2008. ÁPRILIS


Ma délben megszólaltak a harangok székesegyházunknak a tornyában, hogy üdvözöljék az örömhírt: Őszentsége XVI. Benedek pápa kinevezte a Nagybecskereki Egyházmegye sorrendben a második megyés püspökét.

Hivatalból közzéteszem a magyarországi Apostoli Nunciatura értesítését. Együtt imádkozzunk mindannyian újonnan kinevezett főpásztorunk áldásban gazdag munkálkodásáért körünkben.

Nunciatura Apostolica in Hungaria
SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Magyarországi Apostoli Nunciatúra közleményben tudatja, hogy a Szentatya, XVI. Benedek pápa Főtisztelendő P. NÉMET LÁSZLÓ SVD atyát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárát nagybecskereki (Zrenjanin, Szerbia) megyéspüspökké nevezte ki. A hír az Osservatore Romano oldalain 2008. április 23-án, szerdán 12.00 órakor került közzétételre.

A kinevezett püspök 1956. szeptember 7-én született a vajdasági Hódságon (OdŽaci), a mai Szerbiában. Szabadkán érettségizett, majd 1977-ben belépett az Isteni Ige Társaságába (Societas Verbi Divini), azaz a verbita missziós szerzetesrendbe. Felsőfokú szerzetesi, filozófiai, teológiai tanulmányait Pienieznoban (Lengyelország) végezte. 1982. szeptember 8-án tett szerzetesi örökfogadalmat Pienieznoban, majd 1983. április 17-én szentelték pappá ugyanott.

  • 1983-1985: Jugoszláviában működik,
  • 1985-1987: Rómában folytat tanulmányokat,
  • 1987-1990: egyetemi lelkész a Fülöp-szigeteken,
  • 1990-1994: Ausztriában, St. Gabrielben telje3sít lelkipásztori szolgálatot,
  • 1993-tól a lengyelországi rendi főiskolán tanít,
  • 1994: dogmatikai doktorátust szerez a római Pápai Gergely Egyetemen,
  • 1994-2000: dogmatika tanár Ausztriában, a Mödlingi rendi Filozófiai-teológiai Főiskolán,
  • 2000-2004: A Szentszék nemzetközi szervezetek mellet működő bécsi állandó képviseletén teljesített szolgálatot,
  • 2004-2007: a Verbita rend magyarországi tartományfőnöke.
  • 2006. július 15-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárává választották. Emellett 1996-tól tanít Zágrábban, a Jezsuita Filozófiai Karon, valamint 2002-től a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Fundamentális Tanszékén tart missziólogiai kurzusokat. Több könyv és tanulmány szerzője.

Budapest, 2008. április 23.


Az újonnan kinevezett püspök nevének említése a misekánonban

Kinevezése napjától az újonnan kinevezett főpásztor nevét a sz. mise kánonjában átmenetileg így mondjuk be: újonnan kinevezett László püspökünkkel. Elődje nevét a kánonban már nem kell említeni. Ugyanezt horvátul, vagy más szláv nyelvű sz. mise kánonjában így mondjuk: i novoimenovanim biskupom našim, Ladislavom. Mindezt a II. kánon esetében.


Nepomuki Szent János búcsú Nagybecskereken

Székesegyházunk idei búcsúünnepén délelőtt 10 órakor lesz az ünnepélyes szentmise. Újonnan kinevezett Főpásztorunk jelezte, hogy e szentmisén már ő is jelen lesz. Kérem az illetékes plébános urakat, hogy a muzslyai és szentmihályi, tordai, törökbecsei, stb. híveket is bíztassák, hogy látogassanak erre az ünnepséggel egybekötött szentmisére.


Nepomuki Szent János szobrának a megáldása

Közel 60 évvel ezelőtt a nagybecskereki városháza szárnyoldalán ismeretlen tettesek szétzúzták a Szent szobrát, aki mind a székesegyház, mind a város védőszentje (társvédőszent, párhuzamban az ortodox Uspenije Presv. Bogorodice tiszteletével). A szobor felújítását a városi polgárok kérésére a Vallásügyi Minisztérium segélyköltségén eszközöljük. Tervezzük, hogy a 10 órai szentmisét követően püspökök, papok, hívek kivonulunk szoborleplezésre és megáldására. A szobor az egykori szétzúzottnak a helyére kerül a városháza szárnyoldalának a külsején (tehát kültéri szobornak tekinthető). Konzultori testületünk minden tagja hivatalos a szentmisére és szobormegáldásra.


Püspöki tanácsosok ülésezése május 16-án

Május 16-án délután 15 órai kezdettel hivatalos ülésezés keretében találkozik a püspöki tanácsosokkal újonnan kinevezett főpásztorunk Dr. Német László bemutatkozó jelleggel, amikor a tanácsosok tisztelettel köszöntik őt EGYÜTT AZ ESPERESEKKEL, akiket szintén meghívok erre a találkozóra. A fentebbi közlésben említettek értelmében mindannyian részt vesznek a délelőtti szentmisén és hivatalosak ebédre is.


Püspökszentelés július 5-én

Újonnan kinevezett főpásztorunk püspökké szentelésére július 5-én délelőtt 10 órakor kerül sor (szombati napon). Felszentelését a társszentelők együttiségében Őeminenciája Dr. ERDŐ PÉTER bíboros, prímás és Esztergom-Budapesti Metropolita érsek végzi.
Kérem az oltártestvéreket, hogy minderről értesítsék híveinket és minél nagyobb számban tegyék számukra lehetővé részvételüket a püspökszentelésen.


Főpásztorunk egyben ezüstmisés is

Főpásztorunk nem sokkal kinevezése előtt emlékezett pappá szentelése 25. évfordulójára: szerzetesi örökfogadalmát követően 1983. április 17-én szentelték őt pappá a lengyelországi Pienieznoban.
Püspökké szentelése alkalmából egyben ezüstmisés jubileumára is emlékeznünk kell.

IMÁDKOZZUNK EGY SZÍVVEL-LÉLEKKEL, HOGY FŐPÁSZTOR ÉS PAPJAI, HÍVEI KÖLCSÖNÖSEN, AZ EGYMÁS IRÁNTI SZERETET JEGYÉBEN, HELYI EGYHÁZUNK LELKI EGYSÉGÉT ÉPÍTSÜK, SZENT GELLÉRT KÖZBENJÁRÓ IMÁIRA BÍZVA MAGUNKAT.


KATOLIKUS PÜSPÖKEINK ÜZENETE A SORON KÖVETKEZŐ VÁLASZTÁSOK ALKALMÁBÓL

(felolvasandó híveinknek április 27 és május 4-én minden szentmisén a hirdetések helyén a záró áldás előtt)

„Jöjj, szegények Atyja te, Bőkezűség Istene,
Lelkünk fényed hassa át.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Istenünk“.

Kedves Hívek, a Szentlélek erejének a jegyében szólunk a soron következő választásokkal kapcsolatban, melyek 2008. május 11-én lesznek. E napon, pünkösd ünnepén alakult meg az ősegyház, elkezdődött küldetése. A Szentlélek ihletésére hirdetni kezdte az Úr Jézus feltámadásának örömhírét. Mi, akik hiszünk ebben az örömhírben, kötelesek vagyunk mindenkivel közölni Isten atyai jóságát és hitünk jegyében jelen lenni a közéleti történésekben. Társadalmunk változandóságát éberen kell követnünk. Különösen éppen e napokban, amikor választásunktól függ jövőnk, és életkörülményeink alakulása. Ezért vizsgálódjunk, hogy jól tudjunk dönteni, amikor odalépünk a választási urnák elé. Erkölcsi öntudatunk és felelősségérzetünk késztetésére okvetlenül részt kell vennünk a választáson. Elmaradásunk azt jelentené, hogy felelőtlenek vagyunk.

Választásokra készülve kötelességünk jól megismerni a különböző politikai állásfoglalásokat. Tudnunk kell megkülönböztetni a szavazatunkat igénylő politikai elgondolásokat és felismerni, hogy mely pártoknak a programja tekinti életértéknek azokat az elveket, amelyek megfelelnek a keresztény felfogásunknak. Kik tekintik az emberi életet szentnek fogamzásától kezdve a természetes halálig tekintet nélkül az embervallási, nemzeti és egyéb hovatartozására, továbbá kik védelmezik a lelkiismereti szabadságot, a szabad vallásgyakorlást, kulturális egyenlőséget és az igazságosságot, kik biztosítják a munkára való jogot, a sajtószabadságot, kik az erkölcsi józanságot és tisztességet, a közegészség védelmét, a kábítószerek elleni küzdelmet. Mennyire védi melyik párt a magántulajdonnak a sérthetetlenségét, az elkobzott javak visszaszármaztatásának kötelezettségét. Különösen fontos ráfigyelni, hogy szorgalmazzák e a béke és az általános megbékélés ügyét, a gyűlölettel szemben egymás elfogadását és a nemzeti és kulturális egyenlőséget, a nyelvhasználat szabadságát, az európaiasság mércéjét, szemben a jogtalanságra hajló csonkítással.

A választásokon való részvétel valamennyiünk társadalompolgári joga, amit gyakorolni vagyunk kötelesek. Nem engedhetjük át a jövőnk és jobblétünk esélyét felelőtlenséget hirdető szabadosságnak. Katolikus keresztény hitfelfogásunknak tartozéka megkövetelnünk a társadalmi igazságosság és szabadságjog mellett a szabad vallásgyakorlatot, a család és a házasság intézményének tiszteletben tartását szemben az egyneműek nemi tobzódásával, a kiskorúak erkölcsi megrontásával.

Kedves hívek, mint a társadalom teljes jogú tagjai országunkban, jelenjünk meg a választási urnák előtt és kultúrpolitikai érettséggel adjuk le szavazatunkat felelősségünk teljes tudatában. Segítsük a választási urnák elé az elaggottakat és a betegeket is. Ez is hozzátartozik közös erkölcsi feladatunk kifejezéséhez: jobb társadalmi valóság és szebb holnapunk megvalósításáért. Lelkipásztori készségünkkel a fentiek mellett kitartó imádsággal kérjük az Úrtól, hogy rásegítse országunk társadalmát erkölcsi megújulásra, sajátos értékeink megvédésére, megmaradásunk biztosítására, egymásközti megértésre, általános haladásunk gyorsulására.

Töltsön el bennünket az Úr áldása általi békesség öröme, aminek a jegyében szívszeretettel áldásunkat adjuk.
Püspökeitek

+ László
egyházmegyei kormányzó