoján SDB atyának hosszú évek folyamán végzett áldozatos munkájáért az ifjúság nevelése terén.


Ötéves pasztorális terv 2011-2016

A Pasztorális Tanács 2012.04.25-én Nagybecskereken tanácskozott. A 2011-es őszi rekollekción elhangzott javaslatok szerint a tanács úgy döntött, hogy a következő évek pasztorális tevékenységeit egy ötéves ciklusba foglalja össze.

Tematikai évek:    Hit éve, Remény éve, Szeretet éve, Kereszt éve, Mária éve.

A tanács úgy döntött, hogy ezt a javaslatot felteszi a Gellért-listára, hogy az érdekelt pasztorális munkatársak megismerhessék és a Papi Szenátus találkozóján 2012. június 25-én, Beodrán meghozzák végleges döntéseiket.

Beodrán a főpásztor bemutatta a tanács által javasolt programot.


Hit éve programok – általános

2012 október 11-én kezdődik, a Püspöki Szinódus keretében és 2013. november 24-ig tart

Célja a hitre való ébresztés. Minden érdekelt megkapta a Szentatya idevágó levelét – Porta Fidei – és a hozzá csatolt, a Hittani Kongregáció által kidolgozott konkrét javaslatokat.

Egyházmegyénk területén a következő kezedeményezésekről döntöttünk:

Évközi  vasárnapokon feldolgozzuk a Niceai – Konstaninápolyi Hitvallást. A vasárnapi prédikációk szövegjavaslatát msgr. Fiser János készíti elő, a KEK alapján.

Egyházmegyei szinten heti miserend formanyomtatványt készít Filó Levente webmester nyomtatott formában. A formanyomtatványt WORDben készíti, hogy mindenki tudja használni. Ebbe a nyomtatványba be kell jegyezni a misék időpontját (a különböző helységek szerint és a miseszándékokat – gyászmisékre, amelyek temetésfüggőek, természetesen a már bevált gyakorlat érvényes). Emellett  a megyéspüspök hitéleti gondolatokat  küld elektronikus formában. Ezt a szöveget be lehet tenni a formanyomtatványba. Természetesen a megyéspüspök ajánlja, hogy e szövegek helyett a helyi lelkipásztor is készíthet megfelelő  szövegeket.

A Hit éve keretében egyházmegyénk több plébániáján is misszió lesz:

  • Népmisszió Nagybecskereken 2012. október 25-28.
  • Tervezett városmissziók 2013-ra: Törökkanizsa, Padé, Tiszaszentmiklós, Szaján, Hódegyháza.

Hit éve programok – hittanosok számára

Az idei évben is meghirdetjük az Én karácsonyi képeslapom című képzőművészeti pályázatot, amelynek részleteit szeptember végéig ismertetjük a hittantanárokkal.

2012. december 1-jén egész napos (10 órától 16 óráig) élő betlehemet szervezünk az egyházmegye hittanosai és a felnőtt érdeklődők számára Bókán, amelynek keretében bemutatjuk Jézus életét, lesznek kézműves foglalkozások, koncert, mézeskalács, forró tea és forralt bor is. Részletes információkat október végéig küldjük.

A hittanosoknak húsvéti rajzpályázat lesz Feltámadt Krisztus! címmel.

A Hit évében egyházmegyei hittanversenyt szervezünk, amelyet esperesi kerületenként bonyolítunk le. A szükséges információkat november 1-jéig minden hitoktató megkapja.

Az ötéves pasztorális terv további évi tematikus programjavaslatát időben kidolgozza a Pasztorális Tanács, és megküldi minden érdekeltnek.


Bérmálások

A bérmálás rendje egyházmegyénkben:

A püspök megérkezésekor helyi szokás szerint lehet harangozni, de nem kötelező.

A helyi plébános fogadja őt a plébánián, vagy ahol az öltözés történik a szentmisére.

Liturgikus szín bérmáláskor: a húsvéti időben mindig fehér. Az évközi vasárnapokon a püspök a zöld színt használja.

Az olvasmányok mindig az adott vasárnapi liturgiához igazodnak, hacsak nem kötelező ünnep van, amely felülírja az évközi vasárnapot.

A bevonulási rend a következő: a menet élén halad a tömjénezőt és a tömjéntartót vivő ministráns (amennyiben a plébános úgy látja jónak, hogy legyen és a hívőközösség is ragaszkodik hozzá), majd következik a feszületet vivő ministráns, mellette jobbról és balról két gyertyát vivő ministráns (ha a plébánián nincs ennyi ministráns az ő szerepüket a tanácstagok vegyék át), következnek az egyháztanácstagok (hacsak nincs más helyi szokás), utánuk a bérmálkozók bérmaszüleikkel (helyi szokás szerint a szülők, keresztszülők és a többi rokon mehet velük), majd a papság és végül a püspök.

Megszűnik az a szokás, hogy a főpásztor szenteltvízzel hinti a népet bevonulás alatt, és az is, hogy a szentély lépcsőjéhez érve a plébános tömjénfüsttel köszönti a püspököt.

A liturgikus énekeket a plébános és a kántor határozza meg. Kérem, az énekek legyenek a bérmálkozáshoz illőek, és olyanok, amelyeket nem csak a kántor és a kórus ismer, hanem az egész közösség is, hogy bekapcsolódjon mindenki, különösen a bérmálkozók az énekbe.

A szentélybe érve a püspök a szokott módon megkezdi a szentmisét. Az olvasmányok (lehetőleg ketten a bérmálkozók közül olvassák) és az evangélium után a plébános üdvözli a főpásztort és bemutatja a bérmálkozókat (ajánlott a szertartáskönyvben leírt módon), majd ezt követően a püspök szentbeszédet tart.

A szentbeszéd után kezdődik a bérmálás szertartása:

  • A keresztségi fogadalom megújítása: a bérmálkozók felállnak a püspök pedig az oltár előtt állva fogadja fogadalmaikat.
  • Következik az ima a  Szentlélek ajándékaiért.
  • Az ima után a bérmálkozók felsorakoznak egyesével, mögöttük a bérmaszülők állnak, akik jobb kezüket a bérmálkozó vállára teszik a krizmával való megkenés ideje alatt. Senki más nem jöhet a püspök elé.
  • Miután a püspök minden bérmálkozót megkent a szent olajjal, kezet mos (kézmosás vagy kenyér és só, vagy citrom. Szappan nem kell.). Következnek a hívek könyörgései a szertartáskönyv szerint, amit a megbérmáltak olvassanak.

A bérmacédulákat még a templomba vonulás előtt szedjék össze. Fordítson minden plébános nagy figyelmet arra, hogy minden bérmálkozó meg tudja mondani saját bérmanevét és válaszolni tudjon a püspöknek, ahogyan ezt a szertartáskönyv előírja.

A hívek könyörgése utána lehet felajánlási körmenet (amennyiben ez megoldható), amit a bérmálkozók végezzenek. Ebben a menetben hozzák az áldozati adományokat (kenyér, bor) és egyben a püspöknek szánt ajándékot is.

Perselyezés kötelező, de csak a hívek könyörgése után szabad elkezdeni (ha van felajánlási körmenet, csak azt követően).

A továbbiakban a szentmise a szokott módon folytatódik, viseljünk gondot arra, hogy elegendő ostya legyen előkészítve és több helyen áldoztassunk.

Áldás előtt, ha szokásban van, a plébános köszönetet mond a püspöknek és a bérmálást előkészítőknek. Ezek után az ünnepi áldás következik. Ha a templomban történik a közös fénykép elkészítése, akkor nincs ünnepi kivonulás; a püspök a papsággal és a ministránsokkal  kivonul a sekrestyébe. Ha szabadban van a fényképezkedés, akkor a kivonulási rend ugyanaz, mint a bevonulási.

Ha van fogadás (ebéd vagy vacsora) a bérmálás után, lehetőleg a plébános szervezze meg. Családoknál csak akkor, ha ez nem lehetséges. Fordítsunk figyelmet arra, hogy szerényebb anyagi körülmények között élő családoknál szervezzük meg. Ha kell, az egyházközség járuljon hozzá a költségekhez.

Csak egy hivatalos fényképész legyen a misén, a családtagok a bérmálást követően fényképezhetnek.

Egyéb megjegyzések a bérmálkozók felkészítésével kapcsolatban:

  • Szülői értekezlet lehetőséget teremt az evangelizációs munkára.
  • Továbbra is érvényes az a rendelet, amely szerint minden bérmálkozó ültessen fát, vegyen részt a bérmálkozók püspökségi szintű találkozóján (kötelező!) és betegek, idősek, vagy szegények látogatásában.
  • Kisebb településeken – ahol nyáron történik a bérmálkozók felkészítése – a hitoktatást meg lehet szervezni blokkokban (pl. heti egy nap háromórás programmal).
  • Ajánlom, hogy világiakat is vonjunk be a bérmálást előkészítő hittanórákba.

Jelen rendelkezés érvénybe lép a 2012. augusztusi Közlemények megjelenése napjától.

Minden eddigi rendelet ezzel kapcsolatban a fent említett dátummal érvényét veszti.


Szent Gellért-ünnepe

Egyházmegyénk védőszentje, Szent Gellért-napját 2012. szeptember 23-án ünnepeljük a székesegyházban a 9 órakor kezdődő szentmisében, amelyet msgr. Jerzy Mazur SVD, elki  (Lengyelország), püspök mutat be latin nyelven.

Az egyháztanácstagok hagyományos találkozója magyar nyelven 2012. szeptember 22-én 10 órakor lesz a székesegyházban. Kérem a pap- és szerzetestársakat, egyháztanácstagjaikkal együtt vegyenek részt az összejövetelen, amelyet 12,30 órakor közös szentmisével, majd agapéval zárunk.

A nem magyar anyanyelvű egyháztanácstagok Pancsován találkoznak október 5-én 16 órakor. Az összejövetel 18 órakor szentmisével, majd agapéval zárul.


Rekollekció

Október 17-én lesz rekollekció 10,30 órakor, amelyen Ft. Zapletán Géza lesz az előadó, aki a házassággal kapcsolatos jogi témákról tart előadást.


Földbérletek kötelező formanyomtatványa

A Közlemények megjelenésével egyidejűleg érvényes az alábbi formanyomtatvány a Nagybecskereki Egyházmegye egyházi tulajdonban levő földjeinek bérbe adásával kapcsolatban.

A szerződést (kitöltött formanyomtatványt) a Gazdasági Hivatal jóváhagyása nélkül nem szabad bejelenteni az állami szerveknél.

Ugovor o zakupu poljoprivrednih zemljišnih površina

Sklopljen između Rimokatoličke Crkvene Opštine ………. (zakupodavac), koju zastupa sveštenik ………. , JMGB  ………, i zakupoprimca …………., JMBG ……… , ul ……. (adresa).

Član 1.

Zakupodavac daje a zakupoprimac prima u zakup poljoprivnredno zemljlište u ukupnoj površini od ………….. (veličina):

Par. br.

Par. br.

Član 2.

Ugovor važi za vreme od …..  do ……

Član 3.

Cena zakupa iznosi …. kg. merkantilne pšenice i …. kg merkantilnog kukuruza po 1/kj za jednu kalendarsku godinu. Plaćanje se vrši u dve rate: pola (50%) do kraja augusta (pšenica) ili oktobra (kukuruz) svake kalendarske godine, a drugi deo (50%) u januaru mesecu sledeće godine.

Član 4.

Ovaj ugovor se može raskinuti i jednostrano, uz najavu raskida istog godinu dana unapred.

Član 5.

Za sve sporove po ovom ugovoru nadležan je Opštinski sud u ……..

Član 6.

Ovaj ugovor je načinjen u 3 primerka, važan je samo uz potvrdu Biskupskog Ordinarijata, a jedan primerak ostaje u arhivi Biskupije Zrenjanin.

 

U  …………,  …………… g.

 

Zakupodavac                                                                 Zakupac

Vlč. Bővíz László
Direktor finansija Zrenjaninske Biskupije


Hivatalos távollét

A megyéspüspök augusztus 30. és szeptember 20. között, valamint október 6-29. külföldön tartózkodik. A rendhagyó ügyeket az általános helynökkel lehet intézni vagy az ordinariatus@yahoo.com e-mail címen jelenteni.

A Gazdasági Hivatal augusztus 15. és szeptember 5. között ügyfeleket nem fogad.

+László SVD
püspök